Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Dokmanović, pretresi po podnescima odbrane zakazani za 5. i 8. septembar 1997.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Hag, 1. septembar 1997.
CC/PIO/239tPredmet Dokmanović, pretresi po podnescima odbrane zakazani za 5. i 8. septembar 1997.

Pretresno veće II (u sastavu: sudija McDonald, predsedavajuća, sudija Odio Benito i sudija Jan) zakazalo je dva pretresa kako bi saslušalo strane u postupku u vezi s dva zahteva odbrane.

1. Pretres na zatvorenoj sednici zakazan za petak, 5. septembar 1997. godine:
Tokom statusne konferencije održane 24. jula 1997. godine Pretresno veće II je naložilo tužilaštvu da odbrani dostavi spisak predmeta, uključujući i video traku koja prikazuje hapšenje optuženog i čitanje prava optuženog.

Tužilaštvo je 1. avgusta 1997. godine podnelo poverljivi zahtev u kojem je zahtevalo da se sadržaj video trake ne obelodanjuje.

U podnesku od 14. avgusta 1997. godine odbrana se usprotivila "Zahtevu tužilaštva za neobelodanjivanje sadržaja video trake". Odbrana je smatrala da je optuženi nelegalno uhapšen primjenom varke i da bi video traka stoga bila od ključnog interesa za pripremanje suđenja. Prema odbrani, razlog za odbijanje tužilaštva da obelodani sadržaj video trake je da se sakrije gore pomenutu varku.

Nalog Pretresnog veća:
Pretresno veće II je 27. avgusta 1997. donelo "Nalog u vezi s poverljivim zahtevom tužioca za izmenu naloga Pretresnog veća u vezi s video snimkom hapšenja optuženog". Veće je smatralo da je "neophodno [...] da pregleda video snimak kako bi na pravičan način moglo odlučiti o zahtevu" i te je stoga tužilaštvu naložilo da "odmah, pod pečatom, dostavi video snimak [...] Sekretarijatu, s isključivom namerom da ga Pretresno veće pregleda, ex parte i vanraspravno". Veće je osim toga odlučilo da će se zatvoreni pretres održati u petak, 5. septembra 1997. u 10:00 časova kako bi saslušalo usmene podneske strana u postupku po ovom pitanju.

2. Jedan zaštićeni svedok će svedočiti na otvorenoj sednici tokom pretresa o podnescima u ponedeljak  8.  septembra 1997. godine:
Odbrana je 31. jula 1997. godine podnela poverljivi podnesak zahtevajući da se odobri slobodan prolaz sedam dana pre i posle pretresa, kako bi se zaštitio svedok koje će svedočiti 8. septembra 1997. Ovaj pretres se tiče preliminarnog podneska odbrane o ilegalnom hapšenju optuženog i formi optužnice (vidi Saopštenje za javnost 224). Tužilaštvo se usprotivilo ovom zahtevu 14. avgusta 1997. na osnovu toga što je pozivanje tog svedoka nepotrebno. Podnesak tužilaštva je takođe zahtevao da "slobodan prolaz [ukoliko bude odobren] bude ograničenog trajanja i da se uvedu ograničenja na kretanje svedoka [...] kako bi se smanjilo bilo kakvo zastrašivanje ili maltretiranje izbeglica".

Odluka Pretresnog veća:
Pretresno veće II je 27. avgusta 1997. donelo "Odluku u vezi sa zahtevom odbrane za zaštitu svedoka". Veće se pozvalo na odluku Pretresnog veća II u predmetu Tadić od 25. juna 1996, kojom je utvrđeno da "slobodan prolaz, iako se ne pominje u Statutu Međunarodnog suda, može biti odobren po opštim odredbama pravila 54 Pravilnika o postupku i dokazima". Veće je, međutim, dodalo da "nalog o slobodnom prolazu omogućava samo vrlo ograničeni imunitet od krivičnog gonjenja i to samo u vezi sa zločinima u nadležnosti Međunarodnog suda počinjenim pre dolaska na Međunarodni sud i samo za vreme tokom kojeg je svedok prisutan na Međunarodnom sudu radi svedočenja".

Napominjući da je prisustvo svedoka od ključne važnosti, Veće je odobrilo zahtevani slobodan prolaz pod uslovima koji su navedeni gore, i ograničen na "dva dana pre i jedan dan nakon svedočenja".
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu