PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

Sudija: sudija David Hunt, predžalbeni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 19. juli 2002.

TUŽILAC

protiv

DARIJA KORDIĆA

MARIJA ČERKEZA


ODLUKA PO ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE ROKA

Tužilac protiv Hadžihasanovića i ostalih

Optužba:

g. Ekkehard Withopf

Odbrana:

gđa Edina Rešidović i g. Stéphane Bourgon za Envera Hadžihasanovića
gđa Vasvija Vidović i g. John Jones za Mehmeda Alagića
g. Fahrudin Ibrišimović i g. Rodney Dixon za Amira Kuburu

Tužilac protiv Kordića i Čerkeza

Tužilaštvo:

g. Norman Farrell

Odbrana:

g. Božidar Kovačić za Darija Kordića
g. Mitko Naumovski za Marija Čerkeza

JA, David Hunt, predžalbeni sudija u ovom predmetu,

IMAJUĆI U VIDU "Zajednički zahtjev Envera Hadžihasanovića, Mehmeda Alagića i Amira Kubure za pristup svim povjerljivim materijalima, transkriptima i dokaznim predmetima, iz predmeta Tužilac protiv Darija Kordića i Marija Čerkeza (predmet br. IT-95-14/2-T) koji nosi datum 5. septembra 2001., ali je zaveden 6. septembra 2001. (dalje u tekstu: Zahtjev);

IMAJUĆI U VIDU "Objedinjeni odgovor optužbe na zahtjeve Envera Hadžihasanovića, Mehmeda Alagića i Amira Kubure za pristup svim povjerljivim materijalima - transkriptima i dokaznim predmetima - iz predmeta: Tužilac protiv Zorana Kupreškića i ostalih (predmet br. IT-95-16A); Tužilac protiv Tihomira Blaškića (predmet br. IT-95-14-T); i Tužilac protiv Darija Kordića i Marija Čerkeza (predmet br. IT-95-14/2-T), podnesen 20. septembra 2001. (dalje u tekstu: Prvi odgovor optužbe);

IMAJUĆI U VIDU "Nalog predsjednika po zahtjevu odbrane da se odobri pristup povjerljivim materijalima iz predmeta Tužilac protiv Darija Kordića i Marija Čerkeza", zaveden 28. maja 2002. (dalje u tekstu: Nalog predsjednika Suda), kojim je predsjednik pozvao sekretara da Zahtjev proslijedi Žalbenom vijeću u predmetu Tužilac protiv. Kordića i Čerkeza;

IMAJUĆI U VIDU da je shodno Nalogu predsjednika Suda, Žalbenom vijeću proslijeđen samo Zahtjev odbrane, ali ne i Prvi odgovor optužbe;

RJEŠAVAJUĆI PO "Odgovoru optužbe na zahtjev Envera Hadžihasanovića, Mehmeda Alagića i Amira Kubure za pristup svim povjerljivim materijalima, transkriptima i dokaznim predmetima iz predmeta Tužilac protiv Darija Kordića i Marija Čerkeza (predmet br. IT-95-14/2-T) i zahtjevu za produženje roka", dostavljenom povjerljivo 12. jula 2002. (dalje u tekstu: Odgovor optužbe), kojim optužba zahtijeva da Žalbeno vijeće ovaj Odgovor prihvati kao valjano podnesen, u skladu sa paragrafom 16 Uputstva o postupku podnošenja pismenih podnesaka u žalbenom postupku (IT/155 Rev. 1) (dalje u tekstu: Uputstvo);

IMAJUĆI U VIDU da je Nalog predsjednika Suda zaveden 28. maja 2002., pa da je stoga odgovor optužbe trebalo da bude dostavljen najkasnije do 7. juna 2002., što znači da ga je optužba dostavila po isteku roka;

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor odbrane na podnesak optužbe od 12. jula 2002." dostavljen povjerljivo 18. jula 2002. (dalje u tekstu: Odgovor odbrane), u kojem odbrana iznosi tvrdnju da je taj odgovor optužbe neobrazložen, te da bi ga trebalo odbiti jer optužba nije uspjela objasniti na koji je način odluka Žalbenog vijeća u predmetu Kupreškić uspostavila "novi standard" za pristup materijalu, bitno različit od već postojećeg, i čime to opravdava dostavljanje novog odgovora optužbe;[1]

IMAJUĆI U VIDU da odbrana pored toga zahtijeva da joj se, ako Žalbeno vijeće prihvati Odgovor optužbe kao valjano zaveden, dozvoli podnošenje punog odgovora o meritumu Odgovora optužbe;

S OBZIROM DA je optužba razumno mogla pretpostaviti da je njen Prvi odgovor proslijeđen Žalbenom vijeću;

S OBZIROM DA je optužba, osim toga, bez obzira na to što je njen Prvi odgovor proslijeđen Žalbenom vijeću, mogla zatražiti dozvolu da ga ažurira, budući da je sudska praksa po pitanju davanja pristupa materijalu iz drugog predmeta znatno unapređena na nivou žalbenog postupka u odnosu na vrijeme podnošenja Zahtjeva;

S OBZIROM DA paragraf 16 Uputstva predviđa da Žalbeno vijeće može prihvatiti kao valjan svaki podnesak sačinjen po isteku propisanih rokova;

OVIM ODOBRAVAM zahtjev optužbe za produženje roka i prihvatam Odgovor optužbe kao valjano zaveden.

ODOBRAVAM, nadalje, zahtjev odbrane da dostavi repliku na Odgovor optužbe, te NALAŽEM odbrani da to učini najkasnije do 29. jula 2002.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, s tim da je engleski tekst mjerodavan.

Dana 19. jula 2002.
U Hagu,
Nizozemska
 
  /potpisano/
David Hunt,
predžalbeni sudija
[pečat Međunarodnog suda]  

[1] Tužilac protiv Kupreškića i ostalih, Odluka po žalbi na odbijanje dozvole za pristup povjerljivim materijalima iz drugog predmeta, 23. april 2002.