Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Ljubomir Borovčanin: Otpečačena optužnica koja ga tereti za učešče u zločinima počinjenim nakon zauzimanja enklave Srebrenica

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

TRIAL
CHAMBERS
CHAMBRES
DE 1ere INSTANCE
PRETRESNA
VIJEĆA
 

Hag,
30. septembar 2002.

CC/P.I.S./695-t


LJUBOMIR
BOROVČANIN: OTPEČAĆENA OPTUŽNICA KOJA GA TERETI ZA UČEŠĆE
U ZLOČINIMA POČINJENIM NAKON ZAUZIMANJA

ENKLAVE SREBRENICAU petak, 27. septembra 2002., sudija
Schomburg je naredio da se otpečati optužnica protiv Ljubomira Borovčanina,
koja je prvobitno potvrđena 6. septembra 2002.


Optuženi


Ljubomir
Borovčanin rođen je u februaru 1960. u Han Pijesku. Za vrijeme
napada snaga bosanskih Srba na enklavu Srebrenica te ubijanja i pogubljenja
muškaraca i dječaka, bosanskih Muslimana, koje je uslijedilo, Ljubomir
Borovčanin je bio zamjenik komandanta specijalne brigade policije
MUP-a (SBP). Dana 10. jula 1995. imenovan je za komandanta združenih snaga
jedinica MUP-a s naređenjem da se javi Radislavu Krstiću, tada
načelniku štaba Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske (VRS).


Činjenični navodi


Ljubomir
Borovčanin se na području Bratunca, Potočara, Sandića,
Kravice, Srebrenice i Zvornika te njihovoj okolini nalazio od 11. do 18.
jula 1995. godine. Jedinice pod njegovom komandom bile su razmještene
na području Potočara, Sandića, Kravice i Zvornika i njihovoj
okolini od 12. do 18. jula 1995. godine.


Tokom
nekoliko dana nakon ovog napada na Srebrenicu, snage VRS-a su zarobile,
zatočile, po prijekom postupku pogubile i zakopale tijela više od
7.000 muškaraca i mladića bosanskih Muslimana iz enklave Srebrenice,
a djecu i žene, bosanske Muslimane, prisilno iselile iz enklave. Optužnica
podignuta protiv Ljubomira Borovčanina govori o njegovoj umiješanosti
u: oportunistička ubijanja u Potočarima, oportunistička
ubijanja u Bratuncu, masovna i organizovana ubijanja u Potočarima
i Tišći, ubijanja i zlostavljanja zarobljenika zarobljenih duž puta
Bratunac-Milići i masovna i organizovana ubijanja na području
Zvornika, kao i druga oportunistička ubijanja.


Ljubomir
Borovčanin, zajedno sa drugim starješinama i jedinicama VRS-a i MUP-a
navedenim u ovoj optužnici, bio je član i svjestan učesnik udruženog
zločinačkog poduhvata, zajednički cilj kojeg je, između
ostalog, bio: žene i djecu prisilno premjestiti iz srebreničke enklave
u Kladanj, 12. i 13. jula 1995.; te zarobiti, zatočiti, po prijekom
postupku strijeljanjem pogubiti, ukopati i nanovo zakopati hiljade muškaraca
i mladića, bosanskih Muslimana iz srebreničke enklave starih
od 16 do 60 godina, u periodu od 12. jula 1995. do oko 19. jula 1995.
godine.


Tačke optužnice


Optužnica tereti Ljubomira Borovčanina
po osnovu individualne krivične odgovornosti (član 7(1) Statuta)
i krivične odgovornosti nadređenog (član 7(3) Statuta)
po:


jednoj tački za saučesništvo
u genocidu (član 4 Statuta – genocid; alternativno, saučesništvo
u genocidu)

četiri tačke za zločine
protiv čovječnosti (član 5 Statuta – istrebljivanje,
ubistvo, progone na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi, nehumana
djela)

jednoj tački za kršenje
zakona i običaja ratovanja (član 3 Statuta – ubistvo)

Udruženi zločinački
poduhvat


Udruženi
zločinački poduhvat, kojeg je Ljubomir Borovčanin bio član
i učesnik, začeli su i zamislili general Ratko Mladić i
drugi 11. i 12. jula 1995. godine, a izveli i izvršili pripadnici snaga
VRS-a i MUP-a, u vremenskom periodu i putem radnji navedenih u ovoj optužnici.


Među
članovima ovog udruženog zločinačkog poduhvata bili su:
general Ratko Mladić, komandant VRS-a , general Milenko Živanović,
komandant Drinskog korpusa do oko 20:00 sati 13. jula 1995.; general Radislav
Krstić, načelnik štaba/zamjenik komandanta do oko 20:00 sati
13. jula 1995., a od tog vremena komandant Drinskog korpusa; pukovnik
Vidoje Blagojević, komandant Bratunačke brigade; pukovnik Vinko
Pandurević, komandant Zvorničke brigade; potpukovnik Dragan
Obrenović, zamjenik komandanta i načelnik štaba Zvorničke
brigade; Momir Nikolić, pomoćnik komandanta za bezbjednost i
obavještajne poslove Bratunačke brigade; Dragan Jokić, načelnik
inžinjerije Zvorničke brigade; te razni drugi pojedinci i vojne i
policijske jedinice.


*****