Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Žalbe Hadžihasanovića i Kubure djelimično prihvaćene

Saopštenje za javnost
VIJEĆA
((Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
 

Haag, 22. april 2008.
NJ/MOW/1240t


ŽALBE HADŽIHASANOVIĆA I KUBURE
DJELIMIČNO PRIHVAĆENE


Žalbeno vijeće je danas djelimično prihvatilo činjenice koje je utvrdilo Pretresno vijeće u predmetu protiv Envera Hadžihasanovića i Amira Kubure, bivših visokih oficira Armije Bosne i Hercegovine (ABiH) osuđenih kao pretpostavljeni za zločine koje su njima podređeni počinili u centralnoj Bosni 1993. godine.

Žalbeno vijeće takođe je djelimično prihvatilo žalbe koje su podnijeli žalioci i umanjilo im kazne zatvora na tri i po godine za Hadžihasanovića i dvije godine zatvora za Kuburu.

Hadžihasanović je bio komandant 3. korpusa ABiH, a Kubura komandant 7. Muslimanske brdske brigade 3. korpusa. Pretresno vijeće je u martu 2006. godine, osudilo Hadžihasanovića za nepreduzimanje potrebnih i razumnih mjera da spriječi i kazni ubistva i okrutno postupanje sa zatočenicima koje su počinile snage pod njegovom komandom u opštinama Bugojno i Zenica, kao i u kampu mudžahedina u mjestu Orašac u opštini Travnik. Pretresno vijeće je Kuburu proglasilo krivim za nepreduzimanje mjera da se spriječi i kazni pljačka koju su njegove snage počinile na raznim lokacijama u oblasti Ovnaka pokraj Zenice i u opštini Vareš. Hadžihasanović je osuđen na pet godina zatvora, a Kubura na dvije i po godine zatvora.

Razmatrajući Hadžihasanovićevu žalbu, Žalbeno vijeće je prihvatilo nalaze Pretresnog vijeća da nije preduzeo potrebne i razumne mjere da spriječi i kazni sebi podređene za okrutno postupanje prema zatočenicima u Muzičkoj školi u Zenici od maja do septembra 1993. godine.

Međutim, Žalbeno vijeće je poništilo zaključke Pretresnog vijeća da nije preduzeo potrebne i razumne mjere da kazni odgovorne za ubistvo Mladena Havraneka i okrutno postupanje prema šest zatočenika u salonu namještaja Slavonija u Bugojnu 5. avgusta 1993. godine. Žalbeno vijeće je zaključilo da su mjere koje je preduzeo, u datim uslovima, bile razumne.

Hadžihasanović je takođe oslobođen optužbe da nije preduzeo potrebne i razumne mjere da spriječi i kazni okrutno postupanje prema zatočenicima počinjeno u zatočeničkim objektima u Bugojnu 18. avgusta 1993. godine.

Nadalje, Žalbeno vijeće je poništilo zaključak Pretresnog vijeća da Hadžihasanović nije preduzeo mjere da spriječi ubistvo Dragana Popovića, kao i okrutno postupanje prema nekoliko zatočenika koje su u logoru u Orašcu tokom oktobra 1993. godine počinili pripadnici odreda El Mudžahid. Žalbeno vijeće je zaključilo da nije dokazano van razumne sumnje je Hadžihasanović imao faktičku kontrolu nad odredom El Mudžahid. Vijeće je u skladu s tim zaključilo, suprotno onome što se tvrdilo u Optužnici, da on kao nadređeni ne može biti odgovoran za zločine koje su počinili pripadnici odreda El Mudžahid. U svom obrazloženju Žalbeno vijeće je napomenulo da odnos 3. korpusa na čijem čelu je bio Hadžihasanović i odreda El Mudžahid nije bio odnos subordinacije već da je “bio blizak otvorenom neprijateljstvu budući da je jedini način da se odred kontroliše … bio da se on napadne kao da je riječ o nesumnjivo neprijateljskim snagama”.

Žalbeno vijeće je potvrdilo osuđujuću presudu Kuburi za nepreduzimanje potrebnih i razumnih mjera da kazni pljačku koju su njemu podređeni počinili u selima Šušanj, Ovnak, Brajkovići i Grahovčići u junu 1993. godine i u Varešu u novembru 1993. godine. Međutim, Žalbeno vijeće je zaključilo da je Kubura preuzeo potrebne i razumne mjere da spriječi dalju pljačku koju su njemu podređeni počinili u Varešu u novembru 1993. godine i poništilo zaključke Pretresnog vijeća u odnosu na to.

Tužilaštvo je uložilo žalbu na presudu o kazni izrečenu Hadžihasanoviću ali ne i na oslobađajuće presude. U odnosu na Kuburu, Tužilaštvo je uložilo žalbu na dužinu zatvorske kazne i oslobađajuću presudu u odnosu na optužbe za bezobzirno uništavanje u Varešu. Žalbeno vijeće je u cijelosti odbilo žalbu Tužilaštva.

Hadžihasanoviću će biti uračunato vrijeme koje je već proveo u pritvoru.
     

Cjelokupni tekst sažetka presude možete pogledati na slijedećoj internet stranici:
http://www.icty.org/x/cases/hadzihasanovic_kubura/acjug/bcs/080422_bcs_summary.pdf

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355
- Email: press [at] icty.org