Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Otpečaćena izmijenjena i dopunjena optužnica protiv Radovana Karadžića

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

TRIAL
CHAMBERS
CHAMBRES
DE 1ere INSTANCE
PRETRESNA
VIJEĆA
 

Hag,
14. oktobra 2002.

JL/P.I.S./703-t


OTPEČAĆENA
IZMIJENJENA I DOPUNJENA OPTUŽNICA


PROTIV RADOVANA
KARADŽIĆA

Nakon zahtjeva Tužilaštva, sudija Gunawardana je 11. oktobra
2000. izdao "Nalog da se otpečate izmijenjena i dopunjena
optužnica, nalozi za hapšenje i nalog za neobjavljivanje
", koji
se odnosi na izmijenjenu i dopunjenu optužnicu protiv Radovana Karadžića
koju je sudija Patricia Wald potvrdila 31. maja 2000., ali je od tada
optužnica bila zapečaćena.


OPŠTI
PODACI


Tužilac
je 18. maja 2000. podnio "Zahtjev za dozvolu da se podnese izmijenjena
optužnica; potvrda izmijenjene optužnice; nalog u skladu s pravilom 53(B)
"
u kome se tražila dozvola da se izmijene dvije važeće otpužnice,
te podnio jedinstvenu, novu konsolidovanu optužnicu uz zahtjev za potvrdu
te optužnice. Ovi podnesci su dodijeljeni sudiji Wald na razmatranje.


Prva
optužnica protiv Radovana Karadžića i Ratka Mladića je podignuta
24. jula 1995., a 25. jula 1995. ju je potvrdio sudija Jorda. U šesnaest
tačaka optužnice, optuženi se tereti za:


u jednoj
tački za genocid

u tri
tačke za zločine protiv čovječnosti, uključujući
i progone na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi i snajpersku
kampanju protiv civilnog stanovništva Sarajeva

u pet
tačaka za teške povrede Ženevskih konvencija, uključujući
i protivpravno zatvaranje civila u zatočeničkim objektima,
uništavanje imovine velikih razmjera, oduzimanje i pljačku imovine,
te protivpravno uzimanje pripadnika mirovnih snaga Ujedinjenih nacija
za taoce i njihovo korišćenje kao živih štitova

u sedam
tačaka za kršenja zakona i običaja ratovanja, uključujući
i protivpravno zatvaranje civila, granatiranje mjesta na kojima se okupljaju
civili, uništavanje sakralnih objekata, prisvajanje i pljačka imovine,
snajperski napadi na civile u Sarajevu i protivzakonito uzimanje pripadnika
mirovnih snaga Ujedinjenih nacija za taoce i njihovo korišćenje
kao živih štitova.

Druga optužnica
je podignuta 14. novembra 1995., a sudija Riad je potvrdio 16. novembra
1995. Dvadeset i jedna tačka te optužnice optuženog tereti za:


u jednoj
tački za genocid

u deset
tačaka za zločine protiv čovječnosti uključujući
i istrebljivanje i ubistvo

u devet
tačaka za kršenja zakona i običaja ratovanja, odnosno ubistva.

Izmijenjenom
i dopunjenom optužnicom koju je tužilac podnio 18. maja 2000. spojene
su prva i druga optužnica, a ukupan broj optužbi je smanjen, tako da su
ostale samo najteže optužbe. Ovim izmjenama je optužnica usklađena
sa trenutnom praksom podizanja optužnica u Tužilaštvu i razvojem sudske
prakse Međunarodnog suda. Štaviše, tužilac je vjerovao da će
izmijenjena optužnica Tužilaštvu pružiti priliku da brže bude spremno
za suđenje ako se Radovan Karadžić uhapsi, i olakšati spajanje
ovog predmeta sa drugim optužnicama protiv političkog rukovodstva
bosanskih Srba.


U izmijenjenoj
i dopunjenoj optužnici, Radovan Karadžić se prema članu 7(1)
i 7(3) tereti za sljedeće:


po jednoj
tački za genocid; po jednoj tački za saučesništvo u genocidu

po pet
tačaka za zločine protiv čovječnosti, uključujući
istrebljivanje, ubistvo, progone na političkoj, rasnoj i vjerskoj
osnovi, deportacije i druga nečovječna djela.

po tri
tačke za kršenja zakona i običaja ratovanja, uključujući
ubistvo, protivpravno terorisanje civila, uzimanje talaca.

po jednoj
tački za teške povrede Ženevskih konvencija, hotimično lišavanje
života.

U "Nalogu
kojim se odobrava izmjena i dopuna optužnice i potvrđuje izmjenjena
i dopunjena optužnica
" od 31. maja 2000., sudija Wald se složila
da će "konsolidovana izmijenjena optužnica ubrzati postupak
ukoliko se Radovan Karadžić uhapsi
" i stoga potvrdila zahtjev
tužioca da izmjeni optužnicu.


Sudija
Wald je potvrdila izmjenjenu i dopunjenu optužnicu po svim tačkama
i primijetila da tužilac nije tražio dozvolu za izmjenu prve i druge optužnice
protiv suoptuženog Ratka Mladića, te da će, dok se to ne zatraži,
optužnica protiv njega ostati u svom prvobitnom neizmijenjenom obliku.


*****Integralni
tekst Izmijenjene i dopunjene optužnice se na zahtjev može dobiti od Službe
za informisanje javnosti ili Outreach programa MKSJ-a.


Takođe
je dostupna i na Internet stranici MKSJ-a.