Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Blaškić, odbijen prigovor odbrane na prihvatanje dokaza iz druge ruke

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 23. januar 1998.
CC/PIO/286tPredmet Blaškić, odbijen prigovor odbrane na prihvatanje dokaza iz druge ruke

Odlukom donesenom 21. januara 1998. godine Pretresno vijeće I (u sastavu: sudija Jorda, predsjedavajući, sudija Riad i sudija Shahabuddeen) odbilo je zahtjev odbrane optuženog podnijet 30. septembra 1997. kojim je uložen prigovor na prihvatanje dokaza iz druge ruke bez prethodnog ispitivanja njihove vjerodostojnosti.

Dokazi iz druge ruke su prihvatljivi

U svojoj odluci, Pretresno vijeće I podsjetilo je na odredbe relevantne za pitanje dokaza iz druge ruke:

- Kao prvo, potpravilo 89(A) Pravilnika o postupku i dokazima, koje eksplicitno navodi: Vijeća nisu vezana nacionalnim pravilima o dokazima:

Vijeće je zaključilo da "ni pravila koja potiču iz tradicije anglosaksonskog prava u vezi s prihvatljivošću dokaza iz druge ruke, kao ni generalno načelo koje preovladava u sistemima kontinentalnog prava, prema kojima su, uz izuzetke, svi relevantni dokazi prihvatljivi, uključujući dokaze iz druge ruke, jer je na sudiji da donese konačnu odluku o tome koju težinu da tim dokazima pripiše, što je direktno primjenjivo pred ovim Međunarodnim sudom. Međunarodni sud je, zapravo, jedna institucija sui generis sa svojim sopstvenim pravilima o postupku, koja ne predstavljaju puko transponiranje nacionalnih pravnih sistema. Isto to se odnosi na vođenje suđenja, koje, suprotno tvrdnjama odbrane, nije slično akuzatornom postupku, već više naginje prema jednom hibridnijem sistemu".

- Kao drugo, potpravilo 89(C) u vezi s prihvatljivošću dokaza glasi: Vijeće može prihvatiti bilo koji relevantni dokaz za kojeg smatra da ima dokaznu vrijednost.

"Ova odbredba", zaključilo je Vijeće, "primjenjuje se bez obzira da li su dokazi neposredni ili iz druge ruke". Shodno tome, Pretresno vijeće je smatralo da "prihvatljivost dokaza iz druge ruke u principu ne može biti predmet nikakve načelne zabrane, jer se postupak vodi pred profesionalnim sudijama koje su dovoljno sposobne da prvo saslušaju dokaze iz druge ruke, te  da ih nakon toga ocijene kako bi se očitovale o njihovoj relevantnosti i dokaznoj vrijednosti".

Stoga je na stranama u postupku da dostave elemente koje smatraju potrebnim kako bi omogućile Pretresnom vijeću da jasno utvrdi šta potpada pod kategoriju dokaza iz druge ruke. "Konkretno, odbrana je slobodna da pokaže da svedočenje iz druge ruke koje je proglašeno prihvatljivim, na kraju mora biti izuzeto zbog toga što mu je dokazna vrijednost nedovoljna".

Prava optuženog nisu narušena

Osim toga, Pretresno vijeće je zaključilo da prihvatanje dokaza iz druge ruke prije prethodnog utvrđivanja njihove vjerodostojnosti ne ugrožava potrebu da se osigura pravično suđenje, niti, posebno, pravo optuženog na unakrsno ispitivanje, koje je garantovano članom 21(4)(e) Statuta, čime se primjenjuje nekoliko međunarodnih instrumenata ljudskih prava. Ta prava se "primjenjuju na svjedoke koji svjedoče pred Pretresnim vijećem, a ne na prvobitni izvor informacija čija je izjava prenešena Pretresnom vijeću putem tog svjedoka".

Pretresno vijeće je napomenulo "da pravo na unakrsno ispitivanje svjedoka u sudnici može biti korišteno kako bi se osporila važnost koja se pripisuje svjedočenju iz duge ruke, na primjer, jasno naznačavajući broj posrednika koji su prenijeli svedočenje i pokušavajući da utvrdi identitet i druge karakteristike osobe koja je prvobitni izvor informacije, kao i mogućnosti koje je ta osoba imala da se upozna sa relevantnim elelementima, ili čak iznoseći druge činjenice ili okolnosti koje bi mogle pomoći Pretresnom vijeću u razmatranju takvih dokaza".


Kontekst

Pretresno vijeće II koje postupa u predmetu Tadić je 5. avgusta 1996. godine takođe odbacilo zahtjev odbrane da se načelno izuzmu dokazi iz druge ruke (vidi Saopštenje za javnost 102 od 7. avgusta 1996.).
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu