Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Blaškić, Pretresno vijeće potvrdilo fundamentalni princip prava optuženog na suđenje bez nepotrebnog odlaganja tako što je odbilo privremeni prekid suđenja zbog privremene nedostupnosti jednog od troje sudija

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 20. februar 1998.
CC/PIO/293tPredmet Blaškić, Pretresno vijeće potvrdilo fundamentalni princip prava optuženog na suđenje bez nepotrebnog odlaganja tako što je odbilo privremeni prekid suđenja zbog privremene nedostupnosti jednog od troje sudija

Kako bi izbjeglo privremeni prekid suđenja Blaškiću zbog privremene nedostupnosti sudije Fouada Riada, Pretresno vijeće I (kojim predsjedava sudija Claude Jorda), na inovativan način je primijenilo pravilo 71 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda tokom pretresa u četvrtak, 19. i petak, 20. februara 1998.

Pravilo 71 (koje citiramo u cijelosti na kraju ovog saopštenja za javnost) određuje da Pretresno vijeće može, u izuzetnim okolnostima, naložiti da se iskaz svjedoka uzme izvan pretresa a za upotrebu na suđenju, te u tu svrhu imenovati predsjedavajućeg službenika.

Pretresno vijeće je 18. februara 1998. godine, rješavajući po zahtjevima koje su po ovom pitanju podnijeli i tužilaštvo i odbrana, zaključilo da privremena nedostupnost sudije Riada “ne smije ni u kom slučaju biti na štetu prava optuženog da mu se sudi bez nepotrebnog odlaganja”.

Fundamentalni princip

Pretresno vijeće se vodilo istim fundamentalnim principom kada je u decembru 1997. odlučilo da usmjeri ispitivanje i unakrsno ispitivanje svjedoka na pitanja od presudne važnosti za razumijevanje činjenica, i da ograniči vrijeme dodijeljeno stranama u postupku da izvode svoje dokaze (trideset devet dana pretresa za tužilaštvo, počevši od januara, i šezdest dana za odbranu, kada na nju dođe red).

Pribjegavanje originalnim praktičnim mjerama

Vođeno istim obzirom za pravosudnu nužnost, Pretresno vijeće je odlučilo da inovativno primjeni pravilo 71 kako bi saslušalo, tokom prethodno zakazanih dana, vanpretresne iskaze svjedoka tužilaštva AA, BB i CC, uprkos odsustva sudije Riada.

Kao posljedica ovoga, tokom pretresa 19. i 20. februara 1998. godine:

- na zahtjev branilaca optuženog, sudije Jorda i Shahabuddeen su djelovali u svojstvu zvaničnika imenovanih da uzmu vanpretresne iskaze svjedoka, uz napomenu da će zapisnik vanpretresnog iskaza biti dostavljen Pretresnom vijeću u punom sastavu;

- vanpretresni iskazi svjedoka su uzeti na sličan način kako se svjedočenje svjedoka sasluša tokom suđenja: prethodno naložene zaštitne mjere su sprovedene i pravo odbrane na unakrsno ispitivanje je poštovano;

- sudije, osoblje Tužilaštva, branioci i osoblje Sekretarijata su učestvovali u pretresu u običnoj odjeći.

Pravilo 71

Vanpretresni iskazi

(A) Na zahtjev bilo koje od strana Pretresno vijeće može, u izuzetnim okolnostima i u interesu pravde, naložiti da se iskaz svjedoka uzme izvan rasprave a za upotrebu na suđenju, te u tu svrhu imenovati predsjedavajućeg službenika.

(B) Zahtjev za vanpretresno uzimanje iskaza podnosi se u pismenom obliku a mora sadržati ime i mjesto boravka osobe čiji se vanpretresni iskaz traži, dan i mjesto uzimanja vanpretresnog iskaza, izjavu o okolnostima o kojima će svjedok biti ispitan te o izuzetnim uslovima koji opravdavaju vanpretresno uzimanje iskaza.

(C) Ukoliko se zahtjev odobri, strana na čiji zahtjev se uzima vanpretresni iskaz će u razumnom vremenu o tome obavijestiti drugu stranu koja ima pravo prisustvovati uzimanju vanpretresnog iskaza i unakrsno ispitati osobu čiji se vanpretresni iskaz uzima.

(D) Vanpretresni dokazni materijal može se dati i putem video veze.

(E) Predsjedavajući službenik brine se da se vanraspravni iskaz uzme u skladu s Pravilnikom i da se načini zapis vanraspravnog iskaza, uključujući unakrsno ispitivanje i prigovore koje je svaka od strana uputila, kako bi o njima odlučilo Pretresno vijeće. On taj zapis prenosi Pretresnom vijeću.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu