Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Dokmanović: trojica saoptuženih pozvana da se predaju Međunarodnom sudu pre početka suđenja

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Hag, 9. januar 1998.
CC/PIO/283tPredmet Dokmanović: trojica saoptuženih pozvana da se predaju Međunarodnom sudu pre početka suđenja

Neposredno pre nove godine, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju je Ambasadi Savezne Republike Jugoslavije (SRJ) dostavio dva naloga koja je 19. decembra 1997. izdalo Pretresno veće.

Ova dva naloga se odnose na Mileta Mrkšića, Miroslava Radića i Veselina Šljivančanina, trojicu bivših oficira JNA protiv kojih je 7. novembra 1995. podignuta optužnica za navodnu odgovornost za "masovno ubistvo oko 200 osoba hrvatske i drugih nesrpskih nacionalnosti na Ovčari, kod Vukovara u Hrvatskoj, koji su 20. novembra 1991. godine bili odvedeni iz vukovarske bolnice". Prvobitni nalozi za hapšenje su dostavljeni SRJ 8. novembra 1995, a međunarodni nalozi za hapšenje su izdati 3. aprila 1995. i do sada nisu izvršeni.

Trojica optuženih su, stoga, još uvek u bekstvu, za razliku od saoptuženog Slavka Dokmanovića, koji je u pritvoru Međunarodnog suda od 27. juna 1997. i čije će suđenje početi 19. januara 1998. godine.

S ovim suđenjem koje uskoro treba da počne, Međunarodni sud je rešio "da obavesti optužene Mileta Mrkšića, Miroslava Radića i Veselina Šljivančanina da je u njihovom interesu da se dobrovoljno predaju i da im se sudi zajedno s optuženim Slavkom Dokmanovićem" tako što je izdao sledeće naloge:

Nalozi upućeni SRJ

* prvi nalog je Nalog Saveznoj Republici Jugoslaviji za uručenje dokumenata:

SRJ se nalaže da primerak optužnice "lično uruči" svakom od trojice optuženih, obavesti ih o pravima osumnjičenog lica, pravima optuženog lica, i preda im obaveštenje tužilaštva čije su glavne stavke sledeće:

(....)

6. Pozivate se da se odmah predate Međunarodnom sudu kako bi ovaj Sud mogao da optužbe protiv vas rešava istovremeno s optužbama protiv Slavka Dokmanovića. Ukoliko to učinite možete se izjasniti da niste krivi po tim tačkama optužnice, te imate pravo da vas se ne sme naterati da svedočite protiv samog sebe ili priznate krivicu (....)

8. Ukoliko se suđenje održi samo za Slavka Dokmanovića, nakon vašeg budućeg hapšenja ili vaše buduće dobrovoljne predaje, biće potrebno održati suđenje za vas. Ovim vas obaveštavamo da u tom slučaju, tokom vašeg suđenja:
(1) Tužilac može tražiti od Pretresnog veća da prihvati transkripte svedočenja svedoka tokom suđenja Slavku Dokmanoviću kao dokazni materijal na vašem suđenju, bez potrebe da svedoci ponovo budu prisutni;
(2) Tužilac dalje može tražiti od Pretresnog veća da zaključi, zbog toga što se niste dobrovoljno pojavili pred Sudom na ranijem suđenju, da ste se odrekli svih prava da ti svedoci tužilaštva usmeno svedoče u vašem prisustvu, te da ste se odrekli prava da ispitujete te svedoke, odnosno da se ti svedoci ispitaju.

9. Možete stupiti u kontakt bilo sa sekretarom Međunarodnog suda, bilo s Tužilaštvom, u vezi s organizovanjem vaše dobrovoljne predaje (...).

SRJ se nadalje nalaže da "neodložno obavesti sekretara Suda" o vremenu i mestu uručenja, kao i sadašnjem mestu prebivališta optuženih, ili o okolnostima zbog kojih uručenje nije moguće.

* Drugi nalog je Nalog za objavljivanje oglasa u novinama, u skladu s kojim je od otpravnika poslova Ambasade SRJ zatraženo da preduzme "neophodne mere kako bi obezbedio objavljivanje oglasa u novinama sa velikim tiražem u Saveznoj Republici Jugoslaviji". Ovaj oglas se sastoji od gore pomenutog i citiranog obaveštenja tužilaštva.

Od otpravnika poslova se zahteva da saopšti, "ukoliko je moguće u roku od dvadeset jednog dana", naziv dnevnih novina koje su objavile oglas i da u priloži primerak tih publikacija.


Odluka Pretresnog veća

Ovi naloge je 19. decembra 1997. izdalo Pretresno veće II (u sastavu: sudija Cassese, predsedavajući, sudija May i sudija Mumba) nakon odluke kojom je odobren zahtev koji je tužilaštvo podnelo 27. novembra 1997. godine.

U ovom zahtevu ("za izdavanje naloga o objavljivanju oglasa u novinama i za izdavanje naloga za dostavljanje dokumenata") tužilaštvo je iznelo svoju "zabrinutost da će više od jednog suđenja biti potrebno u odnosu na jednu optužnicu " (...) i da "stoga treba preduzeti sve razumne mere kako bi se osiguralo da su optuženi svesni postojanja optužnice i predstojećeg suđenja jednom od optuženih (...) kao način da se negativni efekti višestrukih suđenja u vezi s jednom optužnicom svedu na minimum".
U odgovoru dostavljenom 9. decembra, branilac Slavka Dokmanovića se nije usprotivio izdavanju zatraženih naloga ali je osporio argument tužilaštva o uvrštavanju transkripata svedočenja datih tokom suđenja Slavku Dokmanoviću "u dokazni materijal na naknadnom suđenju".

U vezi s ovim pitanjem odgovarajući paragraf odluke glasi:

"Izdavanje naloga na način na koji su zatraženi ni na koji način neće ograničiti diskreciono pravo ovog ili bilo kojeg drugog Pretresnog veća u bilo kom naknadnom postupku u predmetu trojice preostalih saoptuženih da u to vreme utvrdi (...) da li da transkripte svedočenja svedoka na suđenju optuženom Dokmanoviću uvrste u predmetni spis ili ne (...), kao i da li su se trojica saoptuženih odrekli svog prava da ispitaju te svedoke ili ne".
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu