Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Suđenje Anti Furundžiji počinje u ponedjeljak 8. juna 1998.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 4. jun 1998.
CC/PIU/321tSuđenje Anti Furundžiji počinje u ponedjeljak 8. juna 1998.

Prvo krivično gonjenje za seksualno nasilje počinjeno tokom isljeđivanja

Suđenje optuženom Anti Furundžiji počeće u ponedjeljak, 8. juna 1998. u 9:30 sati pred Pretresnim vijećem II u sastavu sudija Mumba, predsjedavajuća, sudija Cassese i sudija May. Početak ovog suđenja dovodi broj predmeta koji su trenutno pred pretresnim vijećima do pet. Trenutno su u toku suđenja u sljedećim predmetima: Čelebići (Delalić, Delić, Landžo i Mucić), Blaškić, Aleksovski i Dokmanović. Dva druga početka suđenja su zakazana u predmetima Kovačević (6. jul 1998.) i Kupreškić i drugi (17. avgust 1998.).


Informacije o optuženima

Prema optužnici, Anto Furundžija (rođen u Travniku 8. jula 1969.) je tokom rata bio komandant grupe specijalnih snaga HVO-a pod nazivom “Džokeri”, i djelovao je iz štaba “Džokera” ("Bungalov") u Vitezu. On se tamo nalazio 15. maja 1993. ili otprilike tog dana da bi ispitivao zatočenike koje je zlostavljao jedan drugi pripadnik “Džokera”. Anto Furundžija je bio prisutan dok je jedna zatočenica seksualno napastvovana i nije učinio ništa da zaustavi ili suzbije takvo ponašanje.

Optuženog su uhapsili pripadnici snaga SFOR-a 18. decembra 1997. godine i on je prebačen u Pritvorsku jedinicu MKSJ-a.

Tokom prvog stupanja pred sud 19. decembra 1997. godine Anto Furundžija je izjavio da se ne osjeća krivim.

Informacije o optužnici

Prvobitnom optužnicom, podignutom 10. novembra 1995. godine, Anto Furundžija se tereti po tri tačke – jednoj tački za teške povrede Ženevskih konvencija (tačka 12), i po dvije tačke za kršenje zakona i običaja ratovanja, mučenje i povrede ličnog dostojanstva, uključujući i silovanje (tačke 13 i 14) – za svoje navodno kriminalno ponašanje.

Pretresno vijeće II je 13. marta izdalo nalog kojim je tužilaštvu odobreno da povuče tačku 12 optužnice.

Zahtjev optuženog za odbacivanje optužnice odbijen

Branilac optuženog je 21. maja podnio zahtjev kojim je od Pretresnog vijeća zatražio da odbaci tačke 13 i 14 optužnice na osnovu toga što optužbe – mučenje i povrede ličnog dostojanstva, uključujući i silovanje – nisu obuhvaćene članom 3 Statuta, pod nazivom "kršenja zakona ili običaja ratovanja" (vidi saopštenja za javnost br. 318 i 319).

Pretresno vijeće II je 29. maja odbacilo zahtjev optuženog da odbaci tačke 13 i 14 optužnice. U svojoj odluci, Pretresno vijeće je navelo da "[…] odbrana sugeriše da navodi o teškim povredama međunarodnog humanitarnog prava treba da izbjegnu nadležnosti Međunarodnog suda. […] [Pretresno] vijeće smatra da član 3 Statuta obuhvata mučenje i  povrede ličnog dostojanstva, uključujući i silovanje, i da Pretresno vijeće ima nadležnost da sudi Anti Furundžiji za navodna kršenja člana 3 Statuta".

Informacije o stranama u postupku

Tužilaštvo će zastupati gđa. Patricia Viseur-Sellers i g. Michael Blaxill.

Optuženom će pomagati g. Luka Mišetić (glavni zastupnik odbrane) i g. Sheldon Davidson (ko-branilac). Obojica su članovi advokatske komore Čikaga.

Informacije o Vijeću

Pretresno vijeće II se sastoji od sudije Florence Ndepele Mwachande Mumbe (Zambija), predsjedavajuće, sudije Antonia Cassesea (Italija) i sudije Richarda Maya (Ujedinjeno Kraljevstvo).
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu