Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Žalbeno vijeće je odlučilo da Dražen Erdemović mora ponovo da se izjasni o krivici

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
ŽALBENO VIJEĆE
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument)
 

Haag, 7. oktobra 1997.
CC/PIO/247t

Žalbeno vijeće je odlučilo da Dražen Erdemović mora ponovo da se izjasni o kriviciVećina sudija smatra da njegovo prvo izjašnjavanje o krivici “nije bilo upućeno” i da “prinuda ne može predstavljati potpunu odbranu” vojniku koji je ubio nevina ljudska bića

Žalbeno vijeće (u sastavu sudija Cassese, predsjedavajući, sudija McDonald, sudija Li, sudija Stephen i sudija Vohrah) u utorak 7. oktobra 1997. godine izreklo je presudu po žalbi Dražena Erdemovića na Presudu o kazni Pretresnog vijeća I od 29. novembra 1996. godine.

Sudije su imale različita mišljenja o nizu pitanja, i što se tiče rezonovanja i što se tiče ishoda, pa su shodno tome izneli izdvojena i protivna mišljenja, čiji sažeci se nalaze u prilogu ovog saopštenja za javnost.
    
Presuda Žalbenog vijeća:

U Presudi, Žalbeno vijeće je odlučilo kako slijedi:

1. Žalbeno vijeće je jednoglasno zaključilo “da je podnosilac žalbe izjavu o krivici dao dobrovoljno”.
Zaključci Pretresnog vijeća su time usvojeni.

2. Međutim, većina od četiri sudije Žalbenog vijeća (uz Zasebno i protivno mišljenje sudije Lija) je zaključila “da podnosilac žalbe kada je dao izjavu o krivici nije bio svjestan svih implikacija tog čina, pa stoga ovaj predmet vraća Pretresnom vijeću, ali ne istom onom koje je osudilo podnosioca žalbe, kako bi mu se tako dala prilika da se ponovo izjasni o krivici”.
Pretresno vijeće je smatralo da je optuženi “u cijelosti bio svjestan prirode optužbi i  posljedica svoje izjave”.

3. Nadalje, većina od tri sudije Žalbenog vijeća (uz Protivna mišljenja predsjedavajućeg Cassesea i sudije Stephena) je zaključila da “prinuda ne predstavlja potpunu odbranu za vojnika koji se tereti za zločin protiv čovječnosti i/ili ratni zločin koji uključuje ubijanje nevinih ljudskih bića”.                                    
Pretresno vijeće, sa svoje strane “nije u potpunosti isključilo mogućnost” potpune odbrane zasnovane na prinudi.
    
4. Većina od četiri sudije Žalbenog vijeća (uz Zasebno mišljenje sudije Lija) je odbacila podnosiočevu molbu da mu se kazna preinači.
    
5. Žalbeno vijeće je jednoglasno odbacio podnosiočevu molbu da se oslobodi krivice.

Implikacije presude:    

Dražen Erdemović će morati ponovo da se izjasni o krivici pred novim Pretresnim vijećem, u sastavu sudija Jan, sudija Karibi-Whyte i Judge Shahabuddeen.

Predsjednik je optuženog podrobno informirao o ovoj odluci i mogućnostima koje mu stoje na raspolaganju nakon što je pročitan sažetak Presude Žalbenog vijeća. Ovi komentari su preneseni u prilogu, izuzev sažetaka zasebnih i protivnih mišljenja.

Komentari kojima se predsjedavajući sudija obratio g. Erdemoviću

Predsjednavajući sudija: Gospodine Erdemoviću, vi ste upravo čuli sažetak Presude Žalbenog vijeća.  Sudije su o ovom pitanju vijećale više mjeseci zbog toga što vaša situacija otvara mnoga pitanja od presudne važnosti za pravdu i moral. Uvjeravam vas, međutim, da nismo zapostavili ni vaše očite patnje prouzrokovane situacijom u kojoj se nalazite. Nismo izgubili iz vida upečatljivu izjavu vašeg branioca datu u vaše ime, na kraju rasprave po žalbi u maju ove godine, kada je rekao da vi ne samo da ne želite da prolazite kroz sudski postupak, već da se osjećate psihički nesposobnim da izdržite napore koje bi takvo suđenje moglo povlačiti za sobom.

Da vam ovo pojasnim – vama i vašem braniocu – da se rješenje ovog pitanja sada nalazi u vašim rukama. Pred vama je izbor. Morate izabrati jednu od tri opcije koje su vam na raspolaganu kada predmet bude vraćen na razmatranje Pretresnom vijeću, koje će, kao što smo odlučili – biti novo Pretresno vijeće, i dodao bih, čiji sastav je već utvđen, i koje je spremno da postupa u vašem predmetu uz svu potrebnu ekspeditivnost.  

Pred vama su slijedeće opcije:  
(1) možete izmijeniti vaše potvrdno izjašnjavanje o krivici za zločine protiv čovječnosti za zločine koje ste počinili u Srebrenici, u potvrdno izjašnjavanje o krivici za ratne zločine. U tom slučaju, novo Pretresno vijeće onda neće voditi suđenje i samo će vam izreći kaznu, a može odlučiti da u olakšavajuće okolnosti uvrsti i vašu tvrdnju da ste ta djela počinili isključivo iz straha za sopstveni život;

    (2) možete se ponovo potvrdno izjasniti o krivici za zločine protiv čovječnosti. Opet, novo Pretresno vijeće će onda samo preći na razmatranje kazne, bez vođenja suđenja, i ono opet može uzeti u obzir prisilu pod kojom tvrdite da ste postupali, kao olakšavajuću okolnost;                                            .

(3) pred novim Pretresnim vijećem možete izjaviti da niste krivi. Samo u tom slučaju bi bilo vođeno suđenje zasnovano na dokazima, da bi se ustanovilo da li ste krivi po optužbama koje vas terete ili ne. Međutim, može se desiti – i ja ne mogu da govorim u ime tog Pretresnog vijeća po ovom pitanju – da bi takvo suđenje moglo biti barem dijelom biti zasnovano na dokazima koje ste predočili pred drugim Pretresnim vijećem, što je zabilježeno na audio i video trakama. U svakom slučaju, kao ishod odluke većine Žalbenog vijeća, činjenica da ste navodno bili primorani prijetnjom za vaš život da budete član streljačkog voda neće samo po sebi predstavljati odbranu koja bi dovela do izricanja oslobađajuće presude. Međutim, kao i u svim suđenjima pred Međunarodnim sudom, za vas će važiti pretpostavka nevinosti i bićete proglašeni krivim i izrečena vam kazna jedino ukoliko se Vijeće uvjeri, na osnovu predočenih dokaza, u vašu krivicu van razumne sumnje.  

To su vaše opcije.  One su možda teške, ali su, barem, jasne. Ne tražim od vas da sada donosite ikakvu odluku već da se konsultujete s vašim braniocem i podrobno razmotrite ovo pitanje - na vama će biti da se ponovo izjasnite o krivici pred novim Pretresnim vijećem.  

Većina sudija Žalbenog vijeća smatra da vaše prvo potvrdno izjašnjavanje o krivici nije bilo upućeno – naša jedina briga u ovom momentu je da vi donesete upućeno izjašnjavanje o krivici, dakle, izjašnjavanje donešeno uz razumijevanje optužbi za koje vas terete i posljedicama vašeg izjašnjavanja o krivici.  Mi od vas i vašeg branioca zahtjevamo i očekujemo da ovo veoma pažljivo razmotrite i donesete upućeno izjašnjavanje o krivici pred novim Pretresnim vijećem kada mu predmet bude vraćen na postupanje.  

To je sve.

*****

U prilogu se nalaze sažeci izdvojenih i protivnih mišljenja

*********

Cijeli tekst presude i mišljenja možete zatražiti of Službe za medije/komunikacije

*****
Medunarodni krivicni sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Elektronska pošta:
press [at] icty.org ()