Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Kovačević, Datum početka suđenja zakazan za ponedjeljak, 11. maj 1998.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 9. mart 1998.
CC/PIO/301tPredmet Kovačević, Datum početka suđenja zakazan za ponedjeljak, 11. maj 1998.

Tužilaštvo najavilo svoju namjeru da uloži žalbu na odluku kojom je odbijen zahtjev za izmjenu optužnice

Pretresno vijeće IIbis (u sastavu: sudija May, predsjedavajući, sudija Vohrah i sudija Mumba) izdalo je u četvrtak, 5. marta 1998. godine nalog kojim je određen datum početka suđenja optuženom Milanu Kovačeviću za 11. maj 1998. godine u 10:00 sati.

Istim nalogom o rasporedu, od tužilaštva je zatraženo da do ponedjeljka, 20. aprila podnese pretpretresni podnesak u kojem će “razjasniti navode optužnice, iznijeti pojedinosti predmeta i istaknuti sporna pitanja”, a odbrani da do ponedjeljka, 4. maja dostavi “jedan ili više dokumenata u kojima će iznijeti eventualne navode optužnice i pretpretresnog podneska tužilaštva koje prihvata, one koje odbija i osnove po kojima to čini, te iznijeti u opštim crtama odbranu od navoda optužnice”.

Tužilaštvo će zatražiti dozvolu da uloži žalbu na odluku kojom je odbijen zahtjev za izmjenu optužnice.

Pretresno vijeće IIbis takođe je u četvrtak, 5. marta donijelo pisanu odluku koja je prvobitno donijeta usmeno u petak, 27. februara, kojom je odbijen zahtjev tužilaštva za dozvolu da izmijeni optužnicu protiv Milana Kovačevića.

Kontekst

Postojeću optužnicu protiv optuženog, kojom se tereti po jednoj tački za saučesništvo u genocidu, potvrdio je sudija Međunarodnog suda 13. marta 1997. godine.

Tužilaštvo je prvi put izrazilo namjeru da izmijeni optužnicu tokom postupka za potvrđivanje 13. marta 1997. i obavijestilo odbranu o svojoj namjeri nakon hapšenja optuženog.

Međutim, opseg optužnice objelodanjen je tek nakon što su 28. januara 1998. Zahtjev za dozvolu za izmjenu optužnice i nacrt Izmijenjene optužnice podneseni. Nacrtom Izmijenjene i dopunjene optužnice traženo je dodavanje 14 tačaka za teške povrede Ženevskih konvencija iz 1949. godine, kršenja zakona i običaja ratovanja i zločina protiv čovječnosti uz postojeću jednu tačku za genocid.

Razlozi Pretresnog vijeća za odbijanje zahtjeva tužilaštva:

(a) Predložene izmjene i dopune (...) toliko su obimne da se mogu smatrati novom optužnicom; izmjene i dopune takvih razmjera trebalo je napraviti mnogo ranije (a ne skoro godinu dana nakon potvrđivanja optužnice i sedam mjeseci nakon hapšenja optuženog).

(b) Tražene izmjene i dopune nisu nastale zato što je pribavljen novi materijal koji nije bio dostupan u vrijeme potvrđivanja optužnice, niti su sve dodatne tačke potkrijepljene činjeničnim tvrdnjama u prvobitnoj optužnici. (...) Ostaje činjenica da je tužilaštvo bilo upoznato s cijelim predmetom mnogo prije nego optuženi. (...)

(c) Dozvoliti ono što bi se moglo smatrati novom optužnicom u ovoj kasnoj fazi postupka zančilo bi narušiti pravo optuženog da odmah bude obaviješten o optužbama protiv njega i staviti ga u neravnopravan položaj kod pripremanja odbrane. Jedini način da se ispravi nepravda koju bi na taj način trpio optuženi bila bi da se odbrani ostavi znatno više dodatnog vremena za pripremu odbrane. (...) Odbrana je navela da bi joj trebalo još sedam mjeseci za pripremu, što ne izgleda nerazumno. (...)

(d) Optuženi se i dalje nalazi u pritvoru. Njegov zahtjev za privremeno puštanje na slobodu je odbijen. U interesu je pravde da mu se počne suditi.

Na kraju, Pretresno vijeće “žali zbog kašnjenja pri podnošenju ovog zahtjeva i nada se da ni jedno pretresno vijeće ubuduće neće biti suočeno sa tako kasnim podneskom ovakve vrste”.

Najava tužilaštva o namjeri da uloži žalbu

Tužilaštvo je u petak, 6. marta 1998. godine podnijelo “Najavu namjere da podnese zahtjev za odobrenje ulaganja žalbe” na gore pomenutu odluku Pretresnog vijeća.
Ova molba će biti podnijeta u roku od sedam dana od dana donošenja pisane odluke i razmotriće je troje sudija Žalbanog vijeća.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu