PRED SUDIJOM MEĐUNARODNOG SUDA

Rješava: sudija Jean-Claude Antonetti

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 5. oktobra 2004.

TUŽILAC
protiv
STOJANA ŽUPLJANINA


NALOG KOJIM SE ODOBRAVAJU IZMJENE IZMIJENJENE OPTUŽNICE
PRIMJENOM ČLANA 19 STATUTA I PRAVILA 50(A)(i)(b) PRAVILNIKA

Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte
g. Andrew Cayley

Ja, Jean-Claude Antonetti, sudija Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

IMENOVAN za potvrdu optužnice u ovom predmetu, povjerljivim nalogom ex parte predsjednika Međunarodnog suda od 28. septembra 2004., primjenom pravila 50(A)(i)(b) Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik),

IMAJUĆI U VIDU Izmijenjenu optužnicu koju je Tužilaštvo (u daljem tekstu: tužilac) podiglo protiv Stojana ŽUPLJANINA, koju je sudija Almiro Simoes Rodrigues potvrdio 17. decembra 1999. i koja je objelodanjena javnosti putem naloga od 13. jula 2001. godine,

IMAJUĆI U VIDU zahtjev tužioca da se odobri podnošenje druge izmijenjene optužnice i da se do daljnjeg naloga javnosti ne objelodanjuju popratni materijali uz nju [Prosecutor's Motion for Leave to File a Second Amended Indictment and for Non-Disclosure of Supporting Material until Further Order], koji je tužilac podnio povjerljivo i ex parte 14. septembra 2004. (u daljem tekstu: Zahtjev), i s kojim su dostavljeni, kao Prilog A, druga izmijenjena optužnica protiv Stojana ŽUPLJANINA, te prilozi B, C i D,

IMAJUĆI U VIDU Addendum uz Zahtjev [Addendum to Prosecutor's Motion for Leave to File a Second Amended Indictment and for Non-Disclosure of Supporting Material until Further Order], podnijet povjerljivo i ex parte 29. septembra 2004., a u kojem tužilac traži da se odobri povlačenje druge izmijenjene optužnice iz priloga Zahtjevu, te da se umjesto nje podnese redigovana verzija druge izmijenjene optužnice, dostavljena uz Addendum kao Prilog A, sa materijalima u prilogu optužnice (schedules) pod oznakama A, B, C, D, E (dalje u tekstu redigovana verzija druge izmijenjene optužnice i njeni prilozi navode se kao "Druga izmijenjena optužnica"),

IMAJUĆI U VIDU Drugi addendum uz Zahtjev [Second Addendum to Prosecutor's Motion for Leave to File a Second Amended Indictment and for Non-Disclosure of Supporting Material until Further Order] koji je tužilac podnio kao povjerljiv i ex parte 1. oktobra 2004., uz koji su priloženi i dodatni dokumenti označeni kao Prilog C, te redigovana verzija spiska incidenata i izjava svjedoka pod oznakom Prilog D, redigovana verzija,

IMAJUĆI U VIDU Treći addendum uz Zahtjev [Third Addendum to Prosecutor's Motion for Leave to File a Second Amended Indictment and for Non-Disclosure of Supporting Material until Further Order] podnijet kao povjerljiv i ex parte 4. oktobra 2004., kojim je tužilac umjesto Priloga B Zahtjeva dostavio redigovanu verziju Priloga B,

SASLUŠAVŠI tužioca 28., 29. i 30. septembra te 1. i 4. oktobra 2004.;

BUDUĆI DA, shodno pravilu 50(A)(i)(b) Pravilnika, tužilac može optužnicu izmijeniti između potvrde optužnice i dodjeljivanja predmeta pretresnom vijeću, uz dopuštenje sudije koji je potvrdio optužnicu ili sudije kojeg odredi predsjednik,

BUDUĆI DA se, shodno članu 19(1) Statuta Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Statut) i pravilu 50(A)(ii) Pravilnika, sudija koji obavlja pregled optužnice mora uvjeriti da postoje osnove prima facie za pokretanje krivičnog postupka,

BUDUĆI DA je tužilac u Drugoj izmijenjenoj optužnici, u odnosu na izmijenjenu optužnicu, uveo nove tačke optužbe protiv Stojana ŽUPLJANINA, odnosno promijenio kvalifikacije, te neke tačke povukao,

BUDUĆI DA je, u vezi s novim tačkama optužbe i izmijenjenim kvalifikacijama, obavljen pregled dokumenata koji ih potkrepljuju,

BUDUĆI DA je pregledom tih dokumenata, predočenih kao potkrepa novih tužiočevih tačaka optužbe i izmijenjenih kvalifikacija, utvrđeno da postoje osnove prima facie za pokretanje krivičnog postupka protiv Stojana ŽUPLJANINA za krivična djela koja se terete u tim tačkama optužbe, s izuzetkom optužbi za razaranje iz tačke 11 u selima Arapuša (opština Bosanska Krupa), Humići (opština Ključ) Brđani (opština Prijedor), Vrhpolje, Trnova i Sasina (opština Sanski Most), navedenim u prilogu (schedule) D Druge izmijenjene optužnice, zato što za njih nije predočena dokumentacija,

BUDUĆI DA je Zahtjev od 14. septembra 2004. podnijet "povjerljivo i ex parte",

BUDUĆI DA postupak ipak mora, u granicama mogućnosti, biti javan tako da je potrebno riješiti po pitanju povjerljivosti,

BUDUĆI DA su prva optužnica i nalog za hapšenje od 17. septembra 1999. proglašeni javnim nalagom od 13. jula 2001.,

BUDUĆI DA se ova dozvola za izmjenu optužnice sada može izdati kao javna,

BUDUĆI DA, s druge strane, tužilac u svom Zahtjevu traži da se popratni materijal priložen uz Drugu izmijenjenu optužnicu (supporting material) ne objavljuje javnosti do izdavanja odgovarajućeg naloga kako bi se u ovom predmetu osigurali bezbjednost, tajnost i neprikosnovenost žrtava, svjedoka, dokaza i dokaznih predmeta,

BUDUĆI DA pravilo 53(C) Pravilnika sudiji omogućuje da naloži neobjavljivanje javnosti bilo koje informacije ili bilo kojih dokumenata pojedinačno ako se sudija uvjeri da je takav nalog neophodan za sprovođenje određene odredbe Pravilnika ili zaštitu povjerljivih informacija u posjedu tužioca, ili ako je to u interesu pravde,

BUDUĆI DA se izuzeci mogu odobriti radi zaštite žrtava i svjedoka, te kako su odgovarajuće mjere za tu svrhu predviđene pravilom 75 Pravilnika,

BUDUĆI DA naročito prilozi C i D uz Zahtjev sadrže informacije o potencijalnim svjedocima, te da će više svjedoka od pretresnog vijeća koje bude rješavalo u ovom predmetu tražiti da im se odobre zaštitne mjere; budući da u tim okolnostima, kako bi se očuvala bezbjednost više svjedoka, treba dati status povjerljivosti, pored ostalih, dokumentima navedenima u prilogu C i imenima svjedoka navedenih u prilogu D,

BUDUĆI DA se u datim okolnostima Druga izmijenjena optužnica i njeni prilozi (schedules) mogu objaviti, ali da je, do izdavanja novog naloga s tim u vezi, primjereno naložiti neobjelodanjivanje Zahtjeva kao i svih ostalih dokumenata i podnesaka,

NA OSNOVU člana 19(1) Statuta i pravila 50(A)(i)(b) i 53(C) Pravilnika,

ODOBRAVAM tužiocu da izmijeni izmijenjenu optužnicu potvrđenu 17. decembra 1999. i da podnese Drugu izmijenjenu optužnicu, u kojoj će biti izbrisana imena sela u vezi s kojima SAM UTVRDIO da ne postoje osnove prima facie za gonjenje,

NALAŽEM da se Zahtjev, njegovi prilozi, addendum i svi ostali priloženi dokumenti ne objavljuju javnosti do daljnjeg naloga.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku. Mjerodavna je verzija na francuskom.

/potpis na originalu/
sudija Jean-Claude Antonetti

Dana 5. oktobra 2004.
U Hagu (Nizozemska)

[pečat Međunarodnog suda]