Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Žalbeno vijeće Nasera Orića oslobodilo krivice

Saopštenje za javnost
VIJEĆA
((Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
 

Hag, 3. jul 2008.
NJ/MOW/1269J


Žalbeno vijeće Nasera Orića oslobodilo krivice


Žalbeno vijeće je danas oslobodilo krivice Nasera Orića, bivšeg zapovijednika snaga bosanskih Muslimana u Srebrenici i oko nje, za zločine počinjene tokom sukoba od 1992. do 1995. godine.

Pretresno vijeće je 30. juna 2006. zaključilo da je Orić kriv zbog toga što nije preduzeo potrebne i razumne mjere da spriječi ubistva i nečovječno postupanje prema većem broju bosanskih Srba koji su držani u policijskoj stanici u Srebrenici i u zgradi iza Skupštine opštine Srebrenica od  27. decembra 1992. do 20. marta 1993. godine. Pretresno vijeće je optuženog oslobodilo krivice za više drugih navodnih zločina. Pretresno vijeće je Orića osudilo na dvije godine zatvora.

Tužilaštvo i odbrana su uložili žalbe na presudu.

Žalbeno vijeće je zaključilo da Pretresno vijeće nije donijelo sve zaključke koji su potrebni da bi se neko osudio za komandnu odgovornost u skladu sa članom 7(3) Statuta Međunarodnog suda.
“Cijelokupna osuđujuća presuda Naseru Oriću počivala je se na tom vidu odgovornosti”, rekao je predsjedavajući  sudija Wolfgang Schomburg. “Prema toma, ove greške obesnažuju odluku Pretresnog vijeća da osudi Nasera Orića zbog toga što nije spriječio navodno kažnjivo ponašanje svojih podređenih.”

Nijedan od osnova žalbe Tužilaštva nije prihvaćen. 

Predsjedavajući sudija je naglasio da pred Međunarodnim sudom sudska vijeća moraju da donose odluke isključivo na osnovu dokaza koje predoče obje strane. Žalbeno vijeće je eksplicitno pitalo Tužilaštvo da li bi moglo ukazati na dodatne dokaze koje Pretresno vijeće nije razmatralo. Međutim, Tužilaštvo nije bilo u stanju da to učini. 

Žalbeno vijeće je posebno naglasilo da, poput Pretresnog vijeća, smatra da nema sumnje da su užasni zločini počinjeni nad Srbima zatočenim u ta dva zatočenička objekta u Srebrenici od septembra 1992. do marta 1993. godine.

“Međutim, dokaz da su zločini izvršeni nije dovoljan da bi se neka osoba mogla proglasiti krivom za te zločine. Krivični postupak zahtijeva dokaz koji će van razumne sumnje potvrditi da je optuženi individualno odgovoran za zločine prije nego što se može proglasiti krivim”, zaključilo je Žalbeno vijeće. 

Cjelokupni sažetak presude možete pročitati na:
http://www.icty.org/x/cases/oric/acjug/bcs/080703bcs_summary.pdf

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355
- Email: press [at] icty.org