Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Kovačević: Pretres o preliminarnim podnescima i statusna koferencija

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 9. oktobar 1997.
CC/PIO/248tPredmet Kovačević: Pretres o preliminarnim podnescima i statusna koferencija

Pretresno vijeće II (u sastavu: sudija Stephen, predsjedavajući, sudija Karibi-Whyte i sudija Jan) u petak, 10. oktobra 1997. održaće javni pretres, sa početkom u 10:00 sati, kako bi saslušalo usmene argumente odbrane i tužilaštva o preliminarnom podnesku čiji je sažetak dat u prilogu.

Odmah nakon pretresa, Pretresno vijeće održaće zatvorenu statusnu konferenciju, na kojoj će, između ostalog, tužilaštvo obavijestiti Pretresno vijeće o svojoj namjeri da izmijeni optužnicu i moguće rokove s tim u vezi.

1. Branilac Milana Kovačevića je 8. septembra 1997. godine podnio Zahtjev optuženog da se ukine nalog sudije koji je potvrdio optužnicu o neobjelodanjivanju optužnice i naloži privremeno puštanje na slobodu optuženog. U svom podnesku, odbrana je zahtijevala od Pretresnog vijeće sljedeće:

Da ukine dio odluke sudije Odio Benita koji nalaže neobjelodanjivanje optužnice prije hapšenja; i naloži privremeno puštanje na slobodu optuženog u skladu s pravilom 65;
Ili, alternativno,

Da se optuženom dozvoli da podnese izmijenjeni ili dodatni podnesak u roku od pet dana nakon primitka transkripta razgovora između tužilaštva i sudije Odio Benita u vezi s neobjelodanjivanjem optužnice.

Tužilaštvo je 23. septembra 1997. godine podnijelo Odgovor tužilaštva na Zahtjev optuženog da se ukine nalog sudije koji je potvrdio optužnicu o neobjelodanjivanju optužnice i naloži privremeno puštanje na slobodu. U svom odgovoru tužilaštvo je zatražilo da se zahtjev odbrane odbaci na osnovu sljedećeg:

Dio zahtjeva odbrane u kojem se navodi da je nalog za neobjelodanjivanje izdat 13. marta 1997. godine bio na štetu optuženog nema činjeničnu osnovu i treba biti odbačen; Nalog o neobjelodanjivanju od 13. marta 1997. godine je bio pravovaljan i prikladan čin sudije koji je potvrdio optužnicu u skladu s pravilom 53 Pravilnika; Optuženi nije ispunio teret dokazivanja da posebne okolnosti opravdavaju njegovo privremeno puštanje na slobodu.

2. Branilac optuženog je takođe, 10. septembra 1997. podnio Zahtjev odbrane za pojašnjenje kriterijuma sadržanih u pravilu 50 koji se tiču izmjene optužnice u kojem je tražio od Pretresnog vijeća da "interpretira i pojasni pravilo 50 kako bi iznijelo suštinu sljedećih kriterijuma". Prema tom podnesku:

Sve izmjene prvobitne optužnice moraju biti donijete u skladu s osporenom procedurom o podnescima; Tužilac će imati razuman rok nakon uručivanja prvobitne optužnice da pokaže da je sastavljena na brzinu kako bi se iskoristila prilika za hapšenje; Tužilaštvo može izmijeniti prvobitnu optužnicu u bilo kom momentu isključivo da bi detaljnije obrazložilo navedene činjenice; Ukoliko tužilaštvo želi da izmijeni optužnicu kako bi dodalo nove optužbe, to može uraditi jedino ukoliko pokaže da su nove informacije potrebne da potkrijepe te nove optužbe došle u posjed tužilaštva nakon uručenja prvobitne optužnice optuženom.
Tužilaštvo je 24. septembra 1997. godine podnijelo Odgovor tužilaštva na zahtjev optuženog za pojašnjenje kriterijuma sadržanih u pravilu 50 u vezi s izmjenama optužnice. U svom odgovoru Tužilaštvo je zahtijevalo od Pretresnog vijeća da odbaci zahtjev odbrane na osnovu toga što je neosnovan. Prema Tužilaštvu:

Odbrana nema osnova da pred Pretresno vijeće iznosi ova pitanja kako bi ih ono razmatralo; Pitanja koja se tiču prava optuženog na pravično suđenje su sva obuhvaćena Pravilnikom i Statutom Međunarodnog suda; Usredsređivanje na pravilo 50 je nejasno i zatraženi pravni lijek može dovesti do situacija suprotnih od ishoda koji je navodno namjeravala odbrana;

Na kraju, tužilaštvo je zaključilo da je gore navedena analiza "proizvela pitanje da li namjera zahtjeva nije da poboljša pravilo 50, već jedan pokušaj da uspori najavljenu namjeru tužilaštva da izmijeni optužnicu u ovom predmetu".

Pretresno vijeće je 1. oktobra 1997., nakon što je razmotrilo gore navedeni zahtjev i odgovor na njega, donijelo odluku o Zahtjevu odbrane za pojašnjenje kriterijuma sadržanih u pravilu 50 na osnovu sljedećeg:

Izmjene Pravilnika o postupku i dokazima su pitanje za plenarnu sjednicu a ne nešto što treba da razmatra Pretresno vijeće; Odbrana nema osnova za podnošenje zahtjeva za izmjenu Pravilnika jer, prema pravilu 6, izmjene Pravilnika predlažu sudije, tužilac i sekretar; Prema pravilu 50, prije nego što počne izvođenje dokaza, isključivo je na sudiji koji je potvrdio optužnicu da dopusti ili odbije zahtjev za izmijenu optužnice.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu