PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 26. septembra 2002.

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO PRVOM ZAHTEVU TUŽIOCA ZA UVRŠTENJE U SPIS SVEDOČENJA I IZJAVE NA OSNOVU PRAVILA 92 bis TOKOM DELA SUĐENJA KOJI SE ODNOSI NA HRVATSKU

Tužilaštvo

gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi

Slobodan Milošević

Amici curiae

g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
prof. Mischa Wladimiroff

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO "Prvom zahtevu tužioca za uvrštenje u spis svedočenja i izjave na osnovu pravila 92 bis tokom dela suđenja koji se odnosi na Hrvatsku", podnetom 17. septembra 2002. (u daljem tekstu: zahtev), u kojem optužba traži da se u spis uvrste izvesni materijali vezani za svedočenje Stjepana Mesića, kako sledi:

  1. uvrštenje u spis delova transkripta svedočenja Stjepana Mesića iz predmeta Dokmanović i dokaznih predmeta prihvaćenih u spis tokom tog svedočenja shodno pravilu 92 bis (D);[1]

  2. uvrštenje u spis shodno pravilu 92 bis (A) izjave g. Mesića (koja još ne postoji), kojom se potvrđuje verodostojnost niza dokumenata koje optužba namerava da uvede tokom svedočenja ovog svedoka, a koji, kako se navodi, ne govore o delima i ponašanju optuženog,

Uvrštenje u spis transkripta shodno pravilu 92 bis (D)

IMAJUĆI U VIDU da pravilo 92 bis (D) predviđa sledeće:

(D) Veće može da prihvati transkript svedočenja koje je svedok dao u postupku pred Međunarodnim sudom kojim se dokazuje bilo šta osim dela i ponašanja optuženog.

IMAJUĆI U VIDU da se određeni delovi transkripta odnose na dela i ponašanje optuženog, ali da je optužba u transkriptu jasno naznačila da se na njih neće pozivati u svrhu ovog zahteva; te da se delovi na koje će se pozivati odnose na raspad bivše Jugoslavije, međunarodni karakter oružanog sukoba u Hrvatskoj i relevantan istorijski, politički i vojni kontekst,

IMAJUĆI U VIDU pravilo 92 bis (E) koje glasi:

(E) Osim ako se na osnovu pravila 127 ili nekim nalogom ne naloži drugačije, strana koja želi da uvrsti pismenu izjavu ili transkript o tome mora da obavesti suprotnu stranu najmanje četrnaest dana ranije, a suprotna strana tome može da se usprotivi u roku od sedam dana. Pretresno veće će, nakon što sasluša strane, odlučiti da li će prihvatiti izjavu ili transkript u celosti ili delimično i da li će od svjedoka tražiti da bude prisutan radi unakrsnog ispitivanja.

IMAJUĆI U VIDU da će rok od četrnaest dana utvrđen u paragrafu (E) biti ispoštovan ako svedok, Stjepan Mesić, ne počne sa svedočenjem pre utorka, 1. oktobra 2002,

UZIMAJUĆI U OBZIR da materijal čije se uvrštenje u spis predlaže shodno pravilu 92 bis (D) ne govori o delima i ponašanju optuženog, ali da se odnosi na pitanja koja bi mogla da budu od ključne važnosti za optuženog, da se unakrsno ispitivanje svedoka u predmetu Dokmanović ne bavi na adekvatan način interesima optuženog u ovom predmetu i da bi optuženi trebao da ima mogućnost da unakrsno ispita svedoka o svim aspektima svedočenja sadržanog u transkriptu i dokaznim predmetima uvrštenim tokom tog svedočenja,

Uvrštenje u spis izjave svedoka shodno pravilu 92 bis (A)

IMAJUĆI U VIDU da optužba traži da se, shodno pravilu 92 bis (A), uvrsti u spis izjava Stjepana Mesića kojom se potvrđuje verodostojnost niza dokumenata koje optužba namerava da uvede tokom svedočenja ovog svedoka, a koji, kako se navodi, ne govore o delima i ponašanju optuženog,

IMAJUĆI U VIDU pravilo 92 bis (A) koje glasi:

(A) Pretresno veće može da prihvati, delimično ili u celosti, svedočenje svedoka u obliku pismene izjave, umesto usmenog svedočenja, kad se njome dokazuje bilo šta osim dela i ponašanja optuženog za koja se on tereti u optužnici.

IMAJUĆI U VIDU da ta izjava još ne postoji i da optužba, kako stoji u fusnoti njenog zahteva, očekuje da će izjavu dobiti otprilike 30. septembra 2002,

UZIMAJUĆI U OBZIR da Pretresno veće ne može da odluči o prihvatljivosti izjave koja mu još nije podneta na razmatranje i koja još ne postoji,

UZIMAJUĆI, DALJE, U OBZIR da izjava, u slučaju da bude obelodanjena neposredno pre svedočenja svedoka, ne bi bila obelodanjena u skladu sa uslovom od četrnaest dana iz pravila 92 bis (E), a da optužba nije podnela zahtev za skraćivanje roka za obelodanjivanje na osnovu pravila 127,

NA OSNOVU pravila 92 bis Pravilnika o postupku i dokazima

OVIM NALAŽE KAKO SLEDI:

  1. delovi transkripta svedočenja Stjepana Mesića iz predmeta Dokmanović, označeni na način kako je to učinjeno u primerku transkripta dostavljenom Pretresnom veću 17. septembra 2002, te dokazni predmeti uvršteni tokom tog svedočenja, takođe u obliku u kojem su dostavljeni, uvrštavaju se u spis shodno pravilu 92 bis (D);
  2. optuženi će imati mogućnost da unakrsno ispita svedoka, Stjepana Mesića, o svim aspektima njegovog svedočenja sadržanog u transkriptu i dokaznim predmetima uvrštenim u spis tokom tog svedočenja;
  3. zahtev za uvrštenje u spis izjave koju optužba namerava da podnese shodno pravilu 92 bis (A) odbija se kao preuranjen, s obzirom na to da izjava još ne postoji.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući sudija
   
Dana 26. septembra 2002.
U Hagu,
Holandija
[pečat Međunarodnog suda]

[1] Dotični transkript potiče iz postupka koji se vodio pred Pretresnim većem II u predmetu Tužilac protiv Dokmanovića, sa otvorene sednice od 20. marta 1998. Stranice transkripta 1623 - 1781. Ovaj transkript obelodanjen je stranama u postupku i podnet Pretresnom veću, a delovi na koje optužba namerava da se pozove označeni su na margini.