PRED PRETRESNIM VEĆEM

 

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 12. jula 2002.

 

TUŽILAC

protiv

DRAGOLJUBA OJDANIĆA

NIKOLE ŠAINOVIĆA

 


NALOG ZA PODNOŠENJE PODNESKA

Tužilaštvo

gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dirk Ryneveld

Odbrana:

g. Tomislav Višnjić, g. Vojislav Selžan i g. Peter Robinson za Dragoljuba Ojdanića
g. Toma Fila i g. Zoran Jovanović za Nikolu Šainovića

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU usmeno uputstvo sudije Kwona dato na statusnoj konferenciji održanoj 21. juna 2002, kojim se od Tužilaštva (u daljem tekstu: optužba) traži da dostavi svoje podneske u vezi sa statusom optužnice u roku od sedam dana,[1]

IMAJUĆI U VIDU da je rok od sedam dana istekao 28. juna 2002, te da u tom periodu od optužbe nije primljen nikakav podnesak,

S OBZIROM na odredbe člana 20, paragraf 1, Statuta Međunarodnog suda, koji nalaže Pretresnom veću da obezbedi pravično i ekspeditivno suđenje,

S OBZIROM da nije moguće efikasno vršiti pretpretresne pripreme i voditi predmet sve dok se status i forma optužnice ne finalizuju i da nepoštovanje uputstva sudije Kwona od strane optužbe ide na štetu pravilnog vođenja ovog predmeta u pretpretresnoj fazi, te da će verovatno dovesti do zastoja u postupku,

NA OSNOVU Pravila 54, 65 bis i 65 ter Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda

Proprio motu

OVIM NALAŽE optužbi da, do petka 19. jula 2002, dostavi (a) objašnjenje zašto nije postupila u skladu s uputstvom sudije Kwona od 21. juna 2002; (b) formalni zahtev za produženje roka za podnošenje podneska, na osnovu pravila 127 Pravilnika; i (c) ili sam podnesak ili obrazloženu najavu kada očekuje da će biti u mogućnosti da podnese podnesak.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavna engleska verzija.

  /potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući
   
Dana 12. jula 2002,
U Hagu,
Holandija
 
  [pečat Međunarodnog suda]


[1] Transkript, 21. jun 2002, str. 399.