Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Odbrana

Kompetentna odbrana podržava načelo “jednakosti po oružju” između optužbe i odbrane, čime se osigurava pravičnost postupka.

Pravo optuženog na pravično suđenje nije samo temeljno ljudsko pravo već i jedno od osnovnih principa krivičnog prava. Kao i pred svakim drugim sudom, odbrana pred MKSJ-om ima jednu od ključnih uloga. Kompetentna odbrana podržava načelo “jednakosti po oružju” između optužbe i odbrane, čime se osigurava pravičnost postupka. Štaviše, kompetentna i energična odbrana doprinosi vjerodostojnosti i legitimnosti Međunarodnog suda u očima međunarodne zajednice. Povjerenje koje javnost ima u ovaj sud zavisi od pravičnosti suđenja koja se vode pred njim.

“ Rezultati na kraju suđenja biće besmisleni osim ako se optuženom ne omogući snažna odbrana. ”

Michael G. Karnavas, bivši predsjednik Udruženja branilaca koji postupaju pred MKSJ (ADC-ICTY)


Pravo na branioca


Branioci su zaduženi za vođenje odbrane u svim fazama postupka. Sve osobe koje su optužene i kojima se sudi pred Međunarodnim sudom imaju pravo da ih za stupa branilac. 

To i druga prava optuženih sadržano je u Statutu Međunarodnog suda i dodatno regulisana Pravilnikom o postupku i dokazima. Ako optuženi želi branioca, može izabrati svog branioca ili mu branioca dodjeljuje sekretar Suda.

Kvalifikacije branioca

Da bi postao branilac pred MKSJ-om, advokat mora ispunjavati sljedeće uslove :

• mora imati dozvolu za advokatsku praksu u nekoj državi ili biti profesor prava na univerzitetu;
• mora pismeno i usmeno dobro vladati jednim od dva službena jezika Suda – engleskim ili francuskim. Pod određenim okolnostima, branilac koga optuženi lično angažuje može biti oslobođen ove obaveze od strane sekretara Suda. Dodatno, sekretar Suda može u izuzetnim okolnostima osloboditi ove obaveze dodeljenog kobranioca koji ne govori nijedan od dva službena jezika ali govori maternjim jezikom optuženog;
• mora biti član udruženja branilaca koji postupaju pred Međunarodnim sudom, priznatom od strane sekretara Suda;
• da nije proglašen krivim ili mu nije izrečena neka druga mjera u relevantnom disciplinskom postupku protiv njega pred nekim domaćim ili međunarodnim forumom, uključujući postupak na osnovu Profesionalnog kodeksa branilaca koji postupaju pred Međunarodnim sudom, osim ako sekretar ne ocijeni da bi u datim okolnostima opoziv dotičnog branioca bio nesrazmjerna mjera;
• nije proglašen krivim u relevantnom krivičnom postupku;
• njegovo ponašanje nije bilo nečasno ili na drugi način diskreditirajuće za branioca, štetno za provođenje pravde, odnosno ne postoji vjerovatnoća da bi ono umanjilo povjerenje javnosti u Međunarodni sud ili u provođenje pravde ili na drugi način narušavalo ugled Međunarodnog suda;
• nije dao lažne ili obmanjujuće informacije u vezi sa svojim kvalifikacijama i sposobnošću da postupa kao branilac, odnosno nije zatajio relevantne informacije
.

Pravna pomoć

Optuženi koji nemaju sredstava da plate branioca imaju pravo da im se dodijeli branilac kojeg plaća Međunarodni sud. Ako optuženi posjeduje sredstva da djelimično plati branioca Međunarodni sud će platiti onaj dio troškova odbrane za koje optuženi nema dovoljno sredstava da pokrije. Služba za pravnu pomoć i pitanja pritvora pri Sekretarijatu postupa po svim pitanjima u vezi sa zastupanjem i pritvorom na Međunarodnom sudu.

>> Više informacija o pravnoj pomoći

Samozastupanje

U skladu s članom 21 Statuta, optužena osoba može izabrati da zastupa samu sebe. Dok to pravo nije neograničeno, u nekoliko predmeta pred MKSJ-om sudska vijeća su priznala pravo na samozastupanje i dozvolila optuženima da sami vode svoju odbranu. U tim predmetima, Međunarodni sud posredstvom sekretara osigurava da optuženima koji sami sebe zastupaju na raspolaganju budu stavljena adekvatna sredstva, uključujući dodjelu pravnih savjetnika i drugog pomoćnog osoblja da pomogne optuženom koji sam sebe zastupa u pripremi odbrane, privilegovanu komunikaciju s određenim kategorijama članova timova odbrane, te mogućnosti fotokopiranja i skladištenja.

Štaviše, u skladu s odlukom Žalbenog vijeća u jednom od predmeta u kom optuženi sam sebe zastupa, sekretar je uveo posebnu šemu nadoknade troškova za osobe koje pomažu optuženom koji zastupa sam sebe a koji nema sredstva da ih sam plati. Takođe je predviđena mogućnost imenovanja istražitelja, referenta odbrane za predmet i prevodioca gdje je to potrebno da pomogne u prevođenju.

Udruženje branilaca koji postupaju pred MKSJ

Od septembra 2002., branioce kao grupu zastupa Udruženje branilaca koji postupaju pred MKSJ (ADC-ICTY), organizacija koja je nezavisna od Međunarodnog suda. Cilj te organizacije je da osigura kvalitetniju odbranu optuženima i da pred organima Međunarodnog suda predstavlja zajedničke stavove svih branilaca koji postupaju u predmetima pred Međunarodnim sudom. Osim toga, Profesionalni kodeks branilaca koji postupaju pred Međunarodnim sudom i disciplinski mehanizmi predviđeni tim kodeksom stvorili su potrebu za postojanjem takvog udruženja. Od 1. juna 2017. ADC-ICTY promenilo je svoje ime u “Udruženje branilaca koji postupaju pred međunarodnim sudovima i međunarodnim krivičnim sudovima (ADC-ICT)”.

>> Posjetite Internet stranicu ADC-ICTY

Položaj odbrane

Iako ADC-ICTY nije institucionalno organ Međunarodnog suda, sekretar Međunarodnog suda je posljednjih godina uključio ADC-ICTY u odbore i projekte na nivou cijelog Suda. Štaviše, sekretar se konsultuje s ADC-ICTY prije donošenja glavnih smjernica koje utiču na rad timova odbrane. Naročito, ADC-ICTY je konsultovan prije donošenja odluka o pravnoj pomoći u pretpretresnom i pretresnom postupku. Osim toga, ADC-ICTY je učestvova u kompletnoj reviziji Uputstva za dodjelu branioca po službenoj dužnosti 2006. godine.