Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Furundžija: Odgovor tužilaštva na zahtjev optuženog za odbacivanje optužnice

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 29. maj 1998.
CC/PIO/319tPredmet Furundžija: Odgovor tužilaštva na zahtjev optuženog za odbacivanje optužnice

Tužilaštvo je 27. maja 1998. podnijelo odgovor na zahtjev odbrane da se optužnica protiv optuženog Ante Furundžije odbaci (vidi Saopštenje za javnost br. 318).

Tužilaštvo tvrdi da zahtjev odbrane treba odbaciti na osnovu toga što "djela za koja se tereti tačkama 13 i 14 predstavljaju kršenja zakona i običaja ratovanja prema članu 3 Statuta. Djela mučenja i povrede ličnog dostojanstva, uključujući i silovanje, zabranjena su po međunarodnom humanitarnom pravu kao konkretna krivična djela tokom svih oružanih sukoba, bez obzira da li su međunarodni ili unutrašnji, i za njih se može krivično goniti po članu 3 Statuta".

Tvrdnje tužilaštva

Tužilaštvo je prvo tvrdilo da su "kršenja međunarodnog humanitarnog prava djelima mučenja i povrede ličnog dostojanstva, uključujući i silovanje, zabranjena po zajedničkom članu 3 Ženevskih konvencija. Žalbeno vijeće je bilo mišljenja da se za kršenja zajedničkog člana 3 može krivično goniti po članu 3 Statuta. Šta više, "[…] zabrane sadržane u zajdničkom članu 3 […] primjenjive su po običajnom pravu na sve sukobe, bez obzira da li su oni međunarodni ili unutrašnji".

U vezi s krivičnim djelom silovanja, tužilaštvo smatra da je "[ono] zabranjeno i u međunarodnom sukobima […] i u unutrašnjim sukobima […]. Ove zabrane su dio međunarodnog običajnog prava […]. Prema tome, silovanje je krivično djelo za koje se može krivično goniti po članu 3 tokom bilo kakvog oružanog sukoba […]".

Tužilaštvo dalje izražava svoj stav da "[…] se na član 3 ne može osloniti za krivično gonjenje za teške povrede Ženevskih konvencija, zločine protiv čovječnosti ili genocid. Međutim, član 3, dozvoljava krivično gonjenje za sva druga ozbiljna kršenja međunarodnog humanitarnog prava […]". Tužilaštvo je nakon toga tvrdilo da "[…] se za navedena kršenja u ovom predmetu, djela mučenja i povrede ličnog dostojanstva, uključujući i silovanje, sadržana u zabranama opšteg člana 3, može teretiti po članu 3 jer se ne stavljaju na teret kao teške povrede Ženevskih konvencija, zločini protiv čovječnosti ili genocid".

Shodno tome, tužilaštvo zahtjeva da Pretresno vijeće odbaci ovaj zahtjev odbrane.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu