Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Milošević: Sekretaru suda naloženo da imenuje advokata odbrane za optuženog

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Hag, 2. septembra 2004.
CC/P.I.S./889-tPREDMET MILOŠEVIĆ: SEKRETARU SUDA NALOŽENO DA IMENUJE ADVOKATA ODBRANE ZA OPTUŽENOG

Na kraju današnjeg pretresa, Pretresno veće III je izdalo usmeni nalog koji glasi kako sledi:

U skladu sa odlukom Pretresnog veća da optuženom dodeli advokata odbrane, sekretaru MKSJ-a je naloženo da ga imenuje. Sekretar bi pre svega trebalo da pokuša da obezbedi imenovanje g. Kaya gđe Higgins i trebalo bi da obezbedi odgovarajuća sredstva za dodeljene i pomoćne članove tima kako bi im omogućio da izvršavaju svoje dužnosti.
(…)
Optuženi, međutim, ima mogućnost da pozove Pretresno veće da razmotri, u bilo kojoj kasnijoj fazi, razumni zahtev da mu se dopusti da sam imenuje svog advokata odbrane.
(…)
Sekretar treba da izvesti Pretresno veće sutra do 13:00 časova o postignutim dogovorima u vezi sa imemovanjem advokata odbrane. Po prijemu tog izveštaja, Pretresno veće će izdati nalog u kojem će izneti modalitete daljeg vođenja suđenja, a očekuje se da će izvođenje dokaza  početi u utorak, 7. septembra 2004.

Predsedavajući sudija Patrick Robinson je takođe rekao “preduzeli smo ove mere zato što je optuženi juče jasno dao na znanje, uprkos predlogu sudije Kwona da za advokata odbrane imenuje nekog od svojih trenutnih saradnika, da nema nameru da to učini.”
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu