Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmeti Čelebići, Pretresno vijeće odbacilo dva zahtjeva odbrane za odbacivanje svih optužbi

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 18. mart 1998.
CC/PIO/305tPredmeti Čelebići, Pretresno vijeće odbacilo dva zahtjeva odbrane za odbacivanje svih optužbi

Pretresno vijeće IIquater (u sastavu: sudija Karibi-Whyte, predsjedavajući, sudija Odio Benito i sudija Jan) u srijedu, 18. marta 1998. godine odbilo je dva zahtjeva odbrane za odbacivanje optužbi.

Vijeće je takođe odbacilo zahtjev za privremeno puštanje na slobodu jednog od četvorice optuženih, Zdravka Mucića.

Zaključci Pretresnog vijeća

Pretresno vijeće je prvo konstatovalo da su zahtjevi odbrane "alternativni", budući da se njima traži ili oslobađajuća presuda ili odbacivanje optužnice.

Sudije su nakon toga napomenule da se ova dva alternativna zahtjeva "razlikuju po sadržaju":

- Podnošenje zahtjeva za oslobađajuću presudu "zahtijeva razmatranje, čak i u ovoj fazi postupka, pravnih argumenata i dokaza navedenih od strane tužilaštva. Optuženi (...) ne traže da iznesu dodatne dokaze, te zaključuju svoje iznošenje dokaza. Pretresno vijeće stoga ima pravo da razmotri nevinost ili krivicu optuženih u svjetlu pravnih argumenata i dokaza koji su predočeni od strane tužilaštva".

- Zahtjev za odbacivanje optužnice (....) se razmatra "na osnovu toga da tužilaštvo, na osnovu pravnih argumenata i dokaza koje je izvelo pred Pretresnim vijećem, nije dokazalo navode iz optužnice, te nije ni potrebno da se oni od njih brane".

Pretresno vijeće je dalje napomenulo da je pravna distinkcija ove dvije alternative ignorisana u pisanim podnescima odbrane i podsjetilo da je tokom pretresa održanog 11. marta obrana pozvana da napravi izbor. "Odbrana je tada ukazala da (...) optuženi ne traže da zaključe izvođenje svojih dokaza u ovom momentu i da zahtjeve treba shvatiti kao zahtjeve za odbacivanje svih tačaka optužnice".

Nalazi Pretresnog vijeća

Pretresno vijeće je zaključilo da, kako bi riješilo po zahtjevima za odbacivanje tačaka, Vijeće "mora biti ubijeđeno da, sa pravnog stanovišta, postoje dokazi za svaki od elemenata relevantnih krivičnih djela na osnovu kojih bi, ukoliko bi bili prihvaćeni, svaki razuman sud donio osuđujuću presudu".

Vijeće je takođe zaključilo da je zapravo "ubijeđeno da pred sobom ima takve dokaze (...) da je potrebno da optuženi iznesu svoju odbranu".

Shodno tome, oba zahtjeva za odbacivanje optužnice su odbačena.

U vezi sa zahtjevom za privremeno puštanje na slobodu koji je podnio optuženi Mucić, Vijeće je odlučilo da "to pitanje nije pokrenuto na odgovarajući način u sadašnjem kontekstu " i odbacilo ga.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu