Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Delalić (Čelebići), trojica sudija odbacila zahtjev optuženog da mu se dopusti ulaganje žalbe na odluku o zajedničkom suđenju

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Haag, 15. oktobar 1996.
CC/PIO/0117t

Predmet Delalić (Čelebići), trojica sudija odbacila zahtjev optuženog da mu se dopusti ulaganje žalbe na odluku o zajedničkom suđenju

Odlukom donesenom 14. oktobra 1996, vijeće u sastavu troje sudija Žalbenog vijeća (sudija Cassese, predsjedavajući, sudija Li i sudija Deschênes), odbacilo je zahtjev optuženog Delalića da uloži žalbu na odluku Pretresnog vijeća II od 25. septembra 1995. godine.

Odlukom je odbačen preliminarni zahtjev optuženog da mu se sudi odvojeno od suoptuženih u ovom predmetu.

Zahtjev da se dopusti ulaganje žalbe podnijet je 4. oktobra 1996. u skladu s pravilom 72(B)(ii) Pravilnika o postupku i dokazima koje glasi:
(B) Pretresno vijeće o preliminarnim zahtjevima odlučuje in limine litis i bez mogućnosti interlokutorne žalbe, osim
(i) u slučaju odbacivanja prigovora na nedostatak nadležnosti, kada je predviđeno pravo na žalbu;
(ii) u drugim slučajevima kada dopuštenje daje vijeće u sastavu troje sudija Žalbenog vijeća, i to nakon što je iznesen ozbiljan razlog u roku od sedam dana od donošenja osporavane odluke.

S obzirom da je pravilo 72 (B)(ii) citirano po prvi put, sudije su smatrale "uputnim izdati smjernice za buduću primjenu ovog pravila".

Polje primjene pravila 72(B)(ii)

Sudije su prvo utvrdile da je paragraf (ii) potpravila 72 (B) "smišljen da se stvori svojevrstan ‘filter' za žalbe koje se ne odnose na nadležnost" kako bi se spriječilo "gomilanje nevažnih i nepotrebnih žalbi pred Žalbenim vijećem, što bi bespotrebno produžilo pretpretresni postupak".

U skladu s tekstom ove odredbe, jedino žalbe opravdane "ozbiljnim razlogom" mogu biti odobrene. Pa ipak, sudije su naznačile da žalilac mora pokazati postojanje "onoga što se podrazumijeva pod ozbiljnim razlogom".

U vezi s tim, sudije su definisale tri uporedna kriterijuma:

1. Vijeće mora da razmotri da li zahtjev potpada pod žalbenu nadležnost Međunarodnog suda.

Za preliminarne zahtjeve važi sljedeće pravilo Međunarodnog suda:

Mogućnosti optuženog da podnosi zahtjeve su ograničene na pet slučajeva navedenih u pravilu 73: nenadležnost, nedostaci u formi optužnice, izuzeće određenih dokaza, razdvajanje zločina objedinjenih u optužnici, kao i odbijanje zahtjeva za imenovanje branioca;

Izuzev za odbacivanje nekog zahtjeva kojim se osporava nadležnost, odluke pretresnog vijeća o preliminarnim zahtjevima moraju se rješavati "bez mogućnosti interlokutorne žalbe".

Paragraf (ii) pravila 72 (B) je, međutim, formulisan kao izuzetak od tog principa. Smatrajući da se mora tumačiti "restriktivno", sudije su zaključile:
da "samo ukoliko se zahtjev za ulaganje žalbe odnosi" na jedan od preliminarnih podnesaka pobrojanih u pravilu 73, molba za ulaganje žalbe se može odobriti; i da se "takva molba može odobriti bez obzira da li je podnosilac odbrana ili tužilaštvo". Jasno je da pravilo 73 pokriva samo preliminarne podneske koje podnosi optuženi, ali u skladu s "principom ravnopravnosti strana u postupku" i tužilaštvo ima pravo na žalbu.

2. Zahtjev ne smije biti "isprazan, veksantan, očigledno neosnovan, ne smije predstavljati zloupotrebu sudskog postupka ili neodređen i neprecizan".

3. Zahtjev mora pokazati postojanje "ozbiljnog razloga".

Jasno, zahtjev da se odobri ulaganje žalbe mora pokazati "ozbiljnu grešku koja bi ozbiljno oštetila optuženog ili bi išla nauštrb interesima pravde" ili mora da postavlja "pitanja koja su ne samo od opšteg značaja već su izravno bitna za budući tok suđenja".

Primjena pravila 72 (B)(ii) u ovom predmetu

Primjenjujući gore navedene kriterijume na zahtjev optuženog Delalića, sudije su zaključile:
1. da se zahtjev odnosi na jedan od preliminarnih zahtjeva koje optuženi ima pravo da podnese, odnosno na zahtjev za odvojena suđenja,
2. da nije isprazan, veksantan, očigledno neosnovan i da ne predstavlja zloupotrebu sudskog postupka niti je neodređen i neprecizan.
3. da, međutim, nije pokazao postojanje ozbiljne greške koja bi išla na uštrb optuženog ili pravde.

Zbog gore navedenih razloga, sudije su odbacile zahtjev da se odobri ulaganje žalbe.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org