Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Suđenje u predmetu tužilac protiv Fatmira Limaja, Haradina Bale i Isaka Musliua počinje u ponedeljak, 15. novembra 2004.

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
TRIAL CHAMBER
CHAMBRE DE 1ERE INSTANCE
PRETRESNO VEĆE

Hag, 11.
novembar 2004.

CT/P.I.S./910-t


SUĐENJE U PREDMETU TUŽILAC PROTIV FATMIRA LIMAJA, HARADINA BALE I ISAKA MUSLIUA POČINJE U PONEDELJAK, 15. NOVEMBRA 2004.


Suđenje Fatmiru Limaju, Haradinu Bali i Isaku Musliuu počeće u ponedeljak, 15. novembra 2004. u 14:15 u sudnici I pred Pretresnim većem I u sastavu, sudija Kevin Parker (predsedavajući), sudija Krister Thelin i sudija Christine Van Den Wyngaert. Pretpretresna konferencija će biti održana istog dana u 10 sati u sudnici I.


ČINJENIČNI NAVODI


U drugoj izmenjenoj optužnici navodi se da je najkasnije početkom 1998, posle višegodišnjeg povećanja napetosti i nasilja, na Kosovu izbio oružani sukob između srpskih snaga i Oslobodilačke Vojske Kosova (OVK). Ovakav razvoj događaja bio je u skladu sa, opšte uzevši, militantnim pristupom OVK-a pružanju aktivnog oružanog otpora srpskoj vlasti na Kosovu.


Zajedno sa srpskim civilima i albanski civili za koje je OVK smatrala da su odbijali da saradjuju sa OVK ili joj pružali otpor nevojnim sredstvima, bili su meta zastrašivanja, zatvaranja, nasilja i ubistva.


Optužnica tereti Fatmira Limaja, Haradina Balu i Isaka Musliua za učešće u zajedničkom zločinačkom poduhvatu. Cilj tog zajedničkog zločinačkog poduhvata koji je započeo pre maja 1998. bio je zastrašivanje, zatvaranje, nasilno postupanje i ubistva srpskih civila i Albanaca koji su smatrani saradnicima.


Prema navodima opružnice Fatmir Limaj i Isak Musliu imali su de jure i de facto komandu i kontrolu nad pripadnicima OVK-a koji su vodili zarobljenički logor Lapušnik. Imali su ovlašćenja da disciplinuju i kazne podređene koji su počinili povrede vojne discipline i/ili protivzakonite radnje, uključujući kršenja međunarodnog humanitarnog prava. Navodi se da su znali ili imali razloga znati da se njihovi podređeni pripremaju da počine takve radnje ili da su ih počinili, a oni nisu preduzeli neophodne i razumne mere da spreče takve radnje ili da kazne njihove počinioce.


U optužnici se navodi da su snage OVK-a pod komandom i kontrolom Fatmira Limaja i Isaka Musliua protivpravno zatvarale srpske i albanske civile iz opština Štimlje, Glogovac i Lipljan na duže periode u zarobljeničkom logoru Lapušnik. Fatmir Limaj, Haradin Bala i Isak Musliu učestvovali su u održavanju i sprovođenju nehumanih uslova u logoru, što je uključivalo neadekvatnu ishranu i lekarsku negu, a učestvovali su i u mučenju i premlaćivanju zatočenika, ili ga pomagali i podržavali.


Dalje se navodi da su posle 24. juna 1998. ali pre 26. jula 1998., snage OVK-a pod komandom i kontrolom Fatmira Limaja i Isaka Musliua, tukle, mučile i ubile više srpskih, nealbanskih i albanskih zatočenika u zarobljeničkom logoru. Haradin Bala i Isak Musliu učestvovali su u ubistvu nekoliko zarobljenika, ili su ga pomagali i podržavali.


U optužnici se navodi da su neposredno pre 26. jula 1998. godine, srpske snage ponovo zauzele područje oko zarobljeničkog logora Lapušnik. Zbog toga je 26. jula 1998. godine OVK napustio zarobljenički logor Lapušnik, a Haradin Bala i još jedan stražar sproveli su oko 21 zatočenika iz logora u brda Beriša. Putem su se sastali s Fatmirom Limajem koji je izdao naređenja Haradinu Bali.


Ubrzo nakon toga, Haradin Bala je podelio zatočenike u dve grupe. Jedna grupa u kojoj je bilo oko devet zatočenika je puštena. Drugu grupu u kojoj je bilo oko 12 zatočenika Haradin Bala, drugi stražar i jedan vojnik OVK-a sproveli su na jednu čistinu u šumi. Haradin Bala, drugi stražar i vojnik OVK-a zatim su u njih pucali, ubivši tom prilikom deset zarobljenika.


OPTUŽBE


Fatmir Limaj se tereti na osnovu individualne krivične odgovornosti i odgovornosti nadređenog (član 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda) u:


pet tačaka za zločine protiv čovečnosti (član 5 Statuta - zatvaranje; mučenje; nečovečno postupanje; ubistvo) i
pet tačaka za kršenje zakona i običaja ratovanja (član 3 Statuta - okrutno postupanje; mučenje; ubistvo).

Haradin Bala se tereti na osnovu individualne krivične odgovornosti (član 7(1) Statuta Međunarodnog Suda) u:


pet tačaka za zločine protiv čovečnosti (član 5 Statuta - zatvaranje; mučenje; nečovečno postupanje; ubistvo) i
pet tačaka za kršenje zakona i običaja ratovanja (član 3 Statuta - okrutno postupanje; mučenje; ubistvo).

Isak Musliu se tereti na osnovu individualne krivične odgovornosti (član 7(1) Statuta Međunarodnog Suda) u:


četiri tačke za zločine protiv čovečnosti (član 5 Statuta - zatvaranje; mučenje; nečovečno postupanje; ubistvo) i
četiri tačke za kršenje zakona i običaja ratovanja (član 3 Statuta - okrutno postupanje; mučenje; ubistvo).

Nepoštivanje suda


21. oktobra 2004. godine podignuta je optužnica protov Beće Bećaja zbog "zbog nepoštivanja suda, nepoštivanja suda u pokušaju i podstrekivanja na nepoštivanje suda." Optužnicu je 29. oktobra 2004. potvrdjena od strane Pretresnog veća.


U optužnici protiv Beće Bećaja, rođaka Isaka Musliua, navodi se da je "od 17. februara 2003. ili približno tog datuma do 19. oktobra 2004. ili približnog tog datuma, Beća Bećaj, pojedinačno ili u dogovoru sa drugima (…) svesno i namerno uticao na provođenje pravde tako što je pretio svedocima, zastrašivao ih, nudio im mito i na druge načine uticao na svedoke ili potencijalne svedoke..." u vezi sa predmetom Limaj i drugi.


Konkretno, u optužnici se opisuju radnje optuženog u vezi sa dva potencijalna svedoka, Redže Redžaja i Rize Redžaja, od kojih jedan ne živi na Kosovu.