Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Blaškić: O obavezujućem nalogu Republici Hrvatskoj raspravljaće se pred Pretresnim vijećem I

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 3. mart 1998.
CC/PIO/297tPredmet Blaškić: O obavezujućem nalogu Republici Hrvatskoj raspravljaće se pred Pretresnim vijećem I

Žalbeno vijeće je 26. februara 1998. godine odobrilo zahtjev Republike Hrvatske za preispitivanje naloga za dostavljanje dokumenata koji je u predmetu Blaškić izdalo Pretresno vijeće I.

Žalbeno vijeće je postupalo u sljedećem sastavu: sudija McDonald (predsjedavajuća), sudije Cassese, Vohrah, Wang i Nieto Navia.


Činjenice koje su dovele do odluke

Pretresno vijeće I (u sastavu: sudija Jorda, predsjedavajući, sudije Riad i Shahabuddeen) je 30. januara 1998. godine izdalo povjerljivi i ex parte obavezujući nalog Republici Hrvatskoj kojim se zahtijeva dostavljanje konkretnih dokumenata Tužilaštvu do 27. februara 1998. godine.

U skladu s pravilom 108bis Pravilnika o postupku i dokazima Hrvatska je 13. februara 1998. godine podnijela zahtjev da se ovaj nalog preispita na osnovu sljedećeg:

Ovaj nalog je “fundamentalno nesaglasan s presudom Žalbenog vijeća po Zahtjevu Republike Hrvatske za preispitivanje Odluke Pretresnog vijeća II od 18. jula 1997. godine” (Odluka Žalbenog vijeća o pitanju izdavanja naloga subpoena od 29. oktobra 1997. godine: Saopštenje za javnost br. 253 od 29. oktobra 1997.);

“Nalog Pretresnog vijeća (...) je izdat na ex parte osnovi [odnosno, nakon saslušanja samo one strane u postupku koja je podnijela molbu] bez opravdanja ili ovlašćenja u  (...) Pravilniku o postupku i dokazima”;

“Nalog Pretresnog vijeća (...) povlači pitanje obavezujućih efekata i presedana odluka Žalbenog vijeća na Tužilaštvo i pretresna vijeća”.
Republika Hrvatska je zahtijevala odgađanje primjene obavezujućeg naloga dok se ne razriješi njen zahtjev za preispitivanje. Takođe je naznačeno da bi ona “sa zadovoljstvom iznijela... svoje stavove pred Pretresno vijeće”.


Zaključci Žalbenog vijeća u vezi s pravilom 108bis i odluka

Žalbeno vijeće je zaključilo da “pravilo 108bis omogućava mehanizam prema kojem država koja je pogođena nekom interlokutornom odlukom Pretresnog vijeća može zahtijevati da Žalbeno vijeće preispita tu odluku.

(...) Iz formulacije pravila 108bis(A) jasno je da moraju biti ispunjena dva uslova prije nego što država može ostvariti svoje pravo na pravni lijek. Kao prvo, ta država mora pokazati da je direktno pogođena nekom interlokutornom odlukom Pretresnog vijeća. Kao drugo, ta država mora pokazati da se interlokutorna odluka Pretresnog vijeća tiče pitanja od opšte važnosti koja se odnose na ovlašćenja Međunarodnog suda”.

U ovom predmetu Žalbeno vijeće je zaključilo da je zahtjev za preispitivanje prihvatljiv iz sljedećih razloga:

“Republika Hrvatska je očigledno pogođena obavezujućim nalogom Pretresnog vijeća I zbog svoje obaveze po tom nalogu da pronađe, prikupu i dostavi te dokumente do određenog datuma”.

“... obavezujući nalog se tiče pitanja da li neka treća strana u postupku koja je država ima pravo da ospori nalog za dostavljanje dokumenata za koji tvrdi da je u suprotnosti s odlukom Žalbenog vijeća. Mi smo zaključili da je ovo pitanje od opšteg značaja za Međunarodni sud jer postavlja pitanja u vezi s obimom i domašajem prava na zakonit postupak koja ima treća strana u postupku koja je država u takvom postupku”.


Odluka

Shodno tome, Žalbeno vijeće je suspendovalo primjenu obavezujućeg naloga i proslijedilo ovu stvar Pretresnom vijeću I da sasluša usmene argumente Republike Hrvatske, tužilaštva i odbrane u vezi s obavezujućim nalogom. “Dok bude slaslušavalo ove argumente, Pretresno vijeće će u obzir uzeti Odluku Žalbenog vijeća od 29. oktobra 1997. [Odluku Žalbenog vijeće o izdavanju naloga subpoena]”. Datum ovog pretresa još uvijek nije utvrđen.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu