Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Kunarac: Imenovan pretpretresni sudija kako bi se ubrzao postupak

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 22. jun 1998.
CC/PIO/326t



Predmet Kunarac: Imenovan pretpretresni sudija kako bi se ubrzao postupak

S jasnom namjerom da se primjeni pravo optuženog na ekspeditivno suđenje i ubrzanje postupaka pred njima, sudije Pretresnog vijeća II (sudija Cassese, predsjedavajući, sudija May i sudija Mumba) su 18. juna odlučili, uz saglasnost strana u postupku, da jednog od njih imenuju kao pretpretresnog sudiju u predmetu protiv Dragoljuba Kunarca (predmet Gagović i drugi).

Ovo je prvi put da se primjenjuje jedna takva mjera. Funkcija pretpretresnog sudije je nešto što će vjerovatno biti formalizovano u novoj verziji Pravilnika o postupku i dokazima o kojem će sudije raspravljati.

Takva odredba bi trebala da otkloni zabrinutost zbog dužine pretpretresnog pritvora optuženih koja je prouzrokovana konstantnim povećanjem obima posla na predmetima.

Treba podsjetiti da su tri sudije koje postupaju u predmetu Kunarac trenutno angažovane na šest predmeta (predmeti Dokmanović, Kovačević, Furundžija, Kupreškić, Kunarac i Krnojelac).


Nalog Pretresnog vijeća

Nalog Pretresnog vijeća je izdat u predmetu protiv Dragoljuba Kunarca (jednog od osmorice optuženih obuhvaćenih optužnicom u predmetu Gagović i drugi) koji se dobrovoljno predao 4. marta 1998. godine. Nalog je zasnovan na odredbama člana 21(4)(c) Statuta, koji garantuje pravo optuženog "da mu se sudi bez nepotrebnog odlaganja" i člana 20(1) koji garantuje pravo na pravično i ekspeditivno suđenje. Pretresno vijeće je smatralo da "[…] je u interesu pravde i bržeg i efikasnije vođenog suđenja da imenuje pretpretresnog sudiju, koji će, u ime Pretresnog vijeća, biti odgovoran za pitanja u postupku prije početka suđenja […]".

Pretresno vijeće se takođe pozvalo na dogovor strana u postupku, navodeći da su "strane  na statusnoj konferenciji održanoj 20. aprila 1998. saglasile o imenovanju sudije Florence Ndepele Mwachande Mumba kao pretpretresnog sudije u ovom predmetu".


Pretpretresni sudija

Pretpretresni sudija će voditi, od prvog stupanja pred sud pa do početka suđenja, pretpretresni postupak i druga pitanja, i time pretrese pred Vijećem u punom sastavu učiniti nepotrebnim. Pretpretresni sudija će biti ovlašćen da rješava po pretpretresnim podnescima, osim preliminarnih podnesaka, i obezbijediti da se izbjegnu nepotrebna odlaganja. Pretpretresni sudija će stalno podnositi izvještaje ostalim članovima Vijeća, koji će i dalje imati potpunu kontrolu nad predmetom.

 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu