Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Krivično gonjenje bivšeg kobranioca Radoslava Brđanina zbog navoda o nepoštivanju Suda

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost


(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT
 

Hag, 16. april 2003.

CC/P.I.S./746-t


KRIVIČNO GONJENJE BIVŠEG
KOBRANIOCA RADOSLAVA BRĐANINA

ZBOG NAVODA O NEPOŠTOVANJU SUDA


U utorak, 15. aprila 2003., Pretresno
vijeće
II, Sekcija A izdalo je nalog da se "preduzme krivično
gonjenje Milke Maglov zbog nepoštovanja Suda
".


Milka Maglov je od septembra 2001. do
aprila 2002. godine bila kobranilac u timu odbrane Radoslava Brđanina.
Sa ove je dužnosti
suspendovana 9. aprila 2002. nakon navoda jednog svjedoka tužilaštva
da ga je ona zastrašivala.


U skladu sa pravilom 77 (C)(ii), koje
predviđa
postupak u situaciji kada, po mišljenju vijeća,
postoji sukob interesa koji priječi
tužioca
da istraži
predmetno ponašanje, Pretresno vijeće
je uputilo sekretara da imenuje pravnika koji će
kao amicuc curiae istražiti
navode svjedoka.


O zaključcima
istrage amicus curiae, Dejana Ukropine, advokata iz Novog Sada,
strane u postupku su raspravljale na pretresu koji je održan
10. jula 2002. Ti zaključci
odnosili su se ne samo navode o zastrašivanju svjedoka, već
i na navod da je Mika Maglov osobi koju obuhvata definicija javnosti otkrila
identitet tog svjedoka i njegovu ulogu na suđenju,
čime
je prekršila Nalog o zaštitnim mjerama koje je vijeće
izdalo u julu 2000.


Ti navodi su pomenuti kao osnova za
pokretanje postupka o nepoštovanju suda u skladu sa pravilom 77 (A)(iv)
– upućivanje
prijetnji ili zastrašivanje svjedoka koji svjedoči,
ili je svjedočio
ili će
svjedočiti
u postupku pred vijećem
– i pravilu 77 (A)(ii) – objelodanjivanje informacija, čime
se svjesno krši nalog vijeća.


Pretresno vijeće
II, SekcijaA, od kojeg je zatraženo
da utvrdi da li prima facie postoje dokazi o nepoštovanju
suda (a ne da donese konačnu
odluku o tome da li je došlo do nepoštovanja suda), zaključilo
je da predočene
činjenice
predstavljaju "dovoljan osnov za pokretanje postupka protiv Milke
Maglov zbog nepoštovanja suda
".


Vijeće
je stoga stvar uputilo predsjedniku kako bi imenovao pretresno vijeće
koje će
postupiti prema pravilu 77 (D)(ii), prema kojem "...vijeće
može izdati
nalog in loco optužnice(...)
i samo preuzeti krivično
gonjenje u toj stvari
".


***