PRED PRETRESNIM VIJECEM IIB

Nije službeni dokument

U sastavu:

sudija Florence Ndpele Mwachande Mumba, predsjedavajuca
sudija Sharon A. Williams
sudija Per-Johan Viktor Lindholm

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 14. juna 2002.

TUŽILAC

protiv

BLAGOJA SIMIĆA

MIROSLAVA TADIĆA

SIME ZARIĆA


NALOG O SVJEDOCENJU NA "ZATVORENOJ SJEDNICI"
Tužilaštvo: Odbrana:
g. Gramsci Di Fazio
g. Phillip Weiner
gđa Aisling Reidy

g. Igor Pantelic i g. Srdan Vukovic za Blagoja Simica
g. Novak Lukic i g. Dragan Krgovic za Miroslava Tadica
g. Borislav Pisarevic i g. Aleksandar Lazarevic za Simu Zarica


OVO PRETRESNO VIJECE Medunarodnog suda za krivicno gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja medunarodnog humanitarnog prava pocinjenih na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljnjem tekstu: Medunarodni sud),

IZREKAVŠI 10. juna 2002. usmeno svoju odluku( 1 ) da ce se ostatak svjedocenja svjedoka optužbe Stevana Todorovica (u daljnjem tekstu : svjedok) odvijati na zatvorenoj sjednici, IZJAVILO JE da ce razloge za tu odluku iznijeti u pismenom obliku;

S OBZIROM NA tok pretresa i argumente koje su iznijele strane, kao i na odluku Pretresnog vijeca na zatvorenoj sjednici 6. juna 2002. i da je shodno toj odluci svjedok poceo svjedociti na otvorenoj sjednici;

S OBZIROM NA argumente koje su strane i svjedok iznijeli na pretresu iza zatvorenih vrata 10. juna 2002. (u daljnjem tekstu: pretres);

S OBZIROM NA odredbe clana 20(1), 21(2) i 22 Statuta Medunarodnog suda (u daljnjem tesktu: Statut) i pravila 75(A) i B(ii) te 79(iii) Pravilnika o postupku i dokazima Medunarodnog suda (u daljenjem tesktu: Pravilnik);

BUDUCI DA, mada neke pojedinosti ovdje nisu relevantne, sudska praksa Medunarodnog suda po pitanju zaštitnih mjera izmedu ostalog nalaže sljedece:

i) "Strahovi koje izraze sami potencijalni svjedoci o tome da su možda u opasnosti ili izloženi riziku nisu sami po sebi dovoljni da se pokaže da postoji stvarna vjerovatno}a da su oni u opasnosti ili izloženi riziku. Potrebno je pokazati nešto više da bi se opravdalo zadiranje u prava optuženog;"( 2 ) i

ii) "Clan 20.1 Statuta stavlja prava optuženog na prvo mjesto, a zaštitu žrtava i svjedoka na drugo. U svakom pojedinom slučaju potrebno je odvagnuti oba interesa ;"( 3 )

BUDUCI DA svjedokovi argumenti predstavljaju objektivnu osnovu za zabrinutost koju je svjedok izrazio na pretresu;

S OBZIROM NA posebnu situaciju u kojoj se nalazi svjedok buduci da je bio saoptuženi u ovom predmetu( 4 ) i na to da je on pristao da se pozitivno izrazi o krivici u pogledu nekih od optužbi iznesenih protiv njega, pri cemu je jedan od uslova njegovog pozitivnog izjašnjavanja o krivici to da ce saradivati s optužbom;( 5 )

BUDUCI DA se opšte postavke u vezi sa dodjeljivanjem zaštitnih mjera, zbog posebne situacije u kojoj se nalazi ovaj svjedok, moraju primijeniti u svjetlu tih posebnih okolnosti;

KONSTATIRAJUCI da se na pretresu cinilo da svjedoka uznemiruje mogucnost da i dalje nastavi svjedociti na otvorenoj sjednici;

BUDUCI DA je svrha ovog postupka utvrdivanje istine i da je svjedok izrazio svoju iskrenu želju da saraduje te da bi se stoga održavanjem sudenja na zatvorenoj sjednici za ostatak njegovog svjedocenja obezbijedilo da na ovu saradnju ne utice zabrinutost za koju je pokazano da ima objektivnu osnovu;

BUDUCI DA je clanom 21(2) Statuta izricito odredeno da je pravo optuženog na pravicno i javno sudenje ograniceno time što se mora voditi racuna o zaštiti žrtava i svjedoka te je stoga potrebno da se za svaki pojedini slucaj uspostavi ravnoteža izmedu prava optuženog i prava odredenog svjedoka;

BUDUCI DA, osim toga, to što ce ovaj svjedok ostatak svog iskaza dati na zatvorenoj sjednici nece donijeti štetu optuženom;

IZ GORENAVEDENIH RAZLOGA i

NA OSNOVU pravila 75 i 79 Pravilnika;

OVIME POTVRĐUJE svoju odluku izrecenu usmeno 10. juna 2002., da ce svjedok , u interesu pravde, ostatak svog iskaza dati na zatvorenoj sjednici.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu se mjerodavnim smatra engleski tekst.

/potpis na originalu/
Florence Ndpele Mwachande Mumba,
predsjedavajuci sudija

Dana 14. juna 2002.
U Hagu,
Nizozemska

[pecat Medunarodnog suda]


1 - T. 9202.

2 - Tužilac protiv Brdanina i Talica, predmet br. IT-99-36-PT, Odluka po zahtjevu Tužilaštva za zaštitne mjere, 3. juli 2000., par. 26.

3 - Tužilac protiv Brdanina i Talica, predmet br. IT-99-36-PT, Odluka po drugom zahtjevu Tužilaštva za izricanje zaštitnih mjera, 27. oktobar 2000., par. 18.

4 - Tužilac protiv Blagoja Simica i drugih, Predmet br. IT-95-9-PT, Nalog o razdvajanju postupka i nalog o rasporedu, 24. januar 2001.

5 - Tužilac protiv Stevana Todorovica, predmet br. IT-95-9/1-S, Presuda o kazni, par. 10.