Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Erdemović: Optuženi će se ponovo izjasniti o optužbama u srijedu, 14. januara 1998.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 12. januar 1998.
CC/PIO/284tPredmet Erdemović: Optuženi će se ponovo izjasniti o optužbama u srijedu, 14. januara 1998.

Optuženi Dražen Erdemović će se u srijedu, 14. januara 1998. pojaviti pred Pretresnim vijećem IIter (u sastavu: sudija Florence Mumba, predsjedavajuća, sudija Shahabuddeen i sudija Wang) kako bi se ponovo izjasnio o optužbama sadržanim u optužnici protiv njega.

Ovaj pretres će početi u 14:30 i biće otvoren za javnost.

Ovo je po prvi put da neki optuženi mora da se ponovo izjasni o optužbama, nakon što je Žalbeno vijeće 7. oktobra 1997. zaključilo da njegovo prvobitno izjašnjavanje o krivici od 31. maja 1996. "nije bilo upućeno".

Optuženi

Dražen Erdemović je rođen 25. novembra 1971. godine. Služio je tri mjeseca u Armiji Bosne i Hercegovine, a od jula 1992. do novembra 1993. u snagama bosanskih Hrvata, prije nego što se u aprilu 1994. godine pridružio vojsci bosanskih Srba. Bio je pripadnik 10. diverzantskog odreda vojske bosanskih Srba u vrijeme napada na srebreničku enklavu i njenog zauzimanja u julu 1995. godine.

Dražen Erdemović je 16. jula 1995. učestvovao u pogubljenju po kratkom postupku koje je njegova jedinica izvela na poljoprivrednom dobru Branjevo u Pilici (sjeverno od Srebrenice). Na stotine muškaraca Muslimana, starosti od 17 do 60 godina, koji su se prethodno predali vojnim ili policijskim snagama bosanskih Srba su ubijeni tokom ovog pogubljenja po kratkom postupku koje je trajalo pet sati.

Dražen Erdemović je uhapšen u Srbiji 2. marta 1996. godine i kao svjedok prebačen na MKSJ 30. marta 1996. Optužnica protiv njega je podignuta 29. maja 1996. godine.

Optužbe

Dražen Erdemović se tereti alternativno po jednoj tački za zločin protiv čovječnosti (ubistvo) i jednoj tački za kršenje zakona i običaja ratovanja (ubistvo).

Dosadašnji postupak

Dražen Erdemović se 31. maja 1996. pojavio pred Pretresnim vijećem i izjasnio se KRIVIM za tačku kojom se tereti za zločine protiv čovječnosti.
On je 29. novembra 1996. osuđen na deset godina zatvora.
Optuženi je 23. decembra 1996. uložio žalbu na Presudu o kazni i zatražio ili da bude oslobođen optužbi ili da se presuda preinači.
Žalbeno vijeće je 7. oktobra 1997. odbacilo zahtjeve za oslobađanje od krivice ili preinačenje presude, ali je naložilo da se predmet "proslijedi Pretresnom vijeću drugačijem od onog koje je žalioca osudilo, kako bi mu se pružila prilika da se ponovo izjasni o optužbama": Žalbeno vijeće (koje čini pet sudija) je većinom glasova (četvoro sudija) zaključila da prvobitno potvrdno izjašnjavanje o optužbama optuženog u maju 1996. "nije bilo upućeno" zbog toga što optuženi "nije razumio prirodu optužbi protiv njega i razliku između alternativnih optužbi (...) Izabravši da se potvrdno izjasni o krivici za zločin protiv čovječnosti umjesto za ratni zločin optuženi se potvrdno izjasnio o krivici za ozbiljnije krivično djelo koje sa sobom povlači težu kaznu".

Opcije koje optuženi ima na raspolaganju

Na kraju pretresa održanog 7. oktobra, tokom kojeg je izrečena gore pomenuta Presuda Žalbenog vijeća, predsjedavajući sudija je optuženom objasnio opcije koje su mu na raspolaganju:

(...)

(1) možete izmijeniti vaše potvrdno izjašnjavanje o krivici za zločine protiv čovječnosti za zločine koje ste počinili u Srebrenici u potvrdno izjašnjavanje o krivici za ratne zločine. U tom slučaju, novo Pretresno vijeće onda neće voditi suđenje i samo će vam izreći kaznu, a može odlučiti da u olakšavajuće okolnosti uvrsti i vašu tvrdnju da ste ta djela počinili isključivo iz straha za sopstveni život;

(2) možete se ponovo potvrdno izjasniti o krivici za zločine protiv čovječnosti. Opet, novo Pretresno vijeće će onda samo preći na razmatranje kazne, bez vođenja suđenja, i ono opet može uzeti u obzir prisilu pod kojom tvrdite da ste postupali, kao olakšavajuću okolnost;                                           

(3) pred novim Pretresnim vijećem možete izjaviti da niste krivi. Samo u tom slučaju bi bilo vođeno suđenje zasnovano na dokazima kako bi se ustanovilo da li ste krivi po optužbama koje vas terete ili ne. Međutim, može se desiti – a ja ne mogu da govorim u ime tog Pretresnog vijeća po ovom pitanju – da bi takvo suđenje moglo biti barem dijelom zasnovano na dokazima koje ste predočili pred drugim Pretresnim vijećem, što je zabilježeno na audio i video trakama. (...) Međutim, kao i u svim suđenjima pred Međunarodnim sudom, za vas će važiti pretpostavka nevinosti i bićete proglašeni krivim i biće vam izrečena kazna jedino ukoliko se Vijeće uvjeri, na osnovu predočenih dokaza, u vašu krivicu van razumne sumnje.

Pretres

Ukoliko se optuženi potvrdno izjasni o optužbama, pretres o odmjeravanju kazne će odmah početi i nastaviće se do četvrtka, 15. januara.
Ukoliko se optuženi izjasni da nije kriv, biće potrebno odrediti datum suđenja.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu