Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Žalbeno vijeće odobrilo Republici Hrvatskoj da uloži žalbu na odluku o izdavanju subpoene i suspendovalo subpeanu dok žalba ne bude riješena

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 1. avgust 1997.
CC/PIO/234tŽalbeno vijeće odobrilo Republici Hrvatskoj da uloži žalbu na odluku o izdavanju subpoene i suspendovalo subpeanu dok žalba ne bude riješena

Kontekst

Republika Hrvatska je 25. jula 1997. godine, u skladu s pravilom 108 Pravilnika o postupku i dokazima (Pravilnik), podnijela Najavu Republike Hrvatske i Zahtjev za odgađanje izvršenja naloga Pretresnog vijeća od 18. jula 1997. godine. U svojoj Najavi, Republika Hrvatska je od Žalbenog vijeća zahtijevala:
Da preispita i stavi van snage mišljenje i nalog Pretresnog vijeća od 18. jula 1997. godine; da poništi nalog subpoena duces tecum izdat Republici Hrvatskoj i ministru odbrane Gojku Šušku od 15. januara 1997. dok se o tome ne izjasni Žalbeno vijeće.

Žalbeno vijeće, u sastavu: sudija Cassese (predsjedavajući), sudija Karibi-Whyte, sudija Li, sudija Stephen i sudija Vohrah, je 29. jula 1997. godine donijelo Odluku o prihvatljivosti Zahtjeva za razmatranje interlokutorne odluke Pretresnog vijeća (izdavanje naloga subpoena duces tecum) koji je podnijela Republika Hrvatska.

Odluka Žalbenog vijeća

U svojoj Odluci, Žalbeno vijeće je proglasilo prihvatljivim zahtjev Republike Hrvatske da razmotri Odluku o prigovoru Republike Hrvatske na izdavanje naloga subpoena duces tecum koju je izreklo Pretresno vijeće II (u sastavu sudija Kirk McDonald (predsjedavajuća), sudija Odio-Benito i sudija Jan) 18. jula 1997. godine (vidi Saopštenje za javnost 230).

Vijeće je razmotrilo ključno pitanje da li Hrvatska ima pravo da uloži žalbu i zaključilo da iako "Hrvatska nema pravo da se pozove na pravilo 108 [...] jer nije 'strana u postupku', kako je definisano pravilom 2 Pravilnika o postupku i dokazima, odnosno 'tužilac ili optuženi" na 13. plenarnoj sjednici sudija "usvojeno je novo pravilo, pravilo 108bis, koje omogućava određenim stranama koje nisu strana u postupku, odnosno državama, da ulože žalbu na interlokutorne odluke pretresnih vijeća u određenim okolnostima".

Primjenjujući ovo novo pravilo, Vijeće je zaključilo da je zahtjev Hrvatske prihvatljiv:

"Kao prvo, Hrvatska je očigledno "direktno pogođena" odlukom koja utvrđuje da se i Hrvatskoj i visokim zvaničnicima Hrvatske može naložiti da Međunarodnom sudu predoče dokumente, posebno vojne dokumente. Kao drugo, da li Međunarodni sud zaista ima ovlašćenje da izdaje naloge subpoena državama je pitanje od "opšte važnosti koje se tiče  prava Međunarodnog suda" – to je pitanje koje se zaista tiče same nadležnosti Međunarodnog suda".

Pravilo 108bis glasi:

(A) Država na koju direktno utiče interlokutorna odluka pretresnog vijeća može u roku od petnaest dana od dana donošenja odluke podnijeti zahtjev za njeno preispitivanje od strane Žalbenog vijeća ukoliko se ta odluka bavi pitanjima od opšteg značaja koja se odnose na ovlašćenja Međunarodnog suda.

(B) Tužilaštvo i obrana imaju pravo da ih sasluša Žalbeno vijeće.
(C) Ukoliko smatra da je zahtjev za preispitivanje prihvatljiv, Žalbeno vijeće može, ako to smatra prikladnim, suspendovati izvršenje pobijane odluke.
 
(D) Pravilo 116bis (B) primjenjuje se mutatis mutandis.

Osim toga, Žalbeno vijeće je napomenulo da iako je Odluka Pretresnog vijeća II donijeta prije nego što su sudije usvojile pravilo 108bis na plenarnoj sjednici, ta izmjena neće naškoditi pravima optuženog zbog svoje retroaktivne prirode. Žalbeno vijeće je svoj zaključak zasnovalo na pravilu 6 (C) Pravilnika o postupku i dokazima i zaključilo da "pod uslovom da se žalbeni postupak odvija brzo i da se time nepotrebno ne odugovlači suđenje", pravo generala Blaškića da mu se sudi bez nepotrebnog odlaganja neće biti narušeno.

Žalbeno vijeće odgodilo izvršenje naloga subpoena

Nakon što je prihvatilo zahtjev za preispitivanje, Žalbeno vijeće je odgodilo izvršenje dotičnog naloga subpoena, u skladu s pravilom 108bis (C), ističući da "Premda se član 29 Statuta i dalje može primijeniti na obavezu država da sarađuju s Međunarodnim sudom, subpoena o kojoj je riječ ne može se izvršiti dok god je njena valjanost predmet žalbenog postupka".

Poziv za amici curiae

Žalbeno vijeće je pozvalo na dostavljanje podnesaka u svojstvu amicus curiae koje bi dostavile "države, nevladine organizacije i pojedinci" na sljedeće teme:

 (1) pravo sudije odnosno Pretresnog vijeća Međunarodnog suda da izda nalog subpoena duces tecum, koji se u Odluci Pretresnog vijeća od 18.jula 1997. definiše kao nalog kojim se suverena drržava primorava na predočavanje dokumenata, ali koji nužno ne uključuje pravo hapšenja i naplaćivanja globe (vidi paragrafe 62, 64 i 78 navedene Odluke);
 (2) pravo sudije odnosno Pretresnog vijeća da izda zahtjev ili nalog subpoena duces tecum visokom državnom zvaničniku;
(3) primjereni pravni lijekovi koji se mogu upotrijebiti u slučaju oglušenja na subpoena duces tecum ili zahtjev koji je izdao sudija ili pretresno vijeće;
(4) bilo koje drugo pitanje koje je vezano za predmet, kao što je npr. pitanje interesa nacionalne bezbjednosti suverene države.

Nalog o rasporedu

Žalbeno vijeće je izdalo sljedeći nalog o rasporedu:
Republika Hrvatska treba da podnese svoj podnesak do 18. avgusta 1997. godine; Tužilaštvo i odbrana da podnesu eventualne replike do 8. septembra 1997. godine; Republika Hrvatska će podnijeti svoju repliku do 15. septembra 1997. godine; Podnesci amicus curiae trebaju biti podnijeti do 15. septembra 1997. godine.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu