Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Pravna pomoć

Pravo na branioca, zajedno s pravom na presumpciju nevinosti je fundamentalno pravo svih lica optuženih pred MKSJ.

U skladu s Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, optuženi pred MKSJ imaju pravo na kvalifikovanog branioca.

Postupci protiv optuženih pred Međunarodnim sudom su ozbiljni i kompleksni i stoga zahtevaju odgovarajuća sredstva za izvođenje dokaza odbrane. Tim odbrane se obično sastoji od glavnog branioca i, u zavisnosti od veličine predmeta, može uključivati subranioca, pravne pomoćnike, istražitelje i savetnike.

Kada neki optuženi tvrdi da je slabog imovinskog stanja i traži da Međunarodni sud plaća njegovog branioca, Sekretarijatu mora dostaviti potpune informacije o svojim finansijskim sredstvima kao i o finansijskim sredstvima članova domaćinstva.

Ukoliko je optuženi u stanju da naknadno dokaže da nema sredstava da u potpunosti ili delimično plati branioca, tada takođe ostvaruje pravo na pravnu pomoć. U zavisnosti od finansijskog stanja optuženog, Međunarodni sud može u celosti ili delimično pokriti troškove odbrane. Optuženi koji se samozastupaju i koji na isti način dokažu da nemaju sredstava da plate članove svog tima odbrane mogu imati pravo na finansiranje od strane Međunarodnog suda. 

Utvrđivanje imovinskog stanja optuženog

Na optuženom koji zatraži pravnu pomoć leži teret dokazivanja da je slabog imovinskog stanja i on je taj koji Sekretarijatu Međunarodnog suda mora dostaviti detaljne informacije o svojim finansijskim sredstvima, uključujući direktne prihode, bankovne račune, pokretnu i nepokretnu imovinu, deonice i obveznice. Optuženi takođe mora dostaviti podatke o finansijskim sredstvima svih članova domaćinstva. Kada optuženi zahteva dodeljivanje branioca i kada dostavi Izjavu o imovinskom stanju, sekretar mora imenovati branioca na period ne duži od 120 dana kako bi zaštitio pravo optuženog na branioca dok se njegovo finansijsko stanje ne ispita.

Sekretar nakon toga sprovodi istragu finansijskog stanja i procenjuje njegove raspoložive prihode. Na osnovu utvrđenih prihoda i imovine izračunavaju se raspoloživa finansijska sredstva, međutim, od tog iznosa se izuzimaju procenjeni životni troškovi porodice optuženog i osoba o kojima se stara tokom perioda za koji se proceni da će optuženom biti potreban zastupnik pred Međunarodnim sudom. Optuženi koji tvrdi da nema sredstava da plati troškove odbrane pravno je obavezan da ažurira deklaraciju o svom imovinskom stanju svaki put kada se desi promena relevantna za njegov ili njen materijalni status.

Ukoliko se, nakon finansijske istrage utvrdi da je optuženi u potpunosti ili delimično slabog imovinskog stanja, dodeljuje mu se stalni branilac i Međunarodni sud snosi troškove odbrane u potpunosti ili delimično. U potonjem slučaju sekretar Suda izdaje odluku kojom se utvrđuje obim u kojem je optuženi u stanju da doprinese troškovima odbrane i u skladu s tim vrši isplate. Ukoliko se utvrdi da je optuženi u potpunosti dobrog imovinskog stanja dodeljivanje branioca se odbija. Od decembra 2000. zaključno s junom 2011. godine Sekretarijat je utvrdio da je 39 optuženih pred Međunarodnim sudom (uključujući jednog optuženog za nepoštovanje suda) bilo u stanju da doprinesu troškovima svoje odbrane.

 

Od decembra 2013, od ukupno 133 optuženih:

Ovi podaci uključuju dve osobe protiv kojih su optužnice povučene
(Nenad Banović i Pero Skopljak). 
> Pogledajte podatke o postupcima.

 

Optuženom koji je podneo zahtev za dodeljivanje branioca kojeg plaća Međunarodni sud branilac se može dodeliti sa spiska kvalifikovanih advokata koji vodi sekretar Suda a koji nosi naziv "spisak prema pravilu 45". Optuženi može predložiti drugog branioca čije kvalifikacije sekretar Suda proverava i imenuje ga ukoliko njegove kvalifikacije zadovoljavaju preduslove određene pravilom 45 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda. Sekretarijat je ustanovio sistem plaćanja zahvaljujući kome može privući kvalifikovane branioce, koji se po svojoj stručnosti i iskustvu mogu meriti sa višim zastupnicima tužilaštva.

Sredstvima koja se isplaćuju timu odbrane optuženog pokriveni su svi vidovi pripreme i izvođenja dokaza odbrane, uključujući pregled optužnice, popratnog materijala i svih drugih dokumenata dobijenih od tužilaštva ili sakupljenih u sklopu procesa odbrane. Ona takođe pokrivaju troškove prevoda, sprovođenja istraga i istraživanja, razgovora sa svedocima, i iznošenje argumentacije u sudnici. Dodatna sredstva stoje na raspolaganju veštacima odbrane.
 

Postoje tri nivoa složenosti predmeta: Nivo 1 – težak; Nivo 2 – veoma težak; i Nivo 3 – izuzetno težak/za lica na rukovodećim položajima.

Iznos koji se isplaćuje dodeljenim timovima odbrane zavisi od faze postupka koji se vodi protiv optuženog (je li taj postupak u pretpretresnoj, pretresnoj ili žalbenoj fazi) i o složenosti predmeta. Postoje tri nivoa složenosti predmeta: nivo 1 – težak; nivo 2 – veoma težak; i nivo 3 – izuzetno težak/za lica na rukovodećim položajima.

Pri oceni složenosti predmeta, Sekretarijat uzima u obzir niz faktora, uključujući: položaj optuženog u političkoj ili vojnoj hijerarhiji; broj i prirodu tačaka optužnice; broj i vrstu svedoka i dokumenata u datom predmetu; da li se taj predmet odnosi na krivična dela počinjena u više opština; da li predmet pokreće neka nova pitanja, i složenost pravnih i činjeničnih argumenata.
 

Pravna pomoć u pretpretresnom postupku

Sistem isplate paušalnih iznosa u preptretresnoj fazi postupka smišljen je kako bi braniocima pružio maksimalnu fleksibilnost u korišćenju resursa i kako bi omogućio glavnom braniocu da zapošljava članove tima odbrane na način koji najviše pogoduje potrebama tima. Sekretar Suda, međutim, mora odobriti imenovanje svakog od članova tima kako bi obezbedio da su kvalifikovani i da ne postoje etičke nedoumice. Paušalni iznos se isplaćuje u mesečnim ratama koje ne predstavljaju mesečnu kvotu radnih sati niti mesečnu platu.

Pretpretresni postupak sastoji se iz tri faze: Prva faza – faza prvog stupanja pred sud; Druga faza — faza u kojoj se podnose preliminarni podnesci i plan rada; i Treća faza — faza pripreme samog suđenja.

Paušalni iznosi u  pretpretresnom postupku se isplaćuju kako sledi:

 

Paušalni iznosi (zaključno sa januarom 2013. godine)

 

 

Prva faza

Druga faza

Treća faza

UKUPNO

 

Mesečni iznos za usmeno i pismeno prevođenje

Nivo složenosti 1

1,873 evra 45.163 evra 104.750 evra 151,786 evra

(1.009 evra maksimalno za mesec)

Nivo 2

1,873 evra 45.163 evra 213.858 evra 260.895 evra

Nivo 3

1,873 evra 45.163 evra 377.695 evra 424.731 evra
Ovi iznosi ne uključuju troškove dnevnica i putovanja koji se pokrivaju odvojeno u skladu s odgovarajućim direktivama Sekretarijata.

 

 

Pravna pomoć u pretresnom postupku

Kao i u pretpretresnom postupku, pravnom pomoći tokom pretresnog postupka predviđen je paušalni iznos koji se dodeljuje timovima odbrane za pretresnu fazu postupka. Paušalni iznos za svaki predmet utvđuje sekretar nakon konsultacija s pretresnim većem i stranama u postupku tako što proceni i predviđenu dužinu suđenja i njegovu kompleksnost. Pretresni postupak se deli na izvođenje dokaza tužilaštva i izvođenje dokaza odbrane. Trajanje suđenja je teško unapred predvideti, posebno u velikim predmetima. Stoga je procena trajanja suđenja zasnovana na vremenu koje pretresno veće dodeli tužilaštvu i odbrani za izvođenje svojih dokaza.

Postupci pred MKSJ mogu trajati dugo i zbog toga branioci rade tokom dužih vremenskih perioda, tako da se isplata paušalnog iznosa vrši po fazama tokom suđenja. Timu odbrane će unapred biti isplaćen predujam na početku suđenja (koji predstavlja 10% ukupnog paušalnog iznosa), mesečni honorar i isplatu na kraju faze postupka (što obično predstavlja 20% ukupnog paušalnog iznosa). Predujam i mesečni honorari se smatraju isplatama unapred i deo su paušalnog iznosa a ne dodeljenog broja radnih sati.

Ukupni paušalni iznos za ovu fazu postupka glavnom braniocu i subraniocu zasnovan je na sledećim iznosima koji se izračunavaju u skladu s procenom trajanja predmeta i onda dele tokom njegovog stvarnog trajanja:
 

Isplata pravne pomoći u pretresnom postupku (zaključno sa januarom 2013. godine)

 

   Mesečni iznos Mesečni iznos za usmeno i pismeno prevođenje

Nivo složenosti 1

28.556 evra + 3.328 evra = 31.884 evra 1,009 evra maksimum

Nivo 2

28.556 evra + 9.985 evra = 38.541  evra 1,009 evra maksimum

Nivo 3

28.556 evra + 16.641 evra = 45.197 evra 1,009 evra maksimum

Pravna pomoć u žalbenom postupku

Pravnom pomoći tokom žalbenog postupka su regulisane smernice za isplaćivanje odbrane tokom žalbene faze postupka. Ona je zasnovana na maksimalnoj svoti za koju se isplaćuje paušalni iznos, a isplate se vrše prema fakturama po satnici. Počevši od januara 2013, glavnom braniocu se isplaćuje između 78.80 i 108.30 evra na sat, u zavisnosti od toga koliko ima godina iskustva. Subraniocu se isplaćuje fiksni iznos od 78.80 evra na sat. Isplate pomoćnom osoblju takođe se utvrđuju na osnovu iskustva i kreću se od 16.80 do 28.40 evra na sat.

Pravna pomoć tokom žalbenog postupka podeljena je na dve faze za koje se vrše isplate, (i) za sav rad vezan za pripremu i podnošenje najave žalbe, i za (ii) za sav rad vezan za žalbenu fazu, koja uključuje ukupnu žalbu, zajedno s periodom za podnošenjem podnesaka i pretres po žalbi.  

Za pripremu i podnošenje najave žalbe se dodeljuje maksimalno 300 sati za branioce i 300 sati za pomoćno osoblje. Kada se podnese najava žalbe na presudu pretresnog veća, predmet se u žalbenoj fazi postupka preliminarno rangira kao predmet nivoa 1 (težak predmet). Predmetu na nivou 1 se nakon toga dodeljuje maksimum od 1.050 sati za branioca i do 450 sati za rad pomoćnog osoblja (koje može uključivati pravne savetnike, koordinatore predmeta i prevodioce).

Nekom predmetu se, na zahtev, može povećati nivo težine. Predmetima na nivou 2 (veoma težak) dodeljuje se 1.400 sati za branioca i 600 sati za pomoćno osoblje.

Predmetima na nivou 3 (izuzetno teški) se dodeljuje 2.100 sati za branioca i 900 sati za pomoćno osoblje. Dodatne isplate se vrše za sve sate koje branioci provedu u sudnici.
 

Pravna pomoć za optužene koji se samozastupaju

Optuženi može, u skladu sa Statutom i Pravilnikom o postupku i dokazima, odlučiti da se sam zastupa u postupku pred Međunarodnim sudom. Nakon odluke Žalbenog veća u predmetu Tužilac protiv Momčila Krajišnika Međunarodni sud je u septembru 2007. godine ustanovio Sistem za utvrđivanje naknada za osobe koje sarađuju sa optuženim slabog imovinskog stanja koji se sam zastupa. Optuženi koji se samozastupaju imaju pravo na odgovarajuće uslove za pripremanje svoje odbrane. Ukoliko sekretar Suda utvrdi da je optuženi koji se sam zastupa slabog ili delimično slabog imovinskog stanja isti može od Međunarodnog suda dobiti ograničena sredstva za tim odbrane od maksimalno pet članova kojima je sekretar Suda odobrio da pomažu optuženom. To može uključivati tim koji se sastoji od pravnih savetnika, istražitelja, koordinatora predmeta, saradnike za jezičke poslove i drugog pomoćnog osoblja. 

Jedino optuženi koji je slabog ili delimično slabog imovinskog stanja ima pravo na to da Međunarodni sud plaća njegov tim odbrane. Sistem naknada se zasniva na maksimalnom broju sati dodeljenih timu za podršku optuženom u zavisnosti od faze postupka i složenosti predmeta.

Isplata paušalnog iznosa se ne može vršiti optuženima koji se samozastupaju. Umesto toga, Sekretarijat pregleda fakture i vrši direktne isplate pomoćnom osoblju u skladu s maksimalnim brojem dodeljenih radnih sati predviđenim Sistemom za utvrđivanjem naknada.

Prema sistemu za isplatu naknada, u pretpretresnoj fazi moguće je zaračunavati ne više od 150 sati po članu tima u timovima sastavljenim od dve, tri ili pet osoba, u zavisnosti od složenosti predmeta, s tim da je ukupni maksimum, redom 3.000, 4.500 odnosno 6000 sati. U pretresnoj fazi postupka postoji maksimum od 150 sati mesečno po članu tima koji se može fakturisati za vreme trajanja suđenja za dva, tri ili pet članova tima, i do maksimalnih 300, 450, odnosno 750 sati mesečno. Na kraju, u žalbenoj fazi postupka postoji maksimum od 600 do 900 sati za celu žalbenu fazu postupka, uz maksimum od 100 sati mesečno po članu tima.

Pomoćno osoblje (pravni savetnici, koordinatori predmeta, istražitelji i saradnici za jezičke poslove) imaju fiksnu bruto satnicu koja se kreće od 16.80 do 28.40 evra, u zavisnosti od godina iskustva. Neki pravni saradnici optuženih koji se samozastupaju, u zavisnosti od funkcije, zatražili su od suda i sudskim odlukama im je odobrena satnica od 78.80 evra.