Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Furundžija: Suđenje će biti ponovno otvoreno početkom septembra

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 14. jul 1998.
CC/PIU/332tPredmet Furundžija: Suđenje će biti ponovno otvoreno početkom septembra

Pretresno vijeće II u sastavu: sudija Florence Mumba (predsjedavajuća), sudija Antonio Cassese i sudija Richard May 14. jula 1998. godine je naložilo ponovno otvaranje suđenja optuženom Anti Furundžiji.

Iako datum nije još zakazan, suđenje Furundžiji će vjerovatno biti ponovno otvoreno u septembru.

Suđenje je počelo 8. juna 1998. i okončano je 22. juna nakon sedam dana pretresa. Međutim, dok su sudije razmatrale presudu, odbrana je 9. jula podnijela zahtjev "za izuzimanje svjedočenja Svjedokinje A zbog zloupotrebe ovlaštenja tužioca ili, u slučaju osuđujuće presude, za ponovno suđenje". Tužilaštvo je odgovorilo 13 jula. Pretres o ovom podnesku održan je u utorak, 14. jula, tokom kojeg je Pretresno vijeće naložilo ponovno otvaranje suđenja.


Odluka Pretresnog vijeća

Nakon što su razmotrili pisane i usmene podneske strana u postupku (vidi dole), sudije su "zaključile da tužilaštvo nije ispunilo svoju obavezu objelodanjivanja informacija " i odlučile na samoj raspravi da "neispunjavanje obaveze objelodanjivanja" odbrani prije početka suđenja dva dokumenta  koji se tiču psihološkog, odnosno psihijatrijskog stanja Svjedokinje A (žrtve navodnih krivičnih djela iz optužnice protiv optuženog) "predstavlja narušavanje prava optuženog ".

Pretresno vijeće je, shodno tome, naložilo ponovno otvaranje suđenja kako bi odbrana "dalje unakrsno ispitala Svjedokinju A" i da bi "ponovo pozvala bilo kojeg od svjedoka tužilaštva ili odbrane" od važnosti za ovaj predmet.

Zahtjev odbrane i odgovor tužilaštva

Zahtjev odbrane od 9. jula:

Optuženi tvrdi da "[je] tužilaštvo u ovom predmetu svjesno i hotimično zadržalo informacije kojima je utvrđeno da je Svjedokinja A:

- trpila ‘psihološku traumu’ od dana zatočenja 15. maja 1993. pa najmanje do dana izdavanja certifikata (11. jula 1995.);

- primala psihijatrijsku njegu najmanje godinu i po dana, od kraja 1993. do polovine 1995.;

- da je najmanje jedanput tokom te psihijatrijske njege, patila od potisnutog pamćenja;

- da je barem za vrijeme dok je primala psihijatrijsku njegu, uzimala prepisane lijekove; i

- da je barem za vrijeme dok je primala psihijatrijsku njegu patila od sindroma posttraumatskog stresa.

Prema odbrani, "time što je uskratilo ove informacije, tužilaštvo je flagrantno prekršilo pravilo 68 što zahtijeva da Pretresno vijeće na ovo odmah obrati pažnju".

Kao posljedica ovoga, optuženi traži da Pretresno vijeće "izuzme cjelokupno svjedočenje Svjedokinje A zbog svjesnog i namjernog kršenja svojih obaveza po pravilu 68 od strane tužilaštva  […]".

Pravilo 68 glasi: "Tužilaštvo će što je ranije praktično moguće upoznati obranu s postojanjem dokaza poznatih tužilaštvu koji na bilo koji način ukazuju na nevinost ili ublažavaju krivicu optuženog ili mogu uticati na pouzdanost dokaznog materijala optužbe".

Odgovor tužilaštva od 13. jula:

U svom odgovoru, tužilaštvo je ustvrdilo da je "odbrani 29. juna 1998. dostavilo redigovanu potvrdu i izjavu psihologa iz centra za terapiju žena Medica iz Zenice u vezi sa Svjedokinjom A i pomoći koja joj je ukazana u centru".

Prema tužilaštvu, ovi dokumenti "se ne odnose niti opisuju bilo kakve kliničke psihijatrijske tretmane niti bilo kakve vrste psihijatrijske njege" i odbrana je usmeno obaviještena prije početka suđenja da je "Svjedokinja A posjetila centar Medica u Zenici".

Navodeći da je "odbrana imala potpunu i pravičnu priliku za unakrsno ispitivanje mentalnog stanja Svjedokinje A, njene psihičke stabilnosti i sposobnosti da se tačno sjeća događaja", tužilaštvo je tvrdilo da dokumenti na koje se poziva odbrana "ni na koji način ne doprinose postupku, da nisu prihvatljivi, i da tužilaštvo nije imalo obavezu da ih objelodani prema pravilu 68. Alternativno, čak i kada bi taj materijal tehnički potpadao pod odredbe pravila 68, odbrana je bila dovoljno obaviještena i imala priliku da pokrene sva pitanja u vezi sa tim materijalom".

Tužilaštvo je nakon toga zahtijevalo od Pretresnog vijeća "da odbaci zahtjev odbrane za brisanje svjedočenja Svjedokinje A i da izrekne presudu".

Alternativno, ukoliko Pretresno vijeće utvrdi da odbrani nije pružena pravična prilika da istraži njenu vjerodostojnost, da ponovo pozove Svjedokinju A da svjedoči. Nema razloga za brisanje svjedočenja Svjedokinje A i takav zahtjev treba odbaciti".
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu