Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Uputstva

Uputstva sadrže smernice kojima su uređeni određeni praktični aspekti pravosudnih postupaka i druge pravne procedure vezane za rad Međunarodnog suda. Meni koji je ispod ne bi trebalo smatrati zvaničnom publikacijom MKSJ i namenjen je jedino lakšem pretraživanju dokumenata.

Pristup poverljivom materijalu

Uputstvo o proceduri za izmjenu zaštitnih mjera u skladu s pravilom 75(h) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog krivičnog suda radi pristupa povjerljivom materijalu Međunarodnog suda, 4. februar 2008.
 

Žalbeni postupci

Uputstvo o formalnim uslovima za podnošenje žalbe na presudu, 7. mart 2002.

Uputstvo o podnošenju pismenih podnesaka u žalbenom postupku pred Međunarodnim sudom, Rev. 4, 4. april 2012.

Ranije verzije: 16. septembar 2005; 21. februar 2005 (na engleskom); 7. mart 2002; 1. oktobar 1999. (na engleskom)
 

Postupci za nepoštovanje suda

Uputstvo o proceduri za pokretanje istrage i krivično gonjenje zbog nepoštovanja Međunarodnog suda, 6. maj 2004.
 

Pravilnik o postupku i dokazima

Uputstvo o postupku predlaganja, razmatranja i objavljivanja izmena i dopuna Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda, verzija 2., 24. januar 2002.

Ranije verzije: 4. maj 2001; 18. decembar 1998. (na engleskom)

Uputstvo o postupku primjene pravila 92bis (B) Pravilnika o postupku i dokazima, 20. juli 2001.
 

Presude o kazni

Uputstvo o postupku kojim Međunarodni sud određuje u kojoj će državi osuđenik izdržavati svoju kaznu zatvora, Rev.1, 1. septembar 2009.

Ranija verzija: 9. juli 1998

Uputstvo za rad prilikom rešavanja po molbama za pomilovanje, ublažavanje kazne i prevremeno puštanje na slobodu osoba koje je osudio Međunarodni sud; verzija 3, 16. septembar 2010.

Ranije verzije: 15. avgust 2006; 7. april 1999
 

Razno

Uputstvo o proceduri za pregled pismenih podnesaka opscenog ili na bilo koji način uvredljivog sadržaja, Rev1., 7. april 2017.

Uputstvo za primjenu elektronskog sistema za vođenje suđenja, Rev2., 7. april 2017.

Uputstvo u vezi s dostavljanjem podnesaka amicus curiae, 16. februar 2015. (na engleskom)

Uputstvo o dužini podnesaka i zahtjeva, verzija 2., 16. septembar 2005.

Ranije verzije: 5. mart 2002; 19. januar 2001

Uputstvo o postupku za izmenu i dopunu propisa koje donosi sekretar Suda, 12. juli 2000.