PRED PRETRESNIM VIJEĆEM II

U sastavu:

sudija Florence Ndepele Mwachande Mumba, predsjedavajuća
sudija Sharon A. Williams
sudija Per-Johan Viktor Lindholm

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 6. septembra 2002.

TUŽILAC

protiv

MILANA SIMIĆA


ODLUKA PO MOLBI ZA PRIVREMENO PUŠTANJE NA SLOBODU

Tužilaštvo:

g. Gramsci Di Fazio
g. Phillip Weiner
gđa Aisling Reidy

Odbrana:

g. Slobodan Zečević
gđa Catherine Baen

OVO PRETRESNO VIJEĆE (u daljem tekstu: Pretresno vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: "Međunarodni sud"),

RJEŠAVAJUĆI PO "Molbi za privremeno puštanje na slobodu Milana Simića" (u daljem tekstu: molba), koju je 22. jula 2002. podnijela odbrana Milana Simića (u daljem tekstu: odbrana), u kojoj odbrana traži (i) privremeno puštanje na slobodu Milana Simića u očekivanju presude o kazni, shodno određenim uslovima i odredbama koji su navedeni u molbi, i (ii) usmenu raspravu po tom pitanju,

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor optužbe na molbu odbrane za privremeno puštanje na slobodu Milana Simića" (u daljem tekstu: odgovor), koji je 26. jula 2002. podnelo Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba),

IMAJUĆI U VIDU "Zajednički zahtjev da se razmotri sporazum o izjašnjavanju o krivici između Milana Simića i Tužilaštva", kao i priloženi sporazum o izjašnjavanju o krivici (u daljem tekstu: sporazum o izjašnjavanju o krivici), podnesene 13. maja 2002.,

IMAJUĆI U VIDU da se Milan Simić izjasnio krivim po tačkama 4 i 7 Četvrte izmijenjene optužnice na osnovu činjenica navedenih u sporazumu o izjašnjavanju o krivici i da ga je Pretresno vijeće 15. maja 2002., u skladu sa pravilom 62bis Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik), proglasilo krivim po navedenim tačkama[1],

IMAJUĆI U VIDU da je rasprava o kazni Milanu Simiću održana 22. jula 2002. i da se Pretresno vijeće sada povuklo na vijećanje,

IMAJUĆI U VIDU da se odredbama pravila 65 (A), (B) i (I) Pravilnika predviđa sljedeće:

(A) Nakon što je pritvoren, optuženi može biti pušten na slobodu samo na osnovu naloga vijeća.

(B) Pretresno vijeće može izdati nalog za puštanje na slobodu samo nakon što zemlji-domaćinu i državi u koju optuženi traži da bude pušten dade priliku da budu saslušane, i samo ako se uvjerilo da će se optuženi pojaviti na suđenju i da, u slučaju puštanja na slobodu, neće predstavljati opasnost ni za jednu žrtvu, svjedoka ni bilo koju drugu osobu.

[...]

(I) Bez prejudiciranja odredbi pravila 107, Žalbeno vijeće može odobriti privremeno puštanje na slobodu osuđenih osoba koje čekaju žalbeni postupak ili na neko određeno vrijeme ukoliko se uvjerilo:

(i) da će se žalilac, ako bude pušten, pojaviti na žalbenom pretresu odnosno predati u pritvor po isteku određenog roka;

(ii) da žalilac, ako bude pušten, neće predstavljati opasnost ni za jednu žrtvu, svjedoka ni bilo koju drugu osobu, i

(iii) da postoje posebne okolnosti koje opravdavaju takvo puštanje.

IMAJUĆI U VIDU da u molbi odbrana, inter alia, iznosi argument da se "pravilo 65 ne odnosi na slučaj kada je optuženi osuđen i čeka izricanje presude o kazni; međutim, odjeljci (A) do (H) i odjeljak (I) pravila 65 se mogu, čini se, primeniti i u ovom slučaju",

IMAJUĆI U VIDU da optužba u svom odgovoru, inter alia, iznosi argument da se (i) "Pravilom 65 (A)-(H) Pretresnom vijeću daje ovlašćenje da odobri privremeno puštanje na slobodu isključivo optuženoj osobi" (ii) "Pravilo 65 (I) je jedini pododjeljak koji se odnosi na osuđena lica kojima se odobrava privremeno puštanje na slobodu i izričito ovlašćuje Žalbeno vijeće da odlučuje o puštanju na slobodu i (iii) "pravilima se ne predviđa privremeno puštanje na slobodu osuđene osobe koja čeka izricanje presude o kazni",

UZEVŠI U OBZIR da nema potrebe da se održi usmena rasprava po tom pitanju,

UZEVŠI U OBZIR da pravilo 65 (A) do (H) izričito predviđa i da se odnosi na naloge Pretresnog vijeća za privremeno puštanje na slobodu isključivo "optuženih lica",

UZEVŠI U OBZIR da pravilo 65 (I) ovlašćuje Žalbeno vijeće da donosi odluke o puštanju na slobodu u slučajima "osuđenih osoba koje čekaju žalbeni postupak ili na neko određeno vrijeme",

UZEVŠI U OBZIR da je, budući da Pretresno vijeće tek treba da donese presudu o kazni Milanu Simiću, Milan Simić trenutno osuđena osoba koja čeka izricanje kazne,

UZEVŠI, STOGA, U OBZIR da Pretresno vijeće nije nadležno da naloži puštanje na slobodu osuđene osobe koja čeka izricanje kazne,

UZEVŠI, DALJE, U OBZIR da, budući da se Milan Simić izjasnio krivim i da ga je Pretresno vijeće zatim proglasilo krivim, on više ne uživa prezumciju nevinosti,

NA OSNOVU pravila 65 Pravilnika,

OVIM ODBIJA MOLBU.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se engleski tekst smatra mjerodavnim.

  /potpis na originalu/
Florence Ndepele Mwachande Mumba,
predsjedavajući sudija
Dana 6. septembra 2002.
U Hagu,
Nizozemska
 
[pečat Međunarodnog suda]  

[1] T. 8012.