PRED PRETRESNIM VIJEĆEM II

U sastavu:

sudija Florence Ndepele Mwachande Mumba, predsjedavajuća
sudija Sharon A. Williams
sudija Per-Johan Viktor Lindholm

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 23. septembra 2002.

TUŽILAC

protiv

MILANA SIMIĆA


NALOG O UKIDANJU STATUSA POVJERLJIVOSTI ODREĐENIH PODNESAKA

Tužilaštvo:

g. Gramsci Di Fazio
g. Phillip Weiner
gđa Aisling Reidy

Odbrana:

g. Slobodan Zečević
gđa Catherine Baen

OVO PRETRESNO VIJEĆE (u daljem tekstu: Pretresno vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljnjem tekstu: "Međunarodni sud"),

PODSJEĆAJUĆI NA svoj usmeni nalog izdan tokom rasprave o odmjeravanju kazne za Milana Simića od 22. jula 2002. da treba ukinuti povjerljivost svim podnescima vezanim za njegovu potvrdnu izjavu o krivici i presudu o kazni koja nakon toga slijedi, osim "Zajedničkom zahtjevu da se razmotri sporazum o potvrdnom izjašnjavanju o krivici između Milana Simića i Tužilaštva", podnesenom 13. maja 2002. na povjerljivoj osnovi,[1]

IMAJUĆI U VIDU da "Podnesak okrivljenog o odmjeravanju kazne", podnesen 15. jula 2002., obuhvata ljekarski izvještaj za Milana Simića kao "Dokazni predmet A" ("ljekarski izvještaj"),

ZAKLJUČUJUĆI da ljekarski izvještaj sadrži podatke lične prirode i da stoga treba ostati povjerljiv,

OVIME IZDAJE UPUTSTVO Sekretarijatu Međunarodnog suda da ukine povjerljiv status sljedećih dokumenata zavedenih u ovom predmetu:

1. Odluka sekretara Međunarodnog suda o dodjeljivanju broja predmeta za predmet Milana Simića, od 30. maja 2002.

2. Izvještaj Tima McFaddena o Milanu Simiću, Pritvorska jedinica UN-a, od 19. juna 2002.

3. Pismo stranama o rasporedu za podnošenje podnesaka o kazni i pretres, od 26. juna 2002.

4. Zahtjev Milana Simića na osnovu pravila 92bis da se prihvati pismena izjava Perice Mišića, koju je Tužilaštvo pribavilo i objelodanilo u skladu s pravilom 66, te Uslovni zahtjev da se Perica Mišić primora da svjedoči viva voce, podnesen 27. juna 2002.

5. Odgovor tužioca na zahtjev odbrane od 27. juna 2002. u vezi s iskazom svjedoka za raspravu o kazni, od 3. jula 2002.

6. Odluka o prihvatanju iskaza svjedoka, od 9. jula 2002.

7. Podnesak tužioca o odmjeravanju kazne za Milana Simića, od 15. jula 2002.

8. Podnesak okrivljenog o odmjeravanju kazne i dokazni predmeti B-W, od 15. jula 2002. (osim ljekarskog izvještaja (dokazni predmet A) koji će ostati povjerljiv).

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se mjerodavnim smatra engleski tekst.

  /potpis na originalu/
Florence Ndepele Mwachande Mumba,
predsjedavajući sudija
Dana 23. septembra 2002.
U Hagu,
Nizozemska
 
[pečat Međunarodnog suda]  

[1] Transkript, predmet br. IT-95-9/2-T, 1.