Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Donesena odluka o zahtevu Momčila Perišića za privremeno puštanje na slobodu

Donesena odluka o zahtevu Momčila Perišića za privremeno puštanje na slobodu

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
CHAMBERS
CHAMBRES
VEĆA

Hag, 9. jun 2005.
CT/MOW/975-t

DONESENA ODLUKA O ZAHTEVU MOMČILA PERIŠIĆA ZA PRIVREMENO PUŠTANJE NA SLOBODU

Danas, 9. juna 2005, Pretresno veće III je odobrilo privremeno puštanje Momčila Perišića na slobodu uz određena ograničenja. Izvršenje odluke je, međutim, odloženo kako bi se Tužilaštvu dao rok od 24 časa da uloži žalbu, u skladu s pravilom 65(F) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda.

Momčilo Perišić podneo je 11. maja 2005. zahtev za privremeno puštanje na slobodu do početka suđenja. Tužilaštvo je 25. maja 2005. podnelo svoj odgovor na zahtev, suprotstavljajući mu se i tražeći da se privremeno puštanje na slobodu ne odobri "na osnovu sledećeg: a) težine optužbi protiv optuženog i njegovog visokog položaja koji će verovatno imati za posledicu dugotrajnu kaznu nakon osuđujuće presude; b) vlasti Republike Srbije i Republike Srbije i Crne Gore, koje daju garancije za optuženog, nisu još uhapsile i prebacile nijednog 'optuženog' na Međunarodni sud; i c) priznajući da vremensko razdoblje pre suđenja neizbežno može biti dugo, Tužilaštvo zahteva da se postupak pre početka suđenja ubrza i da suđenje u predmetu bude zakazano na ubrzanom osnovu... "

Donoseći odluku, Pretresno veće je razmotrilo mnoge faktore, uključujući činjenicu da je "optuženi uverio Veće da će se, ako bude pušten, vratiti na suđenje, te da neće predstavljati opasnost ni po koga". Osim toga, Pretresno veće je uzelo u obzir i to da je "Pretresno veće nedavno odobrilo privremeno puštanje drugog optuženog sličnog statusa na osnovu garancija koje je osigurala Srbija i Crna Gora i Republika Srbija" te da je "optuženi sarađivao s Tužilaštvom učestvujući na razgovoru s Tužilaštvom i dajući opširne iskaze koji su pohranjeni na 35 kompakt-diskova".

***

Puni tekst Odluke može se naći na Internet stranici Međunarodnog suda: www.icty.org.

Štampane primerke možete dobiti od Kancelarije za medije.

Postupke pred Međunarodnim sudom takođe možete pratiti na Internet stranici Međunarodnog suda.