Nije službeni dokument

  Sudija: gda Florence Ndepele Mwachande Mumba

  Sekretar: g. Hans Holthuis

  Odluka od: 20. februara 2002.

   

  TUŽILAC

  protiv

  TIHOMIRA BLAŠKIĆA

   


  ODLUKA KOJOM SE DAJE PRISTUP POVJERLJIVIM MATERIJALIMA

   

   

Tužilaštvo:

  g. Norman Farrell

  Zastupnici molioca:

  g. Anto Nobilo
  g. Russell Hayman
  g. Andrew M Paley

  1. Ja, Florence Ndepele Mwachande Mumba, sudija Međunarodnog krivicnog suda za bivšu Jugoslaviju (u daljnjem tekstu: Međunarodni sud), rješavam po povjerljivom "Odgovoru optužbe na odluku da se odgodi pitanje pristupa povjerljivim materijalima od 24. januara 2002." podnesenom 7. februara 2002. (u daljnjem tekstu: Zahtjev). Takode rješavam i po "Replici žalioca na odgovor optužbe na odluku da se odgodi pitanje pristupa povjerljivim materijalima od 24. januara 2002." podnesenoj 14. februara 2002. (u daljnjem tekstu: Odgovor). Istorijat pitanja koje rješavam, a koje se u suštini tice pristupa koji molilac traži u odnosu na sve povjerljive materijale koji su predoceni kao dokazni materijal( 1 ) u predmetima Tužilac protiv Kupreškica( 2 ), Tužilac protiv Furundžije( 3 ) i Tužilac protiv Kordica i Cerkeza( 4 ) i zahtjeva optužbe da se izreknu stroge zaštitne mjere u odnosu na takav materijal u slučaju da naložim njegovo objelodanjivanje, u dovoljnoj je mjeri prikazan u prethodnim podnescima i nalozima.( 5 )

  2. Optužba u Zahtjevu traži da materijal koji se odnosi na "preostale navode" kojima se jedan od kobranilaca molioca optužuje za nepoštivanje ranijih naloga Međunarodnog suda proslijedim predsjedniku, kako bi se izvršila procjena potrebe za sprovodenjem istrage ili krivicnog gonjenja prema pravilu 77.( 6 ) Molilac smatra da ne postoji potreba za pribjegavanjem pravilu 77.( 7 ) Iznesena su tri navoda o nepoštivanju ranijih naloga Međunarodnog suda u odnosu na jednog od kobranilaca molioca, odnosno g. Antu Nobila. Prvi navod se tice dostavljanja jedne izjave svjedoka predstavnicima tadašnje hrvatske vlade, što je dovelo do objavljivanja iste u hrvatskoj štampi.( 8 ) Drugi navod se tice objelodanjivanja pretresâ sa zatvorenih i poluzatvorenih sjednica na jednoj Internet stranici.( 9 ) treći navod se tice objavljivanja dijelova svjedocenja sa zatvorene sjednice u dvama hrvatskim novinama.( 10 ) Pominjanje "preostalih navoda" u Zahtjevu odnosi se, kako se cini, na drugi i treći navod, jer izgleda da je opažanje koje je uz odredene ograde dato u Odluci u vezi sa prvim navodom( 11 ) optužba protumacila kao ociti zakljucak da dotični navod ne zaslužuje daljnje ispitivanje .( 12 ) Ništa se u Odluci ne može protumaciti kao da iskljucuje mogucnost opsežne procjene bilo kojeg od navoda.( 13 )

  3. Buduci da, kako se cini, u ovom trenutku postupam u svojstvu vršioca dužnosti potpredsjednika u svrhu rješavanja pitanja traženog pristupa povjerljivim materijalima , i buduci da se nijedan od navodnih dogadaja koji su u osnovi navoda o nepoštivanju za koje se optužuje kobranilac molioca nije desio u mojoj nadležnosti, smatram da u ovom trenutku nije primjereno da predsjedniku proslijedim materijal koji se odnosi na "preostale navode" kako bi se izvršila procjena potrebe za sprovodenjem istrage ili krivicnog gonjenja prema pravilu 77, premda smatram da postoji velika potreba za izvršenjem takve procjene. Optužba bi prvo trebala tacno da precizira navode za koje smatra da ih je nužno dodatno procijeniti, pod pretpostavkom da takvu procjenu smatra nužnom, a tu pretpostavku potvrduje Zahtjev.( 14 ) Optužba se potom može direktno obratiti predsjedniku, cemu, po mom mišljenju, ne bi trebale postojati nikakve prepreke, iako bi, dakako, bilo na predsjedniku da odluci je li ovlašten da rješava to pitanje.( 15 )

  4. Optužba takode tvrdi da pitanje prikladnih zaštitnih mjera u ovom predmetu treba da se razluci od pitanja da li ikoji od dokaza podnesenih u prilog zahtjevu optužbe za izricanje zaštitnih mjera predstavlja i dokaze prima facie u slučaju nepoštivanja Međunarodnog suda.( 16 ) Premda "neki od navoda" sadržanih u Dodatnom odgovoru spadaju u okvire jednog ili više stavaka pravila 77, optužba tvrdi da to ne bi trebalo da bude prepreka za odlucivanje o primjenjivosti zatraženih zaštitnih mjera prema pravilu 75.( 17 ) Tvrdi se da je odlucivanje o primjenjivosti zaštitnih mjera prema pravilu 75 "nužno " nezavisno od odlucivanja prema pravilu 77.( 18 ) Optužba tvrdi da zaštitne mjere treba izreci "kada postoje dokazi koji ukazuju da bi svjedoci, ako se ne uvedu zaštitne mjere, vrlo vjerovatno bili izloženi opasnosti ili riziku",( 19 ) ako postoji "neki objektivni temelj" kao osnova tog zahtjeva.( 20 ) Optužba nadalje tvrdi da dokazi koje je izvela u velikoj mjeri zadovoljavaju odgovarajucu normu dokaza potrebnih za izricanje zaštitnih mjera, da izvedeni materijal pokazuje na prvi pogled da postoji objektivni temelj za uvodenje zaštitnih mjera.( 21 ) Optužba dalje tvrdi da su u pitanju "bitni interesi", ukljucujuci interese žrtava , svjedoka i molioca, koji zahtijevaju da se bez odlaganja odluci o pitanju pristupa i o uslovima pod kojima se takav pristup može odobriti.( 22 )

  5. Molilac takode tvrdi, bez ikakvog obrazloženja, da je pitanje opravdanosti pojacanih zaštitnih mjera prema pravilu 75 odvojeno od pitanja potrebe za sprovodenjem istrage prema pravilu 77.( 23 ) Molilac tvrdi da odluku o objelodanjivanju povjerljivih materijala ne bi trebalo odgadati dok se ne donese odluka o eventualnoj potrebi za pokretanje istrage prema pravilu 77 .( 24 )

  6. Odlucivanje o primjenjivosti zaštitnih mjera prema pravilu 75 jeste, opcenito uzevši, nezavisno od odlucivanja o nepoštivanju Suda prema pravilu 77. Nijedan od mojih ranijih naloga ne može se tumaciti drugacije.( 25 ) Medutim, u ovom slučaju optužba je iznijela odredene navode o nepoštivanju ranijih naloga Međunarodnog suda od strane jednog od kobranilaca molioca, na koje navode je molilac odgovorio, a nije ih na opceniti ili potpuno nerelevantni nacin zanijekao . Karakter odgovora na te navode je takav da mi je vrlo teško, ako ne i nemoguce , donijeti pravednu odluku, na osnovu pismenih podnesaka ili usmenih pretresa, o tome jesu li ti navodi nešto više od toga. Za donošenje takve odluke potrebna je opsežnija procjena. U datim okolnostima, ne može se, na osnovu podnesaka koji su mi predati, doci do zakljucka da ce "svjedoci vjerovatno biti izloženi opasnosti ili riziku" ako se ne odobre zatražene konkretne zaštitne mjere, ni da postoji " objektivni temelj" u prilog zahtjevu za izricanje tih mjera.( 26 ) Neovisno o ovom zakljucku, Zahtjev i Odgovor jasno pokazuju da su i optužba i molilac - s pravom - zabrinuti da bi došlo do neopravdanog odgadanja relevantnog žalbenog postupka u slučaju da se pitanje pristupa odgodi u ocekivanju ishoda eventualnog postupka prema pravilu 77. U datim okolnostima, a osobito u svjetlu zabrinutosti zbog nezaobilaznog pitanja rokova, smatram za shodno da, prvo, odlucim hocu li moliocu odobriti zatraženi pristup povjerljivim materijalima, drugo, odredim kojim dokumentima ce molilac imati pristup i, treće, odlucim koje zaštitne mjere bi eventualno trebalo izreci.

  7. Molilac je ispunio ono što ja i optužba( 27 ) smatramo relevantnim uslovima za odobravanje traženog pristupa povjerljivim materijalima iz drugih predmeta, u ovom slučaju iz predmeta Kupreškic, Furundžija i Kordic. Molilac je (a) konkretno naveo dokumente koje traži ili ih je opisao na osnovu njihove opšte prirode i (b) pokazao da takav pristup ima legitimnu forenzicku svrhu.( 28 ) Što se tice prvog uslova, molilac je materijal opisao što je konkretnije mogao, s obzirom da isti nije u domenu javnosti i da stoga nije mogao ni znati njegovu tacnu formu i prirodu.( 29 ) Stoga smatram da primjedba, koja je u svakom slučaju obiter, koju je iznijelo Žalbeno vijece u vezi sa uslovima koje treba ispuniti da bi se mogao podnijeti zahtjev na osnovu pravila 75(D),( 30 ) a koja kaže da se materijal mora tacno identificirati, postavlja prestrogi i previsoki standard.( 31 ) Što se drugog uslova tice , molilac mora pokazati legitimnu forenzicku svrhu zbog koje traži pristup; mora pokazati da bi mu takav pristup vjerovatno znacajno pomogao pri iznošenju vlastite teze ili da u najmanju ruku postoje velike šanse da ce mu tako pomoci.( 32 ) Molilac traži dotični pristup uglavnom( 33 ) u svrhu pravila 115, koje se odnosi na prihvatanje dodatnih dokaza pred Žalbenim vijecem.( 34 ) Da bi se smatrao dodatnim dokazima u smislu pravila 115, materijal za koji se traži uvrštenje u spis mora se odnositi na cinjenice ili pitanja o kojima se sudilo u prvostepenom postupku. Smatram da se materijal koji molilac traži u ovom predmetu u dovoljnoj mjeri odnosi na cinjenice i pitanja o kojima se sudilo u tri druga predmeta i da, kao takav, opravdava davanje pristupa, kako se i navodi u Novom zahtjevu.( 35 ) Ocito je da pristup koji molilac traži neće služiti nikakvom pokušaju da se pribavi nešto našta se nema pravo. Na Žalbenom vijecu je da odluci o svim pitanjima koja se odnose na to da li pomenuti povjerljivi materijali ispunjavaju uslove iz pravila 115, ukljucujuci pitanje jesu li pomenuti materijali bili dostupni moliocu tokom njegovog sudenja.( 36 )

  8. Molilac je takode rekao da traži pristup dotičnom materijalu kako bi ocijenio postoji li u njemu i materijal iz pravila 68, sa primjerima iz predmeta Kordic , na koji ima pravo.( 37 ) Obje strane su primijetile da je optužba 24. januara 2001. podnijela na povjerljivoj osnovi zahtjev kojim se traži objelodanjivanje konkretnog materijala kao oslobadajuceg materijala iz pravila 68,( 38 ) po kojem zahtjevu još nije primila odluku.( 39 ) Iz razloga iznesenih u "Nalogu za podnošenje dodatka sa konkretnim zaštitnim mjerama koje se traže"( 40 ), smatram da imam nadležnost da odobrim da se moliocu objelodane materijali iz pravila 68 iz predmeta Kordic. Pomenuti materijali su identificirani u prilogu dokumenta koji je 2. februara 2001. podnesen ex parte pred Žalbenim vijecem u predmetu Blaškic .( 41 ) dotični materijal može da se objelodani moliocu.

  9. Pitanje da li bih bila ovlaštena da naložim da se moliocu objelodani povjerljivi materijal iz pravila 70(C) bez obzira na to je li dobiven pristanak osobe ili tijela koje je dalo dotičnu informaciju( 42 ) ne treba se razmatrati, buduci da je optužba zatražila i dobila pristanak osobe odnosno tijela koje je dostavilo taj materijal.( 43 ) dotični materijal može da se objelodani moliocu.

  10. Cini se da ne postoji potreba da se razmatra da li bih imala ovlaštenje da naložim objelodanjivanje povjerljivog materijala iz pravila 53(C) iz predmeta Furundžija ,( 44 ) buduci da taj materijal nije nikada ponuden kao dokazni materijal u tom predmetu.( 45 ) Stoga je on izvan dosega zahtjeva molioca kojim se traži pristup povjerljivim materijalima koji su izvedeni kao dokazi.

  11. Preostali povjerljivi materijal koji je prihvacen kao dokazni materijal u predmetima Kupreškic, Furundžija i Kordic, i koji je obuhvacen pravilom 75(D), može se objelodaniti moliocu.

  12. Gledano u cjelini, buduci da se tek mora sprovesti procjena o potrebi za eventualnim postupkom prema pravilu 77, i s obzirom na naznaku koju je dao molilac u svezi sa dodatnim zaštitnim mjerama koje bi po njegovom mišljenju bile dovoljne, a neovisno o mom zakljucku da se u ovom slučaju pristup prema pravilu 75 ne može odvojiti od postupka prema pravilu 77, smatram, u interesu pravde, da pristup treba odobriti uz poštovanje nekih dodatnih zaštitnih mjera pored onih koje su vec na snazi u odnosu na materijale koji su predmet objelodanjivanja. Optužba je zatražila da se, pored zaštitnih mjera koje je Pretresno vijece vec izreklo ili ce ih izreci, preduzmu neke druge konkretne mjere prije nego što se odobri pristup.( 46 ) Te zatražene zaštitne mjere su sljedece:

  (i) Pristup zašticenom svjedocenju i materijalima uslovice se potpisivanjem pismenog licnog jamstva od strane svakog zastupnika žalioca u kojem se svaki zastupnik obavezuje da neće nikome otkriti identitet zašticenog svjedoka ni objelodaniti sadržaj zašticenih materijala, osim ako nije za to prethodno uputio pismeni zahtjev Pretresnom vijecu koje je izdalo prvobitne naloge o zaštitnim mjerama, u kojem navodi osobu kojoj se treba objelodaniti identitet zašticenog svjedoka ili zašticeni materijal i svrhu tog objelodanjivanja.

  (ii) Ako se odobri objelodanjivanje drugim osobama, svaki onaj koji zna identitet zašticenog svjedoka ili kojem su dostavljeni materijali koji su predmet dotičnog naloga morace potpisati i datirati pismeno licno jamstvo u kojem izjavljuje da neće otkriti identitet zašticenog svjedoka ni kopirati povjerljive materijale, a recena licna jamstva ce biti zavedena kod potpredsjedništva ?sicg.( 47 )

  Nadalje se traži, s obzirom da prvobitna Pretresna vijeca više nemaju u svom sastavu iste sudije, da odgovornost za izricanje recenih zaštitnih mjera i njihovo ostajanje na snazi preuzme potpredsjedništvo na osnovu ovlaštenja datog u pravilu 75(D).( 48 )

  13. Molilac se ne protivi davanju pismenog licnog jamstva da branioci neće objelodaniti identitet zašticenih pojedinaca ni sadržaj zašticenog materijala trećim stranama bez dopuštenja Međunarodnog suda.( 49 ) Medutim, molilac tvrdi da mjere koje traži optužba, ako se doslovno citaju, onemogucavaju zastupnicima molioca da objelodane materijal bilo kojem pomocnom osoblju koje radi u odnosnim advokatskim kancelarijama branioca, pa cak i samom moliocu, bez prethodnog dopuštenja. Zatražene mjere bi, kako se dalje tvrdi, takode obavezivale svakog pojedinca u advokatskim kancelarijama branioca koji bi imao pristup takvim materijalima da potpiše pismeno licno jamstvo.( 50 ) U slučaju da se smatra potrebnim izreci "privremene" zaštitne mjere, molilac tvrdi da bi sljedece zaštitne mjere bile dovoljne:

  (a) Po jedan branilac ce u ime svake od advokatskih kancelarija koja zastupa žalioca dati pismeno licno jamstvo u kojem izjavljuje da se ni identitet zašticenih svjedoka , ni sadržaj zašticenih dokumenata, neće objelodanjivati nijednoj trećoj strani (pojedincima osim: (i) žalioca; (ii) osoba zaposlenih u advokatskim kancelarijama branioca; (iii) osoblja Međunarodnog suda; ili (iv) namještenika Tužilaštva) bez prethodnog dopuštenja Međunarodnog suda. U licnim jamstvima branioca stajace da ce svi pojedinci zaposleni u advokatskim kancelarijama branioca, koji imaju pristup zašticenim materijalima, biti informisani o obavezi cuvanja povjerljivosti zašticenog materijala.

  (b) Ako žalilac želi objelodaniti bilo koju zašticenu informaciju trećim stranama , žalilac ce podnijeti pismeni zahtjev Međunarodnom sudu. Takav zahtjev može se podnositi na ex parte i povjerljivoj osnovi. treća strana kojoj je odobren pristup mora potpisati pismeno licno jamstvo u kojem prihvata svoju obavezu cuvanja povjerljivosti materijala.( 51 )

  Molilac takode traži, s obzirom da prvobitna Pretresna vijeca više nemaju u svom sastavu iste sudije, da odgovornost za izricanje zaštitnih mjera i njihovo ostajanje na snazi ima potpredsjedništvo.( 52 ) Nadalje, buduci da su i sadašnji predsjednik i sadašnji potpredsjednik bili clanovi Pretresnog vijeca u moliocevom predmetu, molilac smatra da bih ja i dalje trebala biti nadležna u odnosu na ova pitanja.( 53 )

  14. Smatram da zaštitne mjere koje traži optužba i koje predlaže molilac idu dalje od onog što je u datim okolnostima potrebno. Dodatne mjere koje cu naložiti bice manji teret za sve ukljucene strane, cime se neće umanjiti njihova djelotvornost .

  15. U skladu sa pravilom 75, ovim odlucujem da se moliocu odobri pristup svim povjerljivim materijalima koji su predoceni kao dokazi u predmetima Kupreškic, Furundžija i Kordic, kao i materijalu iz pravila 68 iz predmeta Kordic, uz uslov poštovanja svih drugih zaštitnih mjera koje je vijece vec izreklo ili ce izreci , kao i sljedecih dodatnih zaštitnih mjera:

  (a) Svaka osoba u advokatskim kancelarijama svih zastupnika molioca, ukljucujuci pomenute zastupnike, koja ima ili bi mogla imati pristup objelodanjenim materijalima ce, prije dobivanja takvog pristupa, podnijeti Sekretarijatu pismeno licno jamstvo. dotično pismeno licno jamstvo ce sadržavati (i) izjavu da on/ona neće objelodaniti trećoj strani ni identitet zašticenih svjedoka ni sadržaj zašticenih dokumenata, osim ako nisu ispunjeni uslovi iz tacke (c) ovog stavka, i (ii) izjavu da je on/ ona u potpunosti upoznat(a) sa pravilom 77 i da prihvata nadležnost Međunarodnog suda u rješavanju svih povreda zaštitnih mjera u skladu sa odredbama tog pravila .

  (b) treća strana iskljucuje (i) molioca; (ii) osobe zaposlene u advokatskim kancelarijama branioca koje su podnijele receno pismeno licno jamstvo; (iii) osoblje Međunarodnog suda; ili (iv) optužbu.

  (c) U slučaju da molilac smatra da je neophodno da se bilo koji objelodanjeni materijali objelodane trećim stranama, dotična treća strana, molilac ce Sekretarijatu podnijeti , najmanje četiri radna dana prije davanja takvog pristupa, pismeno licno jamstvo dotične treće strane sastavljeno u skladu sa tackom (b) ovog stavka, kao i licno jamstvo da neće kopirati niti jedan dio objelodanjenog materijala. Takvo licno jamstvo ne može se podnositi ex parte.

  Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se mjerodavnim smatra engleski tekst.

  Dana 20. februara 2002.
  U Hagu,
  Nizozemska

  /potpis na originalu/
  Florence Ndepele Mwachande Mumba,
  sudija

  [pečat Međunarodnog suda]