PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

Nije službeni dokument

U sastavu:

sudija Fausto Pocar, predsjedavajući
sudija David Hunt
sudija Mehmet Güney
sudija Asoka de Zoysa Gunawardana
sudija Theodor Meron

Sekretar:g. Hans Holthuis

Odluka od: 16. maja 2002.

 

TUŽILAC

protiv

TIHOMIRA BLAŠKIĆA


ODLUKA PO ZAHTJEVU ŽALILACA DARIJA KORDIĆA I MARIJA ČERKEZA ZA POMOĆ ŽALBENOG VIJEĆA U DOBIVANJU PRISTUPA ŽALBENIM PODNESCIMA I NEJAVNIM POSTŽALBENIM PODNESCIMA I TRANSKRIPTIMA U PREDMETU TUŽILAC PROTIV BLAŠKIĆA

 

Optužba:

g. Norman Farrell

 

Pravni zastupnici žalilaca:

g. Anto Nobilo
g. Russell Hayman
g. Andrew M. Paley

 

ŽALBENO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

RJEŠAVAJUĆI PO "Zahtjevu žalioca Darija Kordića za pomoć Žalbenog vijeća u dobivanju pristupa žalbenim podnescima i nejavnim postžalbenim podnescima i transkriptima u predmetu Tužilac protiv Blaškića", podnesenom 5. februara 2002. (dalje u tekstu: zahtjev);

NA OSNOVU Statuta i Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Statut odnosno Pravilnik);

OVIME DONOSI odluku.

 

I. KONTEKST

 1. U zahtjevu koji je podnio, Dario Kordić (dalje u tekstu: molilac Kordić) traži da mu se odobri pristup nejavnim postpretresnim transkriptima, pismenim podnescima i žalbenim podnescima uključujući i podneske o dodatnim dokazima u žalbenom postupku podnesenim u Blaškićevom žalbenom postupku na osnovu Pravila 115 Pravilnika.

 2. Molilac Kordić tvrdi da ima pravo na sve povjerljive podneske iz Blaškićevog žalbenog postupka iz istih razloga koje je Tihomir Blaškić (dalje u tekstu: žalilac Blaškić) naveo u "Zahtjevu žalioca za pristup nejavnim transkriptima i dokaznim predmetima u odgovoru na nalog od 11. oktobra 2001." (dalje u tekstu: zahtjev za pristup) podnesenom 19. oktobra 2001. sudiji Florence Ndepele Mwachande Mumba. Dotični argumenti su, između ostalog, sljedeći: (a) materijali u predmetu Blaškić odnose se i proističu iz istih događaja, za koje se tvrdi da su se dogodili u istoj regiji i u isto vrijeme kao i događaji u predmetu Kordić i Čerkez, (b) princip jednakosti sredstava koja stoje na raspolaganju stranama u postupku predviđa da se stranama moraju odobriti mjere koje bi im mogle biti od pomoći u izvođenju dokaza, i (c) kada se radi o prikupljanju informacija odbrana nije u jednakom položaju kao i optužba.( 1 )

 3. Molilac Kordić tvrdi da ima pravo znati argumente koje je naveo žalilac Blaškić u mjeri u kojoj su ti argumenti bitni za pitanja pokrenuta u žalbama Darija Kordića i Marija Čerkeza, te u žalbi optužbe. Osim toga, budući da žalilac Blaškić pokušava na druge prebaciti odgovornost za zločine koje su počinile vojne jedinice kojima je on zapovijedao, molilac Kordić bi želio znati koji su argumenti izneseni.( 2 ) Pristup se takođe smatra potrebnim za procjenu dosljednosti arugmenata koje je optužba iznijela u obje žalbe u svrhu "odgovarajućeg formuliranja argumenata za usmeni pretres"( 3 )

 4. Moliac Kordić tvrdi da, s obzirom na princip jednakosti sredstava, ne bi bilo pravično da se optužbi dozvoli pristup povjerljivim podnescima u žalbenom postupku u predmetu Blaškić koji bi mogli sadržavati materijale koji bi mogli biti korisni za iznošenje usmenih argumenata pred Žalbenim vijećem, a da se njemu sličan pristup odbije.( 4 )

 5. Dana 5. februara 2002., Mario Čerkez (dalje u tekstu: molilac Čerkez) podnio je "Najavu o priključenju žalioca Marija Čerkeza zahtjevu Darija Kordića za pomoć Žalbenog vijeća u dobivanju pristupa žalbenim podnescima i nejavnim postžalbenim podnescima i transkriptima sa pretresa u predmetu Tužilac protiv Blaškića".

 6. Dana 19. februara 2002. optužba je podnijela "Odgovor tužioca na zajednički zahtjev žalilaca Darija Kordića i Marija Čerkeza za pomoć Žalbenog vijeća u dobivanju pristupa žalbenim podnescima i nejavnim postžalbenim podnescima i transkriptima u predmetu Tužilac protiv Blaškića" (dalje u tekstu: odgovor optužbe) u kojem potvrđuje da su žalioci Kordić i Čerkez dokazali legitimnu forenzičku svrhu. Zbog toga se optužba ne protivi tome da se odobri zatraženi pravni lijek pod uslovom da se primijene odgovarajuće zaštitne mjere.( 5 ) Optužba, osim toga, tvrdi da ex parte i povjerljive podneske iz predmeta Blaškić ne bi trebalo objelodaniti žaliocima Kordiću i Čerkezu jer se ne odnose ni na jedno relevantno pitanje.( 6 )

 7. Dana 26. februara 2002. Dario Kordić je podnio "Odgovor žalioca Darija Kordića na podneske optužbe od 19. februara 2002." u kojem tvrdi da svi nejavni podnesci optužbe ili bilo koje druge strane u Blaškićevom žalbenom postupku moraju biti objelodanjeni. Ex parte podnesci ne bi podlijegali zahtjevu objelodanjivanja osim ako su naknadno objelodanjeni trećim stranama.

 8. Dana 27. februara 2002., Mario Čerkez je podnio "Obavještenje žalioca Marija Čerkeza o priključenju odgovoru Darija Kordića na podneske optužbe od 19. februara 2002.".

 9. 9.Dana 28. februara 2002. žalilac Blaškić podnio je "Odgovor žalioca Tihomira Blaškića na zajednički zahtjev Darija Kordića i Marija Čerkeza za pomoć Žalbenog vijeća u dobivanju pristupa žalbenim podnescima i nejavnim postžalbenim podnescima i transkriptima u predmetu Tužilac protiv Blaškića( 7 ) u kojem kaže da se, općenito uzevši, ne protivi zahtjevu molilaca Kordića i Čerkeza pod uslovom da se nalože odgovarajuće zaštitne mjere. Međutim, žalilac Blaškić smatra da se izvjesne stvari ne smiju objelodaniti, odnosno mjesta u njegovom žalbenom podnesku na kojima se poziva na dijelove suđenja koji su se odvijali na poluzatvorenim i zatvorenim sjednicama. On tvrdi da su mu određene informacije koje je ponudio kao dokaze, a na koje se poziva u svom žalbenom podnesku, objelodanile treće strane na osnovu pravila 70 ili drugih sporazuma kojima je dogovoreno da se te informacije neće objelodaniti nijednoj drugoj strani, pa stoga materijali na osnovu pravila 70 ne smiju biti objelodanjeni bez dozvole onih koji su ih dostavili. Žalilac Blaškić tvrdi da je spreman podnijeti povjerljivi podnesak u kojem će navesti o kojim se materijalima radi.

 10. Dana 4. marta 2002. žalilac Dario Kordić je podnio "Repliku žalioca Darija Kordića na odgovor Tihomira Blaškića na zahtjev Darija Kordića Čerkeza za pomoć Žalbenog vijeća u dobivanju pristupa žalbenim podnescima i nejavnim postžalbenim podnescima i transkriptima u predmetu "Tužilac protiv Blaškića" (dalje u tekstu: replika). Molilac Kordić izjavljuje da, budući da je žaliocu Blaškiću odobren pristup svim povjerljivim materijalima podnesenim u toku suđenja i žalbenog postupka u predmetu Kordić i Čerkez, ne bi bilo pravično ne dozvoliti moliocu Kordiću pristup svim žalbenim podnescima i nejavnim postžalbenim podnescima, te transkriptima sa suđenja uključujući i molbe na osnovu pravila 115, te da bi to uzrokovalo temeljnu nejednakost strana u postupku.

   

  II. DISKUSIJA

  Povjerljivi podnesci koje su strane podnijele
  u žalbenom posutpku u predmetu Blaškić

 11. Ova odluka se posebno odnosi na povjerljive verzije sljedećih podnesaka:

  1. "Odgovor optužbe na zahtjev žalioca za prihvatanje dodatnih dokaza u žalbenom postupku na osnovu pravila 115", podnesen 14. aprila 2001.,

  2. Replika u prilog zahtjeva optuženog za prihvatanje dodatnih dokaza u žalbenom postupku na osnovu pravila 115, podnesena 18. juna 2001.,

  3. "Drugi zahtjev žalioca za prihvatanje dodatnih dokaza u žalbenom postupku na osnovu pravila 115", podnesen 18. oktobra 2001.,

  4. "Odgovor optužbe na drugi zahtjev žalioca za prihvatanje dodatnih dokaza u žalbenom postupku na osnovu pravila 115", podnesen 10. decembra 2001.,

  5. "Repliku žalioca u prilog drugog zahtjeva za prihvatanje dodatnih dokaza u žalbenom postupku na osnovu pravila 115", podnesen 7. januara 2002.,

  6. "Žalbeni podnesak žalioca", podnesen 14. janurara 2002.

  7. "Podnesak respondenta optužbe", podnesen 1. maja 2002.

 12. Dana 13. septembra 2001. podnesene su javne verzije "Odgovora optužbe na zahtjev žalioca za prihvatanje dodatnih dokaza u žalbenom postupku na osnovu pravila 115" i "Replike u prilog zahtjeva žalioca za prihvatanje dodatnih dokaza u žalbenom postupku na osnovu pravila 115". Iz javnih verzija tih dokumenata izbrisana su mjesta gdje se spominju dokumenti i dokazni predmeti podneseni na povjerljivoj osnovi na suđenju, podnesci i iskazi dati na zatvorenoj sjednici, imena osoba u hrvatskim ministarstvima koje su dostavile dokumente optužbi nakon suđenja, te imena aktivnih obavještajaca.

 13. Dana 7. marta 2002. podnesene su javne redigovane verzije "Drugog zahtjeva žalioca za prihvatanje dodatnih dokaza u žalbenom postupku na osnovu pravila 115", "Odgovora optužbe na drugi zahtjev žalioca za prihvatanje dodatnih dokaza u žalbenom posutpku na osnovu pravila 115", i "Replike žalioca u prilog drugog zahtjeva za prihvatanje dodatnih dokaza u žalbeni postupak na osnovu pravila 115", te "Žalbenog podneska žalioca". Iz javnih verzija ovih dokumenata izbrisana su mjesta gdje se govori o svjedočenju zaštićenog svjedoka koji je svjedočio na zatvorenoj sjednici na suđenju žaliocu Blaškiću i na suđenju moliocima Kordiću i Čerkezu, te o svjedočenju žalioca Blaškića na zatvorenim i poluzatvorenim sjednicama. Iz Blaškićevog žalbenog podneska izbrisana su mjesta gdje se spominje svjedočenje svjedoka koji su svjedočili na zatvorenim ili privatnim sjednicama na suđenju, svjedočenje žalioca Blaškića na privatnoj sjednici, a na nekoliko mjesta riječ je o dokaznim predmetima koje je odbrana ponudila na usvajanje kao zapečaćene.

  Uslovi za pristup

 14. Pristup povjerljivim materijalima može se odobriti svaki put kada se Vijeće uvjeri da je strana koja traži pristup dokazala da takvi materijali mogu bitno pomoći u izvođenju dokaza te strane.( 8 ) Strana uvijek ima pravo da traži materijal iz bilo kojeg izvora za pomoć u pripremi izvođenja dokaza ako je identifikovana ili opisana opšta priroda zatraženog materijala i ako je dokazana legitimna forenzička svrha za taj pristup.( 9 )

 15. Relevantnost materijala koji je neka strana zatražila može se utvrditi dokazivanjem neksusa između predmeta molioca i predmeta iz kojih su materijali zatraženi, odnosno ako predmeti proizlaze iz događaja za koje se tvrdi da su se dogodili u istom geografskom području i u isto vrijeme.( 10 ) Dovoljno je da postoji vjerovatnoća da bi pristup zatraženom materijalu suštinski pomogao moliocu u izvođenju dokaza ili da makar postoje dobri izgledi da bi mu pomogao.( 11 )

 16. Puko geografsko i vremensko preklapaje između dva predmeta ne bi uvijek i u svakom slučaju bilo dovoljno za zaključak da postoji legitimna forenzička svrha. Međutim, u ovom predmetu nije riječ samo o vremenskom i geografskom preklapanju. Činjenice u predmetima Kordić i Čerkez, te Blaškić se, čini se, u znatnoj mjeri poklapaju.( 12 )

  Svi ti predmeti obuhvataju mnogo istih događaja u Lašvanskoj dolini i odnose se na ustrojstvo političkih i vojnih organizacija u srednjoj Bosni između 1992. i 1994. g.

 17. Žalbeno vijeće smatra da su molioci Kordić i Čerkez ispunili relevantne uslove da im se dozvoli zatraženi pristup. Molioci Kordić i Čerkez su (a) opisali opštu prirodu zatraženih materijala, i (b) dokazali legitimnu forenzičku svrhu za taj pristup. Oni imaju pravo da budu obaviješteni o argumentima u ovom žalbenom postupku u onoj mjeri u kojoj su ti argumenti bitni za pitanja iz njihovih vlastitih žalbi.

 18. Drugi argument iz zahtjeva jest to da s obzirom na princip jednakosti sredstava ne bi bilo pravično da se moliocima Kordiću i Čerkezu ne dozvoli pristup povjerljivim podnescima u žalbenom postupku Blaškiću budući da je optužba stalno imala pristup svim materijalima u oba žalbena postupka ( 13 ) U replici se kaže da bi, budući da je moliocu Blaškiću dozvoljen pristup svim povjerljivim materijalima podnesenim u toku suđenja i žalbenog postupka u predmetu Kordić i Čerkez, dozvoliti žaliocu Blaškiću pristup svim takvim materijalima, a moliocima Kordiću i Čerkezu ne dozvoliti isti pristup u žalbenom postupku u predmetu Blaškić, predstavaljalo temeljnu nejednakost.( 14 ) U replici se tvrdi da ne bi bilo pravično da se moliocima Kordiću i Čerkezu uskrati zatraženi pristup kada je moliocu Blaškiću dozvoljen isti pirstup u predmetu Kordić i Čerkez.( 15 )

 19. Argument koji su molioci Kordic i Cerkez iznijeli u vezi sa principom jednakosti sredstava u postupku je pogrešno utemeljen. Jednakost sredstava je široki koncept koji je inherentan pojmu pravicnog sudenja.( 16 ) U skladu sa principom jednakosti sredstava svakoj strani mora biti dana razumna mogucnost da iznese svoje dokaze u uslovima koji je ne stavljaju u nepovoljan položaj u odnosu na protivnu stranu.( 17 ) Ta je zaštita dana optuženom kako bi mu se u toku krivicnog postupka osigurala jednaka proceduralna prava kao i optužbi. Ta proceduralna prava ukljucuju i davanje optuženom efikasnih nacina za osporavanje dokaza koje je optužba podastrla.( 18 )

 20. Princip "jednakost sredstava" je implicitno sadržan u uslovu da se optuženom mora priznati pravo na pravično suđenje. U osnovi, taj princip podrazumijeva da optuženom treba obezbijediti proceduralnu jednakost u odnosu na optužbu. Njegova je svrha da se svakoj strani pruži jednaki pristup procedurama pred Međunarodnim sudom, odnosno jednaka mogućnost da tamo gdje je to potrebno zatraži proceduralni pravni lijek.( 19 ) Pravo na jednakost ne podrazumijeva pravo na jednaki pravni lijek.( 20 )

  U skladu sa tim, pravo molilaca Kordića i Čerkeza na pravni lijek zatražen zahtjevom ne zavisi o tome da li je žalilac u nekom drugom postupku pred Međunarodnim sudom ishodio isti pravni lijek. Molioci Kordić i Čerkez u odnosu na optužbu imaju pravo jednakog pristupa procedurama pred Međunarodnim sudom, i jednaku mogućnost da tamo gdje je to potrebno zatraže proceduralni pravni lijek. U predmetu koji se nalazi pred nama, bilo bi nepravično da se moliocima Kordiću i Čerkezu odbije pristup materijalu koji bi im mogao suštinski biti od pomoći u njihovim žalbama.

  Podnesci ex parte

 21. Iako se optužba ne protivi da se moliocima Kordiću i Čerkezu da pristup povjerljivom materijalu, ona tvrdi da bi za ex parte i povjerljive podneske optužbe morao postojati izuzetak od opšteg objelodanjivanja podnesaka u žalbenom postupku( 21 )

 22. Povjerljivi i ex parte podnesci i odluke podnesene u ovom žalbenom postupku odnose se na zahtjeve optužbe za zaštitne mjere na osnovu optužbi protiv jednog od kobranilaca žalioca Blaškića za neizvršavanje prethodnih naloga Međunarodnog suda. Po nekim podnescima je već riješeno javnim odlukama( 22 )

  i općenito uzevši ex parte podnesci nisu relevantni za žalbe molilaca Kordića i Čerkeza. Stoga im iz interesa pravičnosti prema Blaškićevom kobraniocu i zbog sigurnosti osoba koje se u njima pominju u vezi sa navedenim optužbama te podneske ne treba objelodaniti.

  Materijal koji je obuhvaćen pravilom 70(C)

 23. U nekim nejavnim žalbenim podnescima spominju se dokumenti i svjedočenja svjedoka koje su na osnovu pravila 70 dostavile određene vlade i drugi entiteti. Žalilac Blaškić je izjavio da će, ako je potrebno, podnijeti povjerljivi podnesak u kojem će navesti materijale podnijete u skladu sa pravilom 70, te da smatra da povjerljive materijale koji su obuhvaćeni navedenom odredbom ne treba objelodaniti bez dozvole onih koji su ih dostavili.( 23 )

 24. Molbe za pristup nejavnim materijalima u predmetima koji se tiču Lašvanske doline do sada su podnosili branioci u predmetu Kordić i Čerkez. Pretresno vijeće u predmetu Kordić i Čerkez zatražilo je mišljenje i obrazloženje nadležnog Pretresnog vijeća i odbacilo zahtjev za objelodanjivanje materijala iz pravila 70.( 24 ) U predmetu Aleksovski, Pretresno vijeće je izdalo mišljenje kojim optužbi daje dozvolu da optuženima Kordiću i Čerkezu objelodani transkripte sa zatvorene sjednice u predmetu Aleksovski, ali je predložilo usvajanje dodatnih zaštitnih mjera za svjedoke.( 25 ) Prije izdavanja odluke Pretresna vijeća u predmetima Kupreškić i Furundžija su od Odjela za žrtve i svjedoke zatražila da od zaštićenih svjedoka traži pristanak da se redigovani transkripti njihovog svjedočenja sa zatvorenih sjednica objelodane optuženom i braniocima u drugim predmetima koji se vode ili će se ubuduće voditi pred Međunarodnim sudom.( 26 ) Nakon toga su Pretresna vijeća u predmetima Kupreškić i Furundžija od sekretara zatražila da Pretresnom vijeću u predmetu Kordić i Čerkez objelodani transkripte svjedočenja svjedoka na zatvorenim sjednicama samo onih svjedoka koji su za to dali izričiti pristanak.( 27 ) Pretresno vijeće u predmetu Kordić i Čerkez na kraju je odobrilo pristup nejavnim materijalima iz predmeta Kupreškić i Furundžija ali samo uz izričit pristanak zaštićenih svjedoka. Dozvoljen je pristup materijalima u predmetu Blaškić i Aleksovski pod uslovom da se tiču svjedoka koji se ne protive takvom pristupu, a koji će ili biti pozvani da svjedoče ili je njihovo svjedočenje oslobađajuće prirode. ( 28 )

 25. U skorije vrijeme, prije nego što je žaliocu Blaškiću dozvoljen pristup nejavnim materijalima koji su podneseni kao dokazi u predmetima Kupreškić, Furundžija i Kordić, optužba je od onih koji su dostavili informacije prema pravilu 70(C) zatražila i dobila pristanak za objelodanjivanje( 29 )

 26. Optužba i žalilac Blaškić moraju se očitovati o tome da li se na bilo koji od nejavnih materijala za koje je zatražen pristup primjenjuje pravilo 70; ako se pravilo 70 primjenjuje, optužba mora navesti tačan stav pravila 70 na osnovu kojeg tvrdi da se pravilo 70 primjenjuje na taj materijal. Ako se pravilo 70(C) primjenjuje na bilo koji materijal koji spada u nejavne žalbene podneske u ovom žalbenom postupku, optužbi treba dati vremena da od onih koji su joj dostavili informacije prema pravilu 70(C) zatraži pristanak za njihovo objelodanjivanje moliocima Kordiću i Čerkezu.

  Treći podnesak u skladu sa pravilom 115

 27. Žalilac Blaškić priprema treći podnesak u skladu sa pravilom 115 koji će obuhvatiti izjave svjedoka koji su ranije bili neskloni da mu daju izjave zbog zabrinutosti za svoju fizičku bezbjednost i dobrobit članova svojih porodica. Međutim, ti su se svjedoci složili da će žaliocu Blaškiću dati izjave pod izričitim uslovom da ih neće objelodaniti nijednoj trećoj strani, uključujući strane u drugim postupcima koji se vode pred Međunarodnim sudom. Stoga se žalilac Blaškić protivi objelodanjivanju bilo kojeg podneska koji sadrži bilo kakve informacije o tim svjedocima. Žalilac Blaškić je izjavio da je pokušao dobiti izjave i od drugih svjedoka koji zbog straha od odmazde nisu bili voljni sarađivati sa Međunarodnim sudom. S obzirom na spremnost tih osoba da mu daju izjave za upotrebu u žalbenom postupku, žalilac Blaškić se protivi objavljivanju bilo kojeg takvog podneska, te podnesaka koje je podnio ex parte( 30 ) Konačno on tvrdi da bi, ako se izda nalog o usvajanju zahtjeva žalilaca Kordića i Čerkeza, takav nalog morao stranama u predmetu Blaškić omogućiti da zatraže da se bilo koji budući povjerljivi podnesak ne objelodani trećim stranama.

 28. Budući da treći podnesak u skladu sa pravilom 115 nije još podnesen, a zbog zabrinutosti žalioca za fizičku bezbjednost i dobrobit članova porodica svjedoka čije će izjave biti ponuđene kao dokaz na usvajane, Žalbeno vijeće će odgoditi izvršenje odluke u pogledu pristupa trećem podnesku u skladu sa pravilom 115, dok se ne utvrdi koje mjere zaštite će se primijeniti na te osobe.

  Zaštitne mjere

 29. Nakon što je zaključilo da zatraženi materijal može u bitnoj mjeri pomoći žaliocima Kordiću i Čerkezu u njihovim žalbama, Žalbeno vijeće mora utvrditi koje zaštitne mjere treba primijeniti. Naime, Žalbeno vijeće ima diskreciono pravo da uspostavi ravnotežu između prava strane na pristup materijalu uz pomoć kojeg se može pripremiti za izvođenje svojih dokaza i garantovanja zaštite svjedoka i integriteta povjerljivih informacija. Kao što stoji u paragrafu 6 ove odluke, optužba se ne protivi usvajanju zatraženog pravnog lijeka pod uslovom da se uvedu odgovarajuće zaštitne mjere. Optužba tvrdi da bi, u slučaju da pristup bude odobren, svrsi ovog predmeta odgovarale mjere koje je Pretresno vijeće II izreklo u predmetu Hadžihasanović u odnosu na Marija Čerkeza.( 31 ) Stoga će Žalbeno vijeće presuditi o tome kakve će zaštitne mjere nametnuti uzimajući u obzir prijedlog optužbe, pristanak molilaca Kordića i Čerkeza, te žalioca Blaškića.

  III DISPOZITIV

  IZ GORE NAVEDENIH RAZLOGA Žalbeno vijeće usvaja zahtjev molilaca Kordića i Čerkeza;

  NALAŽE

  1. Optužba i žalilac Blaškić će se najkasnije do 3. juna 2002. očitovati o tome da li se pravilo 70 odnosi na bilo koji od materijala kojima je zatražen pristup. U slučaju da među nejavnim žalbenim podnescima postoje neki materijali na koje se primjenjuje pravilo 70(C), optužba za njihovo objelodanjivanje moliocima Kordiću i Čerkezu mora zatražiti pristanak osoba koje su joj te informacije dostavile prema pravilu 70(C); i

  2. Sekretarijat će moliocima Kordiću i Čerkezu odobriti pristup nejavnim podnescima podnesenim nakon završetka suđenja i žalbenim podnescima, uključujući podneske o dodatnim dokazima u žalbenom postupku u skladu sa pravilom 115, koji su podneseni u žalbenom postupku Blaškiću do dana izdavanja ove odluke uz izuzetak svih podnesaka koji se odnose na Treći podnesak u skladu sa pravilom 115 - samo ako i kada optužba ishodi pristanak osoba koje su ih dostavile u skladu sa uputstvima iz gorenavedenog paragrafa (a) - te uz primjenu sljedećih zaštitnih mjera:

   Molioci Kordić i Čerkez, njihovi branioci i bilo koji službenik advokatske kancelarije Andreis & Čogurić ili kancelarije g. Mitka Naumovskog koji su od branilaca dobili uputstva ili dozvolu za pristup povjerljivim žalbenim podnescima u predmetu pred nama neće:

   1. trećim stranama objelodaniti imena svjedoka, njihovo boravište, primjerke izjava svjedoka, sadržaj izjava svjedoka, transkripte svjedočenja svjedoka, njihov sadržaj, ili bilo koju informaciju koja bi omogućila njihovu identifikaciju i predstavljala kršenje povjerljivosti već uvedenih zaštitnih mjera osim kada je to apsolutno neophodno za pripremu žalbe žalilaca Kordića i Čerkeza i uvijek uz dozvolu Žalbenog vijeća.

   2. trećim stranama objelodaniti nikakve dokumentarne niti druge dokaze ni bilo koju pismenu izjavu svjedoka, odnosno njen sadržaj, djelomično ili u cijelosti, niti bilo koje nejavne dokaze, izjave ili prethodne iskaze.

   3. kontaktirati bilo kojeg svjedoka, a da prethodno Žalbenom vijeću ne dokažu da bi svjedok u znatnoj mjeri i na neki konkretni način mogao biti od pomoći u žalbenom posutpku molilaca Kordića i Čerkeza, te da im takva pomoć inače nije razumno dostupna. Ako Žalbeno vijeće dozvoli takav kontakt, optužba ima pravo, ako svjedok zatraži njeno prisustvo, prisustvovati bilo kojem takvom kontaktu ili razgovoru.

   4. Treće strane ne uključuju: (i) molioce Kordića i Čerkeza, (ii) osoblje zaposleno u advokatskim kućama branilaca, (iii) osoblje Međunarodnog suda, ili (iv) predstavnike Tužilaštva

   5. Ako za potrebe pripremanja žalbi molilaca Kordića i Čerkeza povjerljivi materijali budu objelodanjeni trećim stranama - pod uslovom da se udovolji uslovima iz paragrafa (i) - svaku osobu kojoj se objelodane povjerljivi materijali u ovom predmetu treba informisati da ne smije kopirati, reproducirati ili publicirati, djelomično ili u cijelosti, nijednu nejavnu informaciju niti je objelodaniti nijednoj drugoj osobi, te nadalje da, ako takva osoba dobije te informacije, mora ih vratiti moliocima Kordiću i Čerkezu ili njihovim braniocima čim joj one više ne budu potrebne za pripremu žalbe.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

/potpis na originalu/
Fausto Pocar,
predsjedavajući sudija

 

Dana 16. maja 2002.
U Hagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]1 - Paragraf 3 zahtjeva

2 - Molilac Kordic pokušava osporiti sljedece cetiri stvari iz Blaškicevog zahtjeva za pristup o kojima se govori kao o "oslobadajucim dokazima" [za Blaškica] koji su predoceni na sudenju Kordicu (a) svjedocenje Floyda J. Cartera koji je svjedocio u novembru 1999. (bio je savjetnik za politicka pitanja i svjedocio je da je Vojna policija u vecoj mjeri bila instrument politickog nego vojnog rukovodstva, no nije izjavio da Blaškic nije zapovijedao jedinicama Vojne policije u srednjoj Bosni); (b) svjedocenje svjedoka AO koji je u martu 2000. svjedocio u predmetu Kordic (svjedocio je da je Ivica Rajic, koji je zapovijedao jedinicama u Kiseljaku, bio direktno odgovoran Kordicu, no Pretresno vijece je u potpunosti izostavilo ovo svjedocenje zbog velikih nedosljednosti; (c) dokazni predmet Z2792 usvojen na sudenju Kordicu za koji Blaškic smatra da dokazuje da Ivica Rajic nije bio odgovoran Blaškicu, no vjerodostojnost jedinog svjedoka koji je govorio o tom dokaznom predmetu je dovedena u pitanje, a sam dokazni predmet je pripremilo Tužilaštvo; i (d) Izvještaji hrvatske obavještajne službe iz februara 1994. za koje Kordic kaže da su nepotpisani dokumenti koje su sastavili ljudi zaposleni kao operativci obavještajne službe koji su ucestvovali u nedozvoljenim radnjama ili su hinili da su tajni operativci pokušavajuci izbjeci vojnu službu. Pretresno vijece u predmetu Kordic se složilo da je velika vecina tih dokumenata nepouzdana i da ih sasvim treba iskljuciti iz spisa. Vidi paragrafe 13 do 17 zahtjeva.

3 - U zahtjevu se spominje da je jedno od pitanja koje se pojavljuje u žalbenom postupku u predmetu Kordic i Čerkez vjerodostojnost svjedoka AT u odnosu na dogadaje koji su se navodno dogodili 15. aprila 1993. u vojnom stožeru Operatvine zone srednja Bosna u hotelu Vitez. Kordicev branilac smatra da je svjedok AT, pozivajuci se na "nepotvrdene informacije iz druge ruke", tvrdio da je Kordic prisustvovao sastanku koji je sazvao Blaškic na kojem je donijeta odluka da se 16. aprila krene u ofenzivu na selo Ahimice. Kordic tvrdi da ima pravo da bude obaviješten o stavu Blaškica u pogledu tog dogadaja. U zahtjevu se istice da je na osnovu žalbe u predmetu Kupreškic ocito da je optužba zuzela razlicite stavove u pogledu vjerodostojnosti svjedoka AT i težine koju je potrebno pripsiati njegovom svjedocenju. Paragraf 9 zahtjeva.

4 - Paragraf 8 zahtjeva.

5 - Paragraf 3 odgovora optužbe.

6 - Ibid, par. 5.

7 - Ibid, par. 5.

8 - Tužilac protiv Envera Hadžihasanovica et al. Odluka po zahtjevu Marija Čerkeza za pristup povjerljivom popratnom materijalu, predmet br. IT-01-47-PT, 10. oktobar 2001., par. 10.

9 - Ibidem.

10 - Vidi Tužilac protiv Radoslava Brdanina i Momira Talica, predmet br. IT-99-36-PT, Odluka po zahtjevu Momira Talica za pristup povjerljivim dokumentima, 31. juli 2000., par. 8.

11 - Vidi Tužilac protiv Blaškica, Odluka po zahtjevu žalioca za pomoc Žalbenog vijeca u dobivanju pristupa nejavnim transkriptima i dokaznim predmetima u predmetu Aleksovski, 8. mart 2002., str. 3. Tamo je Žalbeno vijece smatralo da je žalilac opisao opštu prirodu zatraženih dokumenata najjasnije što je mogao i dokazao da bi ta pristup suštinski pomogao njegovoj žalbi.

12 - Doista, prvobitno je podignuta jedna optužnica kojom su zajednicki optuženi Kordic, Čerkez, Blaškic i Aleksovski.

13 - Vidi par. 8 zahtjeva.

14 - Vidi par. 3 replike.

15 - Ibid, par. 5.

16 - Vidi Foucher v. France, 25 Eur. H. R. Rep. 234 par. 34 (1997).

17 - Vidi Tužilac protiv Aleksovskog, Odluka po žalbi optužbe na pirhvatljivost dokaza, predmet br. IT-95-14/1-A, 16. februar 1999., paragrafi 23-25, gdje Žalbeno vijece pominje više presuda Europskog suda za ljudska prava u kojima se razglaba o prinicpu jednakosti sredstava. Žalbeno vijece u predmetu Tadic je smatralo da se "u skladu sa Statutom Medunarodnog suda princip jednakosti strana u postupku mora slobodnije tumaciti od onoga koji obicno važi za postupke koji se vode pred domacim sudovima." Osim toga, imajuci u vidu da Vijeca imaju ovlasti izdavanja bilo kojeg potrebnog naloga, sudskog poziva, subpoene, naloga i naloga za transfer u svrhu pomoci istrazi i odvijanju sudenja, Žalbeno vijece je stoga utvrdilo da "Pretresno vijece mora obezbjediti svako prakticno sredstvo koje može dati na osnovu Pravilnika i Statuta kad je suoceno sa zahtjevom neke strane za pomoc u izvodenju njenih dokaza. Tužilac protiv Duška Tadica, Presuda, predmet br. IT-94-1-A, 15. juli 1999., par. 52.

18 - Niderost - Huber v. Switzerland, 1997. - I. Eur. Ct. H. R. 101, 107 (1997).

19 - Tužilac protiv Duška Tadica, Presuda, predmet br. IT-94-1-A, 15. juli 1999., paragrafi 48, 50 i 51.

20 - Tužilac protiv Kordica, Odluka po molbi Darija Kordica za produljenje roka za podnošenje podneska respondenta, 11. septembar 2001., paragrafi 7-9.

21 - Paragraf 5 odgovora optužbe.

22 - Tužilac protiv Tihomira Blaškica, predmet br. IT-95-14-A, Odluka o davanju pristupa nejavnim materijalima, 20. februar 2002., Tužilac protiv Darija Kordica i Marija Čerkeza, Nalog o zahtjevu tužioca za izmjenu zaštitnih mjerea za svjedoka, predmet br. IT-95-14/2-A, 19. mart 2002.

23 - U podnesku žalioca se izricito govori o dokazima koji su izvedeni na zatvorenim i poluzatvorenim sjednicama na sudenju koje su žaliocu dostavile trece strane na osnovu pravila 70; žalilac smatra da su izvjesne informacije koje su korišcene kao dokazi na sudenju i koje se pominju u nekim od podnesaka u žalbenom postupku dostavljene optužbi na osnovu pravila 70. Vidi str. 1 Odgovora Tihomira Blaškica.

24 - Tužilac protiv Darija Kordica i Marija Čerkeza, Odluka po zahtjevu optuženih kojim se traži pristup povjerljivim dokazima u predmetima koji se direktno ili indirektno ticu Lašvanske doline, predmet br. IT-95-14/2-PT, 12. novembar 1998.

25 - Tužilac protiv Aleksovskog, Mišljenje po Odluci Vijeca u predmetu Tužitelj protiv Darija Kordica i Marija Čerkeza od 12. studenog 1998., predmet br. IT-95-14/1, 8. februar 1999.

26 - Tužilac protiv Furundžije, Nalog, predmet br. IT-95-17/1-T, 10. decembar 1998., Tužilac protiv Zorana Kupreškica i drugih, Nalog, predmet br. IT-95-16-T, 10. decmebar 1998.

27 - Tužilac protiv Kupreškica, Zahtjev kojim se traži objelodanjivanje transkripata svjedocenja svjedoka na zatvorenim sjednicama, predmet br. IT-95-16-17, 10. februar 1999; Tužilac protiv Furundžije, Zahtjev kojim se traži objelodanjivanje transkripata svjedocenja svjedoka na zatvorenim sjednicama, predmet br. IT-95-17/1-T, 10. februar 1999.

28 - Tužilac protiv Darija Kordica i Marija Čerkeza, Daljnji nalog po zahtjevu za pristup nejavnim materijalima u predmetima koji se direktno ili indirektno ticu Lašvanske doline, predmet br. IT-95-14/2-PT, 16. februar 1999.

29 - Tužilac protiv Blaškica, Dodatni odgovor optužbe na zaštitne mjere i objelodanjivanje materijala iz pravila 70(C), predmet br. IT-5-14/2 A, 16. novembar 2001.

30 - Str. 2 Odgovora Tihomira Blaškica.

31 - Paragraf 3 Odgovora optužbe.