PRED PREDSJEDNIKOM MEĐUNARODNOG SUDA

Nije službeni dokument

Sudija: g. Claude Jorda, predsjednik Međunarodnog suda

Sekretar: g. Hans Holthuis, sekretar

Nalog od: 26. jula 2002.

TUŽILAC

protiv

BLAGOJA SIMIĆA

MILANA SIMIĆA

MIROSLAVA TADIĆA

SIME ZARIĆA


NALOG PREDSJEDNIKA PO ZAHTJEVU OPTUŽBE ZA IZMJENU ZAŠTITNIH MJERA
U predmetu Tužilac protiv Slobodana Miloševića U predmetu Tužilac protiv Simića i drugih
Tužilaštvo: Tužilaštvo:
g. Geoffrey Nice
g. Dirk Ryneveld
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff
g. Dermot Groome
g. Gramsci Di Fazio
 
Odbrana:
g. Igor Pantelić i g. Srđan Vuković za Blagoja Simića

Optuženi:

g. Slobodan Zečević i gđa Catherine Baen za Milana Simića
g. Slobodan Milošević g. Novak Lukić i g. Dragan Krgović za Miroslava Tadića
  g. Borislav Pisarević i g. Aleksandar Lazarević za Simu Zarića
Amici Curiae  

g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Michaďl Vladimiroff

 

JA, Claude Jorda, predsjednik Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU pravilo 75 D) Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Pravilnik);

IMAJUĆI U VIDU Zahtjev tužioca za izmjenu zaštitnih mjera za svjedoke koji su svjedočili u predmetu Tužilac protiv Simića i drugih (dalje u tekstu: zahtjev) u kojem tužilac traži da mu se dozvoli da optuženom Slobodanu Miloševiću dostavi izjave, transkripte svjedočenja i dokazne predmete koji se odnose na svjedočenje dotičnih svjedoka;

IMAJUĆI U VIDU Naloge o zaštitnim mjerama za žrtve i svjedoke koje su Pretresna vijeća u predmetu Tužilac protiv Simića i drugih izdala 17. februara 1998. i 4. decembra 2001.;

BUDUĆI DA Pretresna vijeća koja su izdala zaštitne mjere u predmetu Tužilac protiv Simića i drugih ne mogu više zasjedati u istom sastavu;

BUDUĆI DA je stoga na osnovu pravila 75 D) ii) Pravilnika predsjednik Međunarodnog suda nadležan da riješi po zahtjevu;

BUDUĆI DA odbrana do danas nije podnijela odgovor na Zahtjev tužioca;

BUDUĆI DA tužilac smatra da je, u skladu sa pravilima 66 A) i 65 ter E) iii) Pravilnika optuženom Slobodanu Miloševiću, amici curiae i imenovanim braniocima dužan da dostavi izjave, transkripte ranijih svjedočenja i dokazne predmete koji se tiču tog svjedočenja u onoj mjeri u kojoj se određene optužbe kojima se Slobodan Milošević tereti, a koje su konkretno navedene u tačkama 1 do 22 optužnice, zasnivaju na dogđajima o kojima su ti svjedoci svjedočili;

BUDUĆI DA tužilac podsjeća da je odlukom od 17. februara 1998. Pretresno vijeće I naložilo da se identitet svjedoka i podaci na osnovu kojih bi se njihov identitet mogao utvrrditi ne objelodane ni u medijima niti u javnosti;

BUDUĆI DA tužilac tvrdi da Nalog od 4. decembra 2001., između ostalog, predviđa da svjedocima u svim predmetima koji se vode ili će se voditi pred Međunarodnim sudom treba dodijeliti iste pseudonime na osnovu čega bi se, tužilac smatra, u javnosti otkrilo da su ti svjedoci već svjedočili pred Međunarodnim sudom;

BUDUĆI DA tužilac takođe smatra, pozivajući se na sudsku praksu Međunarodnog suda[1] da ne bi bilo primjereno spominjati da je Sud već saslušao nekog zaštićenog svjedoka budući da su za njega izrečene zaštitne mjere;

BUDUĆI DA tužilac stoga traži da mu se dozvoli da za dotične svjedoke koristi druge pseudonime kako se za njih ne bi moglo utvrditi da su bili zaštićeni u okviru drugih postupaka koji se vode pred Međunarodnim sudom;

BUDUĆI DA između predmeta Tužilac protiv Simića i Tužilac protiv Slobodana Miloševića postoji geografsko, vremensko i faktičko podudaranje;

BUDUĆI DA jeradi dostave izjava, transkripata ranijeg svjedočenja, te dokaznih predmeta koji se tiču tog svjedočenjaoptuženom Slobodanu Miloševiću, imenovanim braniocima i amici curiae nužno izmijeniti zaštitne mjerekoje su naloženeu predmetu Tužilac protiv Simića i drugih;

BUDUĆI DA dotični svjedoci moraju i dalje uživati zaštitu koju im je Međunarodni sud dodijelio u skladu sa gorenavedenim odlukama Pretresnih vijeća u predmetu Tužilac protiv Simića i drugih, princip koji je 19. februara 2002. priznalo Pretresno vijeće u predmetu Tužilac protiv Slobodana Miloševića;[2]

BUDUĆI DA optuženi, imenovani branioci i amici curiae podliježu obavezama iz odluka Pretresnog vijeća III, konkretno odluka od 19. februara 2002., 19. i 21. marta 2002. i 16. aprila 2002. tj. da su dužni da poštuju povjerljivost dokumenata i mjere zaštite za žrtve i svjedoke,

BUDUĆI DA je stoga potrebno djelomično izmijeniti zaštitne mjere koje su dodijeljene svjedocima u predmetu Tužilac proitv Simića i drugih kako bi tužilac mogao da dostavi zatraženo u predmet Tužilac protiv Miloševića;

IZ TIH RAZLOGA

DOZVOLJAVAM da se za dotične svjedoke izmijene zaštitne mjere u predmetu Tužilac protiv Simića i drugih kako bi tužilac mogao optuženom Slobodanu Miloševiću, kao i imenovanim pravnim savjetnicima, te amici curiae dostaviti izjave, transkripte ranijeg svjedočenja i dokazne predmete koji se tiču svjedočenja relevantnih svjedoka, pri čemu treba uvesti izmijenjene zaštitne mjere koje pružaju odgovarajući stepen zaštite, te ako je potrebno dodatne mjere kao što je dodjela drugih pseudonima i zabrana objelodanjivanja činjenice da su ti svjedoci već svjedočili u nekom drugom predmetu;

NALAŽEM optuženom Slobodanu Miloševiću, imenovanim pravnim savjetnicima i amici curiae da poštuju zaštitne mjere koje su za dotične svjedoke uvedene u predmetu Tužilac protiv Simića i drugih kao i sve daljnje mjere zaštite koje tužiocu omogućuju dostavu zatraženog.

Sastavljeno na francuskom i engleskom, pri čemu je mjerodavna francuska verzija.

/potpis na originalu/
Claude Jorda,
predsjednik

Dana 26. jula 2002.
U Hagu (Nizozemska)

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Odluka po zahtjevu odbrane za pristup povjerljivim informacijama, predmet br. IT-98-30/1, Tužilac protiv Kvočke i drugih, 3. oktobar 2000.; Odluka po zahtjevu tužioca na osnovu pravila 75 D) u predmetu Tužilac protiv Momčila Krajišnika & Biljane Plavšić, predmet br. IT-99-36-T, Tužilac protiv Brđanina i Talića, 16. juli 2001.

[2] Odluka po zahtjevu tužioca za privremene zaštitne mjere na osnovu pravila 69 Pravilnika, Tužilac protiv Slobodana Miloševića, predmet br. IT-02-54-T, 19. februar 2002.