Dokumenti

Pravna biblioteka sadrži sve važnije pravne dokumente koji regulišu rad Međunarodnog suda, kao i baze podataka i ključne izveštaje.

Sudski spisi MKSJ
Online baza podataka sudskih dokumenata sa svim javnim podnescima od 1994. godine do danas. Ova u potpunosti pretraživa baza podataka sadrži više od 190.000 spisa počevši od naloga za hapšenje, podnesaka, dokaznih predmeta, sve do konačne drugostepene presude u svakom od predmeta u kojima je postupano pred Međunarodnim sudom. http://icr.icty.org  
Izveštaji i publikacije
Godišnji izveštaji se podnose Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.
Izveštaji o strategiji okončanja rada Suda se dva puta godišnje podnose Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Sve publikacije MKSJ: Priručnik o razvijenim sudskim praksama MKSJ, Priručnik o međunarodnoj krivičnoj odbrani, Godišnji izveštaj Outreach programa i više.
Statut Međunarodnog suda
Međunarodni sud je uspostavljen rezolucijom 827 Ujedinjenih nacija od 25. maja 1993. godine. Definišući nadležnost, ustrojstvo i funkcionisanje Međunarodnog suda, Statut je osnovni dokument ove organizacije. Ovaj deo uključuje originalni Statut kao i naknadne rezolucije kojima su uvedena dodatna pojašnjenja Statuta.
Pravilnik o postupku i dokazima
Pravilnik kojim je regulisano vođenje postupaka pred Međunarodnim sudom su sastavile sudije Međunarodnog suda koje je izabrala Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Pravilnik se redovno ažurira da bi se obezbedilo pravično i ekspeditivno suđenje.
Saradnja sa državama članicama
Svaka država članica Ujedinjenih nacija ima određene obaveze prema Međunarodnom sudu, naročito obavezu bezuslovne saradnje i ispunjavanja zahteva za pomoć i naloga Međunarodnog suda. To uključuje donošenje zakonskih odredbi kojima se državama omogućuje delotvorna saradnja s Međunarodnim sudom i izvršenje kazni koje je Međunarodni sud izrekao.
Odbrana
Pravila kojima se utvrđuju smernice vođenja odbrane pred Međunarodnim sudom.
Pritvor
Pravila koja se odnose na upravljanje Pritvorskom jedinicom Ujedinjenih nacija, uključujući pravila koja garantuju stalno ostvarivanje i zaštitu prava pritvorenih osoba za vreme pritvora.
Uputstva
Smernice kojima su utvrđeni određeni praktični aspekti sudskog postupka i drugih pravnih postupaka u vezi s radom Međunarodnog suda.
Međunarodna pravna saradnja
Podnošenje zahteva za pomoć MKSJ 
Sudska praksa Žalbenog veća (od jula 2004. nadalje)
Sažeci odluka i presuda Žabenog veća donetih od jula 2004. godine naovamo (na engleskom)
Sudski bilten (od februara 1999. do avgusta 2004.)
Sažeci značajnih odluka, naloga i presuda izdatih od februara 1999. do avgusta 2004. godine.
(na engleskom i francuskom)
Razno
Više različitih pravila i propisa u vezi s radom Međunarodnog suda.
Internet stranica i repozitorij dokumenata Ujedinjenih nacija o vladavini prava (UNROL) - www.unrol.org

UNROL je promotivna i edukativna alatka za praktičare i širu javnost.
Namjera joj je da informiše korisnike o radu UN-a na polju vladavine prava i njegovim naporima da koordinira i ojača pristupe sistema UN-a na tom polju.
Međunarodno krivično pravo i praksa – Materijali za obuku
U sklopu projekta Pravda i ratni zločini, organizacija International Criminal Law Services (ICLS), nezavisna organizacija koja okuplja stručnjake za međunarodno krivično pravo i povezano humanitarno pravo, razvila je materijale za obuku.