PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 25. septembra 2002.

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG KOJIM SE ODOBRAVA ZAHTEV TUŽILAŠTVA ZA IZMENU NALOGA OD 17. SEPTEMBRA KOJI SE ODNOSI NA IZMENU OPTUŽNICA ZA HRVATSKU I BOSNU

Tužilaštvo

gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice

gđa Hildegard Uertz-Retzlaff
g. Dermot Groome

Optuženi

Slobodan Milošević

Amici curiae

g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
prof. Mischa Wladimiroff

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO "Zahtevu Tužilaštva za izmenu naloga od 17. septembra 2002", podnetom 23. septembra 2002, kojim Tužilaštvo traži da Pretresno veće izmeni svoj nalog od 17. septembra 2002, u kojem se od Tužilaštva traži da do 26. septembra podnese izmenjene optužnice za delove postupka koji se odnose na Hrvatsku i Bosnu[1] i u kojem Tužilaštvo traži da se ovaj rok produži do 24. oktobra,

IMAJUĆI U VIDU da će deo postupka koji se odnosi na Hrvatsku i Bosnu početi 26. septembra 2002,

IMAJUĆI U VIDU da Tužilaštvo navodi da još pregleda i pročišćava svoju tezu u odnosu na ove optužnice, pa da ne može da ispoštuje rok za izmenu naveden u nalogu,

UZEVŠI U OBZIR da bi bilo bolje da Tužilaštvo podnese izmenjene optužnice koje odražavaju opseg i prirodu njegove teze protiv optuženog, kao i da odgoda od jednog meseca neće nepotrebno nauditi interesima optuženog ili Pretresnog veća,

NA OSNOVU PRAVILA 54 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM ODOBRAVA ZAHTEV I NALAŽE Tužilaštvu da ispoštuje nalog do 24. oktobra 2002.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući
   
Dana 25. septembra 2002.
U Hagu,
Holandija
[pečat Međunarodnog suda]

[1] Nalog o rasporedu u vezi sa izmenom optužnica za Hrvatsku i Bosnu, 17. septembar 2002. (u daljem tekstu: nalog).