Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Pretresno veće dodelilo branioca Vojislavu Šešelju

Pretresno veće dodelilo branioca Vojislavu Šešelju

Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
PRETRESNO VEĆE

Hag, 27. novembar 2006.
OK/MOW/1129t
 

PRETRESNO VEĆE DODELILO BRANIOCA VOJISLAVU ŠEŠELJU

 

Pretresno veće u predmetu protiv optuženog Vojislava Šešelja danas je odlučilo da mu dodeli branioca za dalje vođenje njegovog predmeta.
Sudija Orie, predsedavajući sudija Veća, doneo je usmenu odluku tokom pretpretresne konferencije koja je održana neposredno pre početka suđenja i na kojoj se Šešelj nije pojavio.

Prilikom donošenja odluke, Pretresno veće je razmotrilo više faktora: ponašanje optuženog posebno u periodu otkad je donesena odluka Žalbenog veća od 20. oktobra 2006, upozorenja koja je optuženom uputilo Pretresno veće tokom statusnih konferencija održanih 8. i 22. novembra 2006. kao i Žalbeno veće u svojoj odluci, činjenicu da optuženi nije odgovorio na poziv Pretresnog veća od 22. novembra da podnese podnesak u vezi sa svojim ponašanjem i pitanjem svog pravnog zastupanja, kao i činjenicu da je optuženi uporan u odbijanju hrane i da uporno ne prisustvuje postupku. Na kraju, Veće je zaključilo da je samozastupanje optuženog tokom perioda od 20. oktobra 2006, "značajno ometalo valjano i ekspeditivno vođenje postupka" i konstatovalo da je "trajno dodeljivanje branioca koji će zastupati optuženog... u ovom trenutku opravdano".

Veće je dalje naložilo da će Vojislav Šešelj učestvovati u postupku putem branioca osim ako Pretresno veće ne odluči drugačije nakon kontakta s braniocem. Pretresno veće je takođe zatražilo od Sekretarijata da imenuje Tjardu Eduarda Van der Spoela za nezavisnog branioca koji će preduzeti sve nužne mere u vezi sa žalbom protiv odluke Veća, kao i da podnese Pretresnom veću izveštaj o tom pitanju do 28. novembra 2006.

Dana 21. avgusta 2006, Pretresno veće je donelo odluku da Šešelju dodeli branioca na osnovu toga što "postupanje optuženog u celini - opstruktivno i ometajuće ponašanje; namerno nepoštovanje pravila; zastrašivanje, i klevetnički komentari na račun svedoka - navodi Veće na zaključak da postoje snažne indicije da bi njegovo samozastupanje moglo značajno i trajno da opstruira valjano i ekspeditivno vođenje pravičnog suđenja."

Dana 20. oktobra 2006, Žalbeno veće je preinačilo odluku Pretresnog veća, ali je takođe izričito upozorilo Šešelja da će "ukoliko njegovo samozastupanje posle donošenja ove odluke bude značajno ometalo uredno i ekspeditivno vođenje postupka u ovom predmetu, biti opravdana eventualna odluka Pretresnog veća da Šešelju smesta dodeli branioca nakon što mu se dozvoli da se izjasni o svom ponašanju u tom periodu".

Dana 25. oktobra 2006, Pretresno veće je izdalo nalog za imenovanje branioca u pripravnosti za obavljanje sledećih dužnosti: da pomaže optuženom u pripremi i izvođenju odbrane, da savetuje optuženog prema svom nahođenju, da se obraća sudu kad to zahtevaju optuženi ili Pretresno veće, da prima primerke svih sudskih dokumenata, podnesaka i obelodanjenog materijala koje optuženi primi ili koji mu budu dostavljeni, da prisustvuje suđenju tokom postupka, da bude spreman da od optuženog preuzme vođenje odbrane i efikasno privede kraju izvođenje dokaza odbrane, da u određenim okolnostima ispituje svedoke, da privremeno preuzme vođenje odbrane ukoliko mu to naloži Pretresno veće i da od optuženog trajno preuzme vođenje odbrane ukoliko Pretresno veće zaključi da postupanje optuženog značajno ometa valjano i ekspeditivno vođenje postupka. Dana 30. oktobra 2006, Sekretarijat je imenovao Davida Hoopera za branioca u pripravnosti i Andreasa O'Shea za Hooperovog kobranioca.

*****
Postupke pred Međunarodnim sudom možete pratiti na Internet stranici Suda: www.icty.org