Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Produžena ograničenja komunikacije za Vojislava Šešelja i Slobodana Miloševića

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Hag, 10. februar 2004.
CC/P.I.S./822tPRODUŽENA OGRANIČENJA KOMUNIKACIJE ZA VOJISLAVA ŠEŠELJA I SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Kontakti s članovima uže porodice dozvoljeni pod određenim uslovima
Uzeto u obzir da Milošević treba da pripremi svoju odbranu

Dana 6. februara 2004. zamenik sekretara Suda David Tolbert doneo je dve nove odluke u pogledu prava na komunikaciju Vojislava Šešelja i Slobodana Miloševića.

Odluke su zavedene 9. februara i uručene obojici optuženih istoga dana.

Ove odluke su donete nakon odluka koje je zamenik sekretara doneo 11. decembra 2003. i 9. januara 2004. u vezi sa korišćenjem prava pritvorenika u Pritvorskoj jedinici Međunarodnog suda na komunikaciju s ciljem da se “verovatno omete Međunarodni sud u sprovođenju svog mandata... da doprinese ponovnom uspostavljanju i održavanju mira u bivšoj Jugoslaviji” (vidi saopštenja za javnost br. 810 i br. 814).

Vojislav Šešelj:

Imajući u vidu da “optuženi i dalje pokazuje sklonost da prkosi u vezi s ovim pitanjem te da to i dalje izaziva zabrinutost”, zamenik sekretara je odlučio “da se zabrani, ukoliko upravnik Pritvorske jedinice ne odredi drugačije, svaka komunikacija optuženog i drugih osoba, izuzev sa pravnim savetnikom (ukoliko ga ima), diplomatskim ili konzularnim predstavnicima i članovima uže porodice, pod uslovom da se kontakt sa porodicom nadgleda onako kako odredi upravnik Pritvorske jedinice”.

Slobodan Milošević:

Imajući u vidu da je optuženi poštovao odluku od 9. januara i da “treba da preduzme korake kako bi pripremio svoju odbranu”, zamenik sekretara je naložio:
-  da se telefonska komunikacija sa Slobodanom Miloševićem ograniči na pravne savetnike, diplomatske ili konzularne predstavnike i njegovu užu porodicu (s tim da se ova posljednja vrsta razgovora prati);
-  da posete Slobodanu Miloševiću budu ograničene na pravne savetnike, diplomatske ili konzularne predstavnike i njegovu užu porodicu, osim eventualnih drugih poseta koje odobri upravnik Pritvorske jedinice;
- ova ograničenja se neće odnositi na komunikaciju i posete “koje su razumno neophodne za pripremu odbrane optuženog, uključujući razgovore sa potencijalnim svedocima, telefonom ili lično, kao i za druge načine prikupljanja dokaza potrebnih za odbranu, pod uslovom da se ta pogodnost ni na koji način ne koristi za stupanje u kontakt sa sredstima javnog informisanja”.

Odluke zamenika sekretara (kompletan tekst odluka dostupan je na engleskom i bosanksom/hrvatskom/srpskom jeziku na Internet stranici Suda i može se dobiti od Službe za informisanje javnosti) važe za period od trideset (30) dana počev od 10. februara 2004.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu