Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Milošević: Žalbeno veće odobrilo žalbu Tužilaštva za spajanje postupaka

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

APPEALS
CHAMBER
CHAMBRES
D'APPEL
ŽALBENO VEĆE
 

Hag,
1. februara 2002.

JL/P.I.S./657-t


PREDMET MILOŠEVIĆ: ŽALBENO VEĆE ODOBRILO
ŽALBU TUŽILAŠTVA ZA SPAJANJE POSTUPAKA

Danas,
u petak, 1. februara 2002., Žalbeno veće u sastavu: sudija Claude
Jorda (predsedavajući), David Hunt, Mehmet Guney, Fausto Pocar i Theodor
Meron, donelo je "Odluku po interlokutornoj žalbi Tužilaštva na odluku
da se odbije spajanje postupaka". Žalbeno veće je jednoglasno
usvojilo žalbu i naložilo da se po tri optužnice sudi zajedno u jedinstvenom
suđenju. Ukoliko Pretresno veće drugačije ne odluči, suđenje
će početi 12. februara 2002. izvođenjem samo onih dokaza koji
se odnose na Kosovo.


Žalbeno
veće je smatralo da je odluka Pretresnog veća po pravilu 49 Pravilnika
o postupku i dokazima o tome da li treba da se odobri spajanje postupaka
diskrecionog karaktera. Žalbeno veće je smatralo da je Pretresno veće
"otišlo u pogrešnom pravcu s obzirom na tačno tumačenje
pravila
" i da zbog počinjene pravne pogreške "odluka
nije valjana, a zaključak do kojeg je došlo Pretresno veće primenom
svog diskrecionog prava ništavan
."


Žalbeno
veće je navelo da ono mora "koristiti svoje diskreciono pravo
umesto diskrecionog prava Pretresnog veća
" i smatralo da
prilikom ispravnog tumačenja pravila 49, dela koja se navode u tri
optužnice "čine istu transkaciju."


Žalbeno
veće je takođe uzelo u obzir tvrdnje Tužilaštva da će "1.
jula 2002. biti spremno da izvodi dokaze vezane za optužnice za Hrvatsku
i Bosnu i Hercegovinu
", a da će "do 1. aprila 2002.
biti u mogućnosti da podnese spisak svedoka, dokaznih predmeta i pretpretresni
podnesak u vezi sa te dve optužnice
", kao i "da neće
tražiti dodatno vreme u toku postupka da bi pripremalo predmet u vezi
sa te dve optužnice.
"


Žalbeno
vijeće će izdati obrazloženje ove svoje odluke.


*****