Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Kunarac: Pretresno vijeće naložilo da se u spis unese da se optuženi izjašnjava da nije kriv

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 13. mart 1998.
CC/PIO/303tPredmet Kunarac: Pretresno vijeće naložilo da se u spis unese da se optuženi izjašnjava da nije kriv

Prvo stupanje pred sud u predmetu Tužilac protiv Dragoljuba Kunaraca, koje je bilo privremeno prekinuto 9. i 10. marta 1998. godine, okončano je u petak, 13. marta 1998. godine pred Pretresnim vijećem II (u sastavu: sudija Cassese, predsjedavajući, sudije May i Mumba).

Optuženi se u ponedjeljak, 9. marta 1998. godine potvrdno izjasnio o krivici po tački 41. Optužnice, po kojoj se tereti za silovanje kao zločin protiv čovječnosti.

Pretresno vijeće je 13. marta, u skladu s pravilom 62bis (vidi dole) ispitalo optuženog kako bi se uvjerilo da je potvrdno izjašnjavanje o krivici bilo, između ostalog, nedvosmisleno. Pretresno vijeće je zaključilo da optuženi nije namjeravao da se potvrdno izjasni o krivici po svim činjeničnim navodima tužilaštva iznesenim u optužnici. Osim toga, Pretresno vijeće je zaključilo da optuženi nije shvatio svoje kriminalno ponašanje kao dio široko rasprostranjenog i sistematskog napada na muslimansko stanovništvo Foče na diskriminatornim osnovama, što je pravni preduslov za zločin protiv čovječnosti.

Kao posljedica ovoga, Pretresno vijeće je naložilo da se u ime optuženog unese u spis da se izjašnjava da nije kriv.

Datum početka suđenja još nije utvrđen.

Pravilo 62bis

Ako se optuženi potvrdno izjasni o krivici, (...) te ako se Pretresno vijeće uvjeri:

(a)    da je potvrdna izjava o krivici data dobrovoljno;

(b)    da potvrdna izjava o krivici nije dvosmislena; i

(c)    da postoje dovoljne činjenične osnove za postojanje krivičnog djela i sudjelovanje optuženog u istom, bilo na osnovi nezavisnih indicija ili toga što ne postoji nikakvo bitno neslaganje između strana u pogledu predmetnih činjenica, Pretresno vijeće može proglasiti optuženog krivim i uputiti sekretara da odredi datum za pretres pred izricanje kazne.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu