Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Tehnologija u sudnici


Od osnivanja Međunarodnog suda, odlučeno je da sudski postupci moraju biti javni i transparentni, te da se moraju voditi u skladu s najvišim međunarodnim normama ljudskih prava, uz poštovanje prava optuženog i dostojanstvo drugih učesnika postupka, prvenstveno svjedoka. Osim toga, zbog užasne prirode zločina o kojima svjedoci svjedoče, bilo je izuzetno važno omogućiti im da to čine bez straha.

Zbog svega toga na Međunarodnom sudu je bilo potrebno izgraditi tehnološki moderno opremljene sudnice. Takvom tehničkom opremljenošću omogućeno je poštovanje prava optuženih, zaštita svjedoka i emitovanje sudskih postupaka. U trenutku kada je 1993. godine Međunarodni sud osnovan, u većini nacionalnih pravosudnih sistema krivični postupci se nisu prenosili. Isto tako, obično nije postojala potreba da se ti postupci prevode na dva, a kamoli četiri jezika. Kada je na Međunarodnom sudu 1996. godine održano prvo suđenje, suđenje Dušku Tadiću, Međunarodni sud je imao modernu sudnicu u kojoj se simultano prevodilo na tri jezika i tehničke uslove zahvaljujući kojima su međunarodni mediji mogli slati snimke suđenja u svijet.

U ovom trenutku, Međunarodni sud ima tri sudnice iz kojih se uživo, sa 30 minuta odlaganja, prenose prva stupanja pred Sud, izricanja presuda i rasprave o kazni, kao i svi drugi sudski postupci. Sve tri sudnice su opremljene sa nekoliko zvučno izolovanih prevodilačkih kabina. Postoje i sudski stenografi koji zapisuju postupak, dok programska podrška omogućuje istovremenu proizvodnju elektronske verzije transkripta, koju učesnici sudskih postupaka mogu vidjeti na monitorima računara na svojim stolovima.

Međunarodni sud raspolaže medijskom opremom koja omogućuje priključivanje na audio-vizuelni prijenos suđenja koji je dovoljno kvalitetan za emitovanje. Sva sredstva javnog informisanja s odgovarajućom opremom mogu se priključiti na priključke s tim prijenosom, pri čemu prednost imaju oni koji prije dođu. Osim toga, na internetu se može gledati prijenos suđenja iz sve tri sudnice Međunarodnog suda. Na internet stranici Međunarodnog suda možete gledati audio-vizuelni prijenos postupaka na Međunarodnom sudu na engleskom, bosanskom/hrvatskom/srpskom i, po potrebi, na albanskom jeziku i slušati audio-snimak na francuskom jeziku.

Zahvaljujući najmodernijoj tehnologiji Međunarodnog suda, haška suđenja postanu dostupna ljudima u bivšoj Jugoslaviji i svijetu.

U Sudnici

U svakoj sudnici ima šest kamera kojima upravlja audeo-vizuelni tehničar, koji se nalazi u zvučno izolovanoj prostoriji uz sudnicu. Audio-vizuelni tehničari rade za Sekretarijat i neutralni su u odnosu na postupak.

Audio-vizuelni tehničari kamerama mogu zumirati i prikazati sliku u širokom planu. Osim toga, oni povezuju snimke tih šest kamera u jedan snimak koji se šalje u svijet. Kako u snimcima, tako i u montaži, tehničari moraju zadržati dostojanstvo i doličnost sudnice. Na primjer, ne fokusiraju se bespotrebno na potresene svjedoke, optužene i druge učesnike postupka.

Audio-vizuelni tehničari imaju važnu ulogu u primjeni mjera za zaštitu svjedoka i u zaštiti povjerljivosti određenih postupaka. Na nalog sudija Međunarodnog suda, oni izobličuju slike lica zaštićenih svjedoka ili njihov glas, ili oboje. U slučajevima kada se zaštićene informacije slučajno otkriju u sudnici, tehničar, na nalog sudija, uklanja relevantni dio iz snimka dostupnog javnosti, koji se prenosi sa 30 minuta odlaganja.

Svi učesnici postupka, bilo da je riječ o sudijama, tužiocima, braniocima ili svjedocima, na monitorima računara na svojim stolovima mogu birati između četiri opcije. Na jednom kanalu se istovremeno s postupkom može pratiti elektronska verzija transkripta koju sudski stenograf zapisuje. Postoje i dva kanala koja omogućuju učesnicima postupka da gledaju dokazne predmete, poput fotografija i dokumenata, koje su predočene na papiru, kao i elektronske dokaze. Naposljetku, video-kanal omogućuje učesnicima postupka da vide ono što audio-vizuelni tehničar u sudnici snima.