PRED PRETRESNIM VIJEĆEM II B

Nije službeni dokument

U sastavu:

sudija Florence Ndepele Mwachande Mumba, predsjedavajuća
sudija Sharon A. Williams
sudija Per-Johan Lindholm

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 24. juni 2002.

TUŽILAC

protiv

BLAGOJA SIMIĆA

MIROSLAVA TADIĆA

SIME ZARIĆA


NALOG ZA SVJEDOČENJE PUTEM VIDEO-KONFERENCIJSKE VEZE U SKLADU SA PRAVILOM 71bis

Tužilaštvo:

g. Gramsci Di Fazio
g. Phillip Weiner
gđa Aisleen Reidy

Odbrana:

g. Igor Pantelić i g. Srdjan Vuković za Blagoja Simića
g. Novak Lukić i g. Dragan Krgović za Miroslava Tadića
g. Borislav Pisarević i g. Aleksandar Lazarević za Simu Zarića

OVO PRETRESNO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: "Međunarodni sud"),

RJEŠAVAJUĆI PO "Zahtjevu optužbe za svjedočenje putem video-konferencijske veze u skladu sa pravilom 71bis" podnesenom 18. juna 2002., kojim Tužilaštvo (dalje u tekstu: "optužba") traži da se jednom svjedoku dopusti da svjedoči iz Sjedinjenih Država putem video-konferencijske veze,

IMAJUĆI U VIDU da se odbrana nije usprotivila tom Zahtjevu, već je navela da je njezin stav o tome "neutralan"[1],

UZIMAJUĆI U OBZIR da je svjedok nedavno doživio automobilsku nesreću u kojoj je slomio ruku, ključnu kost i rebra, zbog čega bi mu bilo izuzetno teško doputovati u Hag iz Sjedinjenih Država,

UZIMAJUĆI U OBZIR da optužba smatra da je taj svjedok važan,

UZIMAJUĆI U OBZIR da pravilo 71bis dopušta svjedočenje putem video-konferencijske veze, ako je to u interesu pravde,

UZIMAJUĆI U OBZIR da su kriterijumi i smjernice za svjedočenje putem video-konferencijske veze određeni "Odlukom po zahtjevima odbrane da se pozovu i zaštite svjedoci odbrane i o svjedočenju putem video-veze" koja je donesena 26. juna 1996. u predmetu Tužilac protiv Duška Tadića (dalje u tekstu: "odluka u predmetu Tadić") i da su u ovom slučaju ti kriterijumi zadovoljeni,

U SKLADU SA pravilom 71bis Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM ODOBRAVA Zahtjev i nalaže da se svjedočenje navedenog svjedoka Hasana Subašića izvrši video-konferencijskom vezom na dan koji će se utvrditi nakon dogovora svih strana kojih se to tiče, uključujući Pretresno vijeće, Tužilaštvo, organe unutrašnjih poslova i pravosuđa Sjedinjenih Država, i

TRAŽI od sekretara Suda da preduzme sve potrebne korake u okolnostima datog predmeta kako bi se slijedile smjernice utvrđene u par. 22 odluke u predmetu Tadić.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu se mjerodavnim smatra engleski tekst.

/potpis na originalu/
Florence Ndepele Mwachande Mumba,
predsjedavajući sudija

Dana 24. juna 2002.
U Hagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]


[1] T.9727 (na zatvorenoj sjednici 20. juna 2002.)