Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

General Wesley Clark svjedočiće na suđenju Miloševiću 15. i 16. decembra 2003. Javna galerija biće zatvorena tokom ta dva dana svedočenje će biti emitovano za javnost nakon 48 sati.

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
TRIAL CHAMBER
CHAMBRE DE 1ÉRE INSTANCE
PRETRESNO VEĆE
 

Hag, 19. novembar 2003.

JL/P.I.S./802-t


GENERAL WESLEY CLARK SVJEDOČIĆE NA SUĐENJU
MILOŠEVIĆU

15. I 16. DECEMBRA 2003.

JAVNA GALERIJA BIĆE ZATVORENA TOKOM TA DVA DANA

SVEDOČENJE ĆE
BITI EMITOVANO
ZA JAVNOST NAKON
48
SATI


Dana 17. novembra 2003, Pretresno veće III je izdalo nalog generalu
Wesleyu Clarku da svedoči na suđenju Miloševiću 15.
decembra 2003. i da bude dostupan da svoje svedočenje završi
sledećeg dana.


Pretresno veće je takođe obelodanilo ranije poverljivu odluku,
od 30. oktobra 2003, u kojoj su izneseni uslovi pod kojima će general
Clark svedočiti. U toj odluci, Pretresno veće je odobrilo da
se general Clark doda na spisak svedoka optužbe, kao i opsežne
zaštitne mere koje je zahtevala Vlada Sjedinjenih Američkih
Država (Vlada SAD) prema pravilu 70[1] Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (Pravilnik).


Opšti podaci:


Vlada SAD se složila da dozvoli generalu Clarku da svedoči
na suđenju Miloševiću u skladu sa pravilom 70 Pravilnika
i da stoga ima pravo da zatraži određene zaštitne mere
u vezi sa njegovim svedočenjem. Te zaštitne mere su zatražene
preko Tužilaštva.


Pretresno veće se obavezuje odlukom Žalbenog veća (Tužilac
protiv Miloševića
: “Odluka o tumačenju i primeni
pravila 70”, od 23. oktobra 2002.) kojom se davaocu informacija
(Vladi SAD) daje pravo da postavi određene uslove u pogledu svedočenja
svedoka u skladu sa pravilom 70 Pravilnika.


Vlada SAD je zahtevala zaštitne mere kako bi se zaštitili
njeni nacionalni interesi i Pretresno veće je odobrilo zaštitne
mere po toj osnovi.


Dana 30. oktobra 2003. Pretresno veće je naložilo sledeće:


(1) general Wesley Clark (u daljem tekstu: svedok) može biti
dodat na spisak svedoka optužbe;


(2) sa iskazom ovog svedoka postupaće se kao sa informacijama
datim i zaštićenim na osnovu pravila 70 (C) i (D);


(3) dva predstavnika Vlade SAD mogu da budu prisutna u sudnici za
vreme svedočenja ovog svedoka;


(4) svedok će svedočiti na otvorenoj sednici uz dolenavedene
zaštitne mere;


(5) delovi iskaza sadržani u paragrafima 61, 62, 63, 65, 66,
67 i 85 rezimea priloženog uz Zahtev kao ex parte Dodatak A, mogu
biti predočeni i na delimično zatvorenoj sednici kako bi se
zaštitili nacionalni interesi SAD, a po istom osnovu može
se podneti zahtev za dodatne dokaze;


(6) javna galerija biće zatvorena tokom svedočenja ovog
svedoka;


(7) javno emitovanje svedočenja biće odgođeno za
48 časova kako bi se Vladi SAD omogućilo da pregleda transkript
i iznese argumente o tome da li iskaz dat na otvorenoj sednici treba
redigovati kako bi se zaštitili nacionalni interesi SAD, a odgoda
će trajati izvesno vreme posle toga da bi se Pretresnom veću
omogućilo da razmotri i utvrdi sva zatražena redigovanja i,
ukoliko ih naloži, da se pre objavljivanja traka na kojoj je snimljeno
svedočenje rediguje;


(8) obim glavnog i unakrsnog ispitivanja svedoka će se ograničiti
na sadržaj rezimea priloženog uz Zahtev kao ex parte Dodatak
A;


(9) optuženi ili amici curiae mogu zatražiti da se obim
ispitivanja proširi, uz prethodnu saglasnost Vlade SAD (pribavljenu
neposredno od te Vlade ili posredstvom Tužilaštva), kada im
se obelodani rezime glavnog iskaza; i


(10) optužba će bez odlaganja obelodaniti rezime sadržan
u ex parte Dodatku A .


Predstavnici sredstava javnog informisanja će
blagovremeno biti obavešteni o mogućnosti da

nakon 16. decembra 2003. vide snimak
svedočenja generala Clarka


[1] Pravilo 70 Pravilnika
naslovljeno ŤMaterijali koji ne podliježu objelodanjivanjuť, govori
o dostavljanju informacija optužbi na poverljivoj osnovi.