Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Presuda žalbenog vijeća u predmetu Tužilac protic Milorada Krnojelca

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
APPEALS CHAMBER
CHAMBRE D’APPEL
ŽALBENO VIJEĆE
 

Den Haag, 17. septembar 2003.
JL/P.I.S./783-t

PRESUDA ŽALBENOG VIJEĆA U PREDMETU TUŽILAC PROTIV MILORADA KRNOJELCA

KRIVICA OPTUŽENOG PROŠIRENA I KAZNA POVEĆANA NA 15 GODINA ZATVORA

Danas, u srijedu 17. septembra 2003., Žalbeno vijeće Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, u sastavu: predsjedavajući sudija Claude Jorda, sudija Wolfgang Schomburg, sudija Mohamed Shahabudeen, sudija Mehmet Güney i sudija Carmel Agius, izreklo je presudu u predmetu Tužilac protiv Milorada Krnojelca.

Ova presuda je donesena na osnovu žalbi koje su odbrana i optužba podnijele na presudu Pretresnog vijeća II od 15. marta 2002. (pogledajte saopštenje za javnost broj 663). Pretresno vijeće je optuženog proglasilo krivim po dvije tačke optužnice za zločine protiv čovječnosti (progoni i nehumana djela) i po dvije tačke za kršenja zakona ili običaja ratovanja (okrutno postupanje) i oslobodilo ga optužbi po ostalih šest tačaka. Milorad Krnojelac je osuđen na sedam i po godina zatvora. Obe strane su se žalile i na kaznu.

Žalbe na presudu Pretresnog vijeća:

Odbacujući pet osnova za žalbu koje je podnijela odbrana i prihvatajući šest od sedam osnova koje je podnijela optužba, Žalbeno vijeće je odlučilo da:

- proširi krivičnu odgovornost optuženog, kojeg proglašava krivim kao saizvršioca, a ne samo kao saučesnika‚ za progone (zločin protiv čovječnosti, za zatvaranje nesrpskih civila u KP Domu u Foči i za nehumana djela učinjena protiv njih) i za okrutno postupanje (kršenje zakona ili običaja ratovanja, za uslove u kojima su nesrpski zatvorenici bili pritvoreni);

- proširi krivičnu odgovornost optuženog, kojeg proglašava krivim kao saizvršioca zločina (prisilni rad, deportacije i protjerivanja kao zločini protiv čovječnosti) za koje ga je Pretresno vijeće oslobodilo odgovornosti;

- preinači odluku Pretresnog vijeća kojom je optuženi oslobođen odgovornosti za zločine protiv čovječnosti (mučenja i ubistva) po dvije tačke optužnice, a po dvije tačke za kršenja zakona i običaja ratovanja (mučenje i ubistva) te proglašava optuženog krivim po tim tačkama.

Žalbe na kaznu:

Uzimajući u obzir nove osnove po kojima je optuženi proglašen krivim, Žalbeno vijeće je preinačilo kaznu i povećalo je na 15 godina zatvora.

Kompletan tekst sažetka presude koji je predsjedavajući sudija pročitao u sudnici, kao i tekst presude Žalbenog vijeća (za sada samo na francuskom jeziku) nalaze se na Internet stranici MKSJ-a: www.icty.org ili se na zahtjev mogu dobiti od Službe za informisanje javnosti ili Outreach programa.