Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Žalbeno vijeće naložilo da se odgodi izvršenje odluke pretresnog vijeća povodom zahtjeva Stevana Todorovića za pravosudnu pomoć

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

APPEALS
CHAMBER

CHAMBRES D’APPEL

ŽALBENO
VIJEĆE

 

Hag, 10. novembar 2000.

JL/P.I.S./539-t


ŽALBENO VIJEĆE NALOŽILO
DA SE ODGODI IZVRŠENJE ODLUKE PRETRESNOG VIJEĆA
POVODOM ZAHTJEVA STEVANA TODOROVIĆA
ZA PRAVOSUDNU POMOĆ


Žalbeno vijeće Međunarodnog
krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), u sastavu: sudije Shahabuddeen
(predsjedavajući), Vohrah, Nieto-Navia, Wald i Pocar, donijelo je
8. novembra 2000. odluku i nalog o rasporedu u predmetu Todorović.


Žalbeno vijeće je
naložilo da se odgodi izvršenje odluke Pretresnog vijeća III od 18.
oktobra 2000. (saopštenje za javnost broj 536), kojom se Stevanu Todoroviću
odobrava zahtjev za pravosudnu pomoć do donošenja konačne odluke
Žalbenog vijeća u postupku preispitivanja.


Shodno pravilu 108 bis,
NATO i sljedeće države su 2. novembra 2000. zatražile preispitivanje
odluke Žalbenog vijeća: Sjedinjene Američke Države, Kanada, Ujedinjeno
Kraljevstvo, Njemačka, Nizozemska i Norveška. Shodno pravilu 54 bis,
NATO, Njemačka i Norveška su takođe zatražile odlaganje izvršenja
odluke. NATO i Italija su zatražili produženje roka u trajanju od dvije
sedmice da bi razmotrili to pitanje. Istog dana, Danska je obavijestila
da nije mogla identifikovati informacije koje se odnose na odluku. Francuska
je 6. novembra 2000. zatražila preispitivanje odluke Žalbenog vijeća,
produžetak roka od dvije nedjelje za
pripremu podneska i odlaganje izvršenja odluke.


Pored naloga da se odgodi
izvršenje odluke Pretresnog vijeća, Žalbeno vijeće je odlučilo
da "države koje su podnijele zahtjeve za preispitivanje imaju predati
pismene podneske do srijede, 15. novembra 2000., kao i da države Danska
i Italija i NATO to mogu učiniti ukoliko budu željeli
".


Žalbeno vijeće je takođe
odlučilo da "prema pravilu 108
bis (B) Pravilnika [o postupku i dokazima] i
ako je to u interesu pravde, tužilac takođe može iznijeti
svoj stav
" i uputilo tužioca da
preda pismeni podnesak do srijede 15. novembra 2000.


Žalbeno vijeće je takođe
uputilo Todorovića i trojicu suoptuženih, Milana Simića, Miroslava
Tadića i Simu Zarića da "do
srijede 22. novembra 2000. mogu predati odgovore
na pismene podneske država, NATO-a i tužioca
".


Konačno, Žalbeno vijeće
je naložilo da se u utorak, 28. novembra 2000., po ovom pitanju održi
usmena rasprava i dalje naložilo da na toj raspravi "mogu biti prisutne
sljedeće strane: Kanada, Danska, Francuska, Njemačka, Italija,
Nizozemska, Norveška, Ujedinjeno Kraljevstvo, Sjedinjene Američke
Države i NATO, tužilac i optuženi Milan Simić, Miroslav Tadić,
Stevan Todorović i Simo Zarić
".


*****