Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Suđenje Miloševiću će početi u utorak 12. februara 2002. u 9:30 sati

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

TRIAL
CHAMBERS
CHAMBRES
DE 1ere INSTANCE
PRETRESNA
VEĆA
 

Hag,
5. februar 2002.

MM/P.I.S./658-t


SUĐENJE
SLOBODANU MILOŠEVIĆU ĆE POČETI U UTORAK,

12.
FEBRUARA 2002. U 9:30 SATI


Pretresno
veće II u sastavu: sudija Richard May (predsedavajući), sudija
Patrick Robinson i sudija O-Gon Kwon je 4. februara 2002. izdalo nalog
da glavni pretres u suđenju Slobodanu Miloševiću počne 12.
februara 2002. u 9:30 sati.


Nalog
je usledio nakon odluke od 1. februara 2002. o spajanju optužnica protiv
Slobodana Miloševića za Bosnu, Hrvatsku i Kosovo.


U
nalogu se između ostalog navodi i sledeće:


suđenje
će početi u utorak 12. februara 2002. tako što će se prvo
izvoditi dokazi samo u vezi sa optužnicom za Kosovo, dok ne dodje odgovarajuće
vreme za izvođenje dokaza u vezi sa Hrvatskom i Bosnom;

do
podne, u četvrtak, 7. februara 2002., Tužilaštvo će ili potvrditi
da će raspored svedoka za suđenje ostati nepromenjen ili podneti
izmenjeni raspored svedoka, a pod uslovom da on bude u skladu sa postojećim
nalozima u vezi sa obelodanjivanjem izjava i identiteta svedoka;

Pretresno
veće će tokom prve četiri nedelje suđenja zasedati od
9:30 ujutru do 16:00 časova posle podne;

U svojoj
uvodnoj reči, tužilac može dati opšti prikaz predmeta u vezi sa
svim optužbama kako bi pojasnio predmet i pomogao Pretresnom veću
da razume relevantna pitanja;

Pretresno
veće će odlučivati o tome koja odlaganja su prikladna za
pripremu suđenja po optužbama za Bosnu i Hrvatsku kako bi se zaštitila
prava optuženog i obezbedilo pravično i ekspeditivno suđenje;

u svakom
slučaju, Tužilaštvo mora biti spremno da suđenje po tim optužbama
počne 1. jula 2002.;

zavisno
od eventualnih naloga za zaštitne mere, Tužilaštvo će do utorka
2. aprila 2002. završiti sa obelodanjivanjem svih izjava svedoka u skladu
sa pravilom 66 (A)(ii) Pravilnika o postupku i dokazima.

Tužilaštvo
će do utorka 2. aprila 2002. podneti svoj pretpretresni podnesak
i spisak svedoka i dokaznih predmeta; i

Tužilaštvo
i optuženi će imati priliku da iznesu dodatne uvodne reči povodom
optužbi u vezi sa Bosnom i Hrvatskom, u vreme kada Pretresno veće
proceni da je to prikladno.

*****