Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Služba za organizaciju i podršku rada sudnica

Služba za organizaciju i podršku rada sudnica je zadužena za omogućavanje nesmetanog i efikasnog vođenja sudskih postupaka. Kao deo Sekretarijata suda, njena osnovna svrha je da omogući administrativnu podršku svim suđenjima, uključujući pretrese, konferencije, vanpretresne iskaze, kao i uvođenje pismenih izjava i transkripata umesto usmenog svedočenja.

Služba za organizaciju i podršku rada sudnica vrši neophodne organizacione i pravosudne pripreme za sudske postupke i isključivo je odgovorna za prijem, zavođenje, umnožavanje i javnu distribuciju sudskih dokumenata kao sto su transkripti, dokazni predmeti, nalozi za hapšenje, optužnice, zahtevi, podnesci i sudski nalozi koje izdaje pretresno veće. Služba za organizaciju i podršku rada sudnica vodi arhivu svih sudskih spisa. Ova služba takođe daje pravne savete u vezi sa promenom procedure vođenja suda.

U sudnici su u ime Službe za organizaciju i podršku rada sudnica prisutni predstavnici Sekretarijata i sudski poslužitelji. Predstavnici Sekretarijata vrše funkciju sekretara Suda tokom sudskog postupka i deluju kao glavni referent za vezu između veća, Tužilaštva i zastupnika odbrane. Sudski poslužitelji predstavljaju vezu između strana u postupku tokom sednica i daju logističku podršku u samoj sudnici.

Van sudnice, administracijom podnesaka i transkripata se bave referenti za predmetne spise, koordinatori za transkripte i arhivari. Ovo obuhvata podneske na papiru, vođenje Elektronske baze sudskih spisa Međunarodnog suda i administraciju audio-vizuelnih zapisa postupaka u sudnici.

Sa timom od oko 40 međunarodnih profesionalaca i pomoćnog osoblja, Služba za organizaciju i podršku rada sudnica je takođe bila u stanju da uvede moćan elektronski sistem vođenja suđenja koji je od koristi svim stranama u postupku. U ovom smislu je Služba za organizaciju i podršku rada sudnica postala model i potpora drugim sudovima – uključujući Međunarodni krivični sud i Sud Bosne i Hercegovine – u uspostavljanju njihovih sistema organizacije rada sudnica.